LISTO DE LA ARTIKOLOJ EL ĈIUJ APERINTAJ NUMEROJ DE LA REVUO DIO BENU
 

JARO 1991 n-ro 1 (1)

JARO 1991 n-ro 2 (2)

JARO 1991 n-ro 3 (3)

JARO 1991 n-ro 4 (4)

Vortoj de la prezidanto (M. Šváček)
La 6-a Kongreso de ĈEA (M. Šváček)
Ĉu denove la IKUE-tendaro?
(M. Šváček)
La repaciga pilgrimo (M. Šváček, J. Zielonka)
La muta ekkrio – la infano rajtas vivi!
     (trad. F. Nosek)
Radio Vaticana 60-jara
Varsovio – Ĉenstoĥovo
(D. Małkowska)
Ĉu la infero estas eterna?
(J. Zielonka)
La historia retrorigardo (M. Šváček)
Plinombrigu nian sekcion!
(sekcia komitato)
Oferto de Ĉeĥa E-Asocio
Ni informas
(sekcia komitato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vortoj de la prezidanto (M. Šváček)
Ili parolis ĉiujn lingvojn (M. Šváček)
Aŭdienco ĉe la episkopo Miloslav Vlk
     (M. Šváček)
E-Diservoj en Olomouc (M. Šváček)
La eklezio (J. Zielonka)
Ĉu vi esperantigas viajn infanojn?
     (J. Markovič)
La beno kaj bondeziroj de episkopo K.
    Otčenášek
(M. Šváček)
Dio estas Amo (I. Hromníková)
Enpensiĝu (Francisko de Sales)
Ĉu vi regule aŭskultas Radion Vatikanan?

     (M. Šváček)
La unujara retrorigardo (M. Šváček)
L rektaj vojoj (Štefan Hlaváč, trad. M. 
     Bartovská)

La Dipatrino de Medjugorje alvokas nin
    preĝi
(trad M. Šváček)
Kial tiom da lingvoj? (J. Kalný)
La kritiko (M. Šváček)
Katolika E-Tendaro en Sebranice 1991
     (M. Šváček)
Mi jam ne kredas (nekonata)
Ni preĝu! (E-preĝoj)
Via kruco (M. Šváček)
Ni informas (sekcia komitato)

 

 

 

Vortoj de la prezidanto (M. Šváček)
La 6-a Monda Tago de Junularo en
    Ĉenstoĥovo
(J. Zielonka)
Kiel venki suferon? (Verda Familio de EK
     Mnich. Hradiště)

La pilgrimo al Jan Sarkander (M. Šváček)
Laborkomisionoj de la sekcio (sekcia
     komitato)

Pri "fidi" kaj "konfidi" (M. Bartovská)
České Budějovice - La tritaga spirita
    renkontiĝo
(M. Šváček)
Mesaĝo de Dr-ino Magda Šaturová
Enpensiĝo pri nuntempo kaj estonteco de nia
    movado
(J. Kalný)
Festo de sanktaj apostoloj Petro kaj Paŭlo  
     (O. Gesner)

Sankta Agnesa Ĉeĥa (J. Cink)
Beata Zdislava (M. Lorková)
Respondo de la ĉefepiskopo M. Vlk
KET - IKUE - Dio Benu - Episkopo
    Otčenášek
(M. Šváček)
La tendaraj eĥoj – Táborové ozvěny
    Rememoro je Sebranice
(K. Janouš)
Vďaka za krásne dva týždne (V. Lehocká)
Kiu divenos la enigmon? (A. Němcová)
Nezapomenutelné prázdniny (T. Barošová)
Konkludaj vortoj de la tendarestro
     (M. Šváček)
El la korespondaĵoj (DB-redakcio)
Stanovisko k výzvě Radikální strany (sekcia
     komitato)

Alvoko de la tendara komisiono
Ni informas
(sekcia komitato)

Vortoj de la prezidanto (M. Šváček)
Jarraporto de la prezidanto (M. Šváček)
Amo (A. Komlóšiová)
Alvoko al ĉiuj homoj de bona volo (sekcia
     komitato)

Nia pilgrimo al Hory (M. Šváček)
Parolas Papo Johano Paŭlo la II-a
     (J. Zielonka)
Ĉu vi volas, ke Dio estu pli interesa?
     (M. Šváček)
La renkontiĝo de katolikaj esperantistoj en
    Žilina
(M. Šváček)
Venontjaraj aranĝoj (sekcia komitato)
Restu kun ni – kantareto (M. Šváček)
Fonduso de solidareco CSI – Kristana
    Solidareco Internacia
(F. Adamík)
Agado E3 informas (J. Tuinder)
Benoj de Kardinalo Tomášek
Salutoj el fora Japanujo
(Matubara-Hatirô)
La skriba kurso (J. Žák)
Historio de nia movado (M. Šváček)
Pri “kara” kaj “multekosta” (M. Bartovská)
Ni informas (sekcia komitato)

 

 

 

 

 

JARO 1992 n-ro 1 (5)

JARO 1992 n-ro 2 (6)

JARO 1992 n-ro 3 (7)

JARO 1992 n-ro 4 (8)

Vortoj de la prezidanto (M. Šváček)
La dia justo kaj mizerikordo (J. Zielonka)
La neripetebla homa vivo
(J. Žák)
La 2-a renkontiĝo de la katolikaj
    esperantistoj en Žilina
(V. Němec)
Bondeziroj de episkopo Karlo Otčenášek
Du datrevenoj
(M. Šváček)
Vojaĝo al Italio
(J. Potančoková)
Ni invitas al nunjaraj aranĝoj
(sekcia komitato)
El la korespondaĵoj
(DB-redakcio)
Pilgrimo en la Sankta Lando (M. Šváček)
Kristanoj en Mongolio antaŭ 700 jaroj
     (J. Petrlík)
Kiel ni en Karakorum festis paskan feston

     (trad. J. Petrlík)
Kristana E-kongreso en Hungario
(E. Farkas)
Plenumita deziro
(J. Skalická)
La arto subfosi asocion
(disp. J. Žák)
"Katolika Tago" 1992 en Karlsruhe,
    Germanio
(M. Könen)
Alvoko – výzva
(M. Šváček)
Lingva anguleto
(M. Bartovská)
Ni kondolencas –
Frant. Machek, Frant.
     Severin

Ni informas
(sekcia komitato)

 

 

Koregajn gratulojn, patro ĉefepiskopo
    Miloslavo
(M. Šváček)
La vortoj de la prezidanto
(M. Šváček)
Letero al la Papo Johano Paŭlo la Dua
    (M. Šváček)
Ĉe la beatulo Johano Sarkander
(M. Šváček)
Katolikoj en Japanio
(J. Žák)
La episkopoj benas nian agadon –
     K. Otčenášek, G. Jakubinyi
Ĝis la revido en Sebranice
(M. Šváček)
Ĉu Dio ŝatas min? (J. Žák)

Kanado – Konferenco pri amo, vivo kaj
    familio
(L. Mlejnek)
Mirakle transvivitaj
(L. Mlejnek)
La letero al slovakaj IKUE-anoj
(M. Šváček)
Perpieda pilgrimo al Ĉenstoĥovo
     (D. Małkowska)
La unua misiista vojaĝo de Mikky – I
     (E-M. Ilkka, trad. F. Adamík, M. Šváček)
La komunumo Taizé
(K. Kliszczyński)
Lingva paĝo
(K. Janouš, M. Bartovská)
Nia koresponda kurso
(J. Žák)
Ni kondolencas –
Ludvík Klimeš, František
    Škrla

Dankesprimoj
(M. Šváček)

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
František Kardinál Tomášek
(M. Šváček)
Ni estis denove en České Budějovice
     (M. Šváček)
Fragmentoj de la episkopaj leteroj
La Ĉeĥa kaj Slovaka IKUE-Sekcioj
    konstruos komunan ponton
(M. Šváček)
Episkopa sinodo por Eŭropo
(J. Kalný)
Kristana kerno en la Zamenhofa
    Homaraneco
(M. Smyčka)
Komuna kristana kongreso en Velence
     (M. Šváček)
Esperantský tábor
(M. Šváček)
Ni jam estas ĉi tie
(M. Lorková)
KET – Dio Benu – IKUE
(F. Adamík)
Jak jsem se dostala do velké, krásné
    esperantské rodiny
(M. Vyklická)
Mi renkontiĝis kun Dio
(R. Bilderová)
Pri mia unua restado en e-tendaro
     (D. Michalová)
Esperanto estas la rimedo
(A. Němcová)
Vedoucí, brouk smrtihlav a další postřehy
     (J. Návrat)
La renkontiĝo en Žilina
(V. Němec)
Ni korege gratulas –
A. Rejthárková kaj M.
    Bartovská
Lingva anguleto (K. Janouš)
Respondo de kardinalo Pironio

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
La venontjaraj aranĝoj
(sekcia komitato)
Beno de la papo Johano Paŭlo la Dua
Urĝa alvoko
(K. Kliszczyński)
La tendaraj eĥoj
(M. Šváček)
Impresoj de la juna slovaka tendaranino
     (A. Němcová)
La tendaraj splitaĵoj
(M. Lorková)
La gaja menso
(L. Mlejnek)
Fontoj de nia kredo
(M. Lorková)
Respondo de ĉefepiskopo Miloslav Vlk
Vigla interesiĝo pri Germana Katol.
   
Konferenco
(U. Matthias)
Nia pilgrimo al Hory
(M. Šváček)
La unua misiista vojaĝo de Mikky II
     (E-M. Ilkka, trad. F. Adamík, M. Šváček)
Niaj sugestoj
(M. Šváček)
Lingva anguleto
(M. Bartovská, K. Janouš)
Alvoko al lingvaj fakuloj
(M. Šváček)
Niaj unuaj finstudintoj de la korespondkurso

     (J. Žák)
Propagandu katolikan E-movadon per
    flugfolio!
(M. Šváček)
Ni kondolencas –
František Brandejs
Alvoko – výzva
(M. Netušilová)
Skribis al ni
(DB-redakcio)

 

JARO 1993 n-ro 1 (9)

JARO 1993 n-ro 2 (10)

JARO 1993 n-ro 3 (11)

JARO 1993 n-ro 4 (12)

Ĉu tiel, Sinjoro? (A. Dlugi)
En reciproka respekto kaj frateca amo
     (M. Šváček)
Velehrad – spirita centro
(J. Laube)
La kristana vivo
(M. Kepeňová)
Peto pri la senkulpigo
(C.O de IKUE)
Katolikoj en Japanio
(J. Žák)
Edith Stein – martirino
(M. Šaturová)
Ni preĝu eskatologian rozarion
    
(T. Branišová)
Skoĉovo invitas nin (G. Pisarek)
Mi ne plu kantos – M. Rejthárková
    
(poemo de V. Klíč)
Ni invitas al Gostyń (M. Šváček)
Du IKUE-renkontiĝoj en Klopotovice
    
(J. Návrat)
Ni gratulas – Jana Hoblíková
La 2-a konferenco de katol. esperantistoj

     (DB-redakcio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La naturo Dia templo (A. Dlugi)
Ekumena kongreso en Krakovo, Pollando
Ni amu nin reciproke, kiel dio amas nin

      (M. Šváček)
Kroneto al la Dia Mizerikordo
Sincerajn gratulojn al ĉefepiskopo M. Vlk

     (sekcia komitato)

Sankta Johano el Nepomuk
(trad. M.
     Šváček)

Renkontiĝo kun pastro Duilio Magnani
   
(M. Šváček)
Gravaj eventoj en la Slovaka IKUE-Sekcio

    (M. Šváček)

Grava eklezia agnosko
(M. Šaturová)
Raporto de la prezidanto Martin Majtán
Alparolo de Miloslav Šváček
Espero Katolika reaperis
(M. Šváček)
Esperanto a národ
(J. Laube)
50 perloj por la paco
(trad. M. Šváček)
Ĉe beatulo Johano Sarkander en Skoĉovo

    (M. Šváček)

Dio elsendas seninterrompe (trad. M. Lorková)
Prokrasta bombo
(L. Kuchař, trad. M. Lorková)
Mortis simpla nekonatulino Mária Vadász

    
(J. Žák)
Moravia Katolika Cirilometodia Universitato
    en Velehrad
(J. Mana)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ascendo (A. Dlugi)
Ĉu ni iras la ĝustan vojon?
(M. Šváček)
Grava ĝustiga informo
(M. Šváček)
La ĉefepiskopo Jan Graubner benis nian
    aktivadon
(M. Šváček)
D-ro Eduard Nécsey
(M. Tomašovičová)
Granda filo de eklezio kaj nacio
(S. Veigl)
Beata Zdislava - Sinjorino el Lemberk
     (Svatoš)
Seminario pri la sociala instruo de la Eklezio
    en Gostyń
(ĉeĥaj partoprenintoj)
La 12-a KET – vizito de episk. Otčenášek

     (M. Šváček)
Granda travivaĵo
nia patrono episkopo
    Karolo inter ni
Kaj alproksimiĝis fino (M. Šváček)

Balzamo por kuraci doloran animon

    
(C. Kotyzová)
Návštěva otce biskupa Josefa Hrdličky

    
(Z. Novotná)
Hodně síly od Ducha svatého
(M. Vyklická)
Pouť do Bystré u Poličky a na návštěva
    hradu Sojanov
(M. Dvořáková)
Lovec Molinka – taky tábornice
   
(Z. Novotná)
Duobla perdo (C. Kotyzová)
Katolický týdeník č. 34 informuje
Junularaj paĝoj
(A. Němcová)
Velký prožitek
(M. Koblížková)
V přírodě stvořené Božíma rukama
   
(Š. Dikunová)
Malgranda miraklo (D. Michalová)
Katolika E-Tendaro
(poemo de A. Němcová)
Zážitky z pobytu v K.E.T.
(A. Pobočková)
Na tábor budu vzpomínat
(J. Návrat)
Nigdy nie zapomnę
(B. Bąkowska)
Benoj kaj salutoj de episkopo Győrgy
    Jakubinyi el Rumanio
Co se mi líbilo na táboře
(K. Hamplová)
Psaníčko od sestry Zity
(Z. Richterová)
Salutoj kaj benoj de episkopo Vojtěch
     Cikrle
Ĉu katolika universitato en Velehrad?
(J. Žák)
La eklezio en Litovio
(V. Viršila)
Letero el Skoĉovo
(G. Pisarek)
Katolikaj E-organizaĵoj en la mondo
     prezentas sin
(A. M. Amar)
Okazos Sudbohemia IKUE-Renkontiĝo en
     Písek
(X. Kobza)
Písemný kurz esperanta v 15. lekcích
    
(M. Bartovská)
Ni perfektigu nian lingvan nivelon
    
(M. Bartovská, K. Janouš)
Tábor pod zelenou hvězdou (J. Kalný)

Kanto: Al Vi bela Di-knabeto
La morto - definitiva donaco por la ĉiela
    Patro
(A. Dlugi)
Enpensiĝo je la fino de la jaro
(M. Šváček)
Niaj tre karaj gefratoj en Slovakio
    (DB-redakcio)
Ankaŭ la Ĉeĥa IKUE-Sekcio ricevis eklezian
    agnoskon
Trovi Dion en ĉiuj aĵoj
(M. Šaturová)
Forto de la preĝo
(M. Tomašovičová)
Dankado
(G. Pisarek)
Jardeko de la spirita renovigo
(trad. M.
     Šváček)

Novjara preĝo
(trad. M. Lorková)
Nekutima renkontiĝo en Prago
(J. Skalická)
Katolikaj E-organizaĵoj en la mondo
     (I. Szűcs)
Renkontiĝo kaj konferenco de ĉeĥaj IKUE-
    anoj en Česká Třebová
(M. Šváček)
Solena renovigo de la baptaj promesoj kaj 
    sinkonsekro al V. Maria
(sekcia komitato)
Eklezia administrado en Ĉeĥa Respubliko
      (J. Kalný)
Grava aranĝo en Gostyń (B. Sobol)
La regiona kunveno de katol. esperantistoj en
    Písek
(J. Kobza)
Letero de episkopo Karlo Otčenášek
Junularaj paĝoj
(D. Michalová)
Frato Láďa raportas pri vizito en Germanio

     (L. Mlejnek)

Bela renkontiĝo en Písek
(F. Rytíř)
Gazeto informas pri nia aktivado
(sekcia
     komitato)

El sekcia leterkesto
(sekcia komitato)
Organiza regularo de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Pri la 78-a UK de Esperanto en Valencio,
    Hispanio
(T. Branišová)
Ni perfektigu nian lingvan nivelon
     (K. Janouš)
Ni kondolencas – František Jindra

 

 

 

 

 


 

JARO 1994 n-ro 1 (13)

JARO 1994 n-ro 2 (14)

JARO 1994 n-ro 3 (15)

JARO 1994 n-ro 4 (16)

La semisto eliris por semi (A. Dlugi)
Jaro 1994 - jaro de familio (M. Šváček)
D-ro Paŭlo Petro Gojdič (J. Mana)
karistia miraklo en Lanciano
    (el informfolio)
La 10-a ekunena kongreso en Gostyń
    
(J. Zielonka)

AEROB -
jarfina ekumena kunveno 1994
     (M. Šaturová)
La preĝo por la tero kaj la homaro
Katolikoj en Ĉinio
(J. Žák)
Preĝo (poemo de B. Sobol)
Preĝo al Jesuo Infano de Prago
     (P. Cirilo de Dipatrino)
Familio de la Senmakula kaj Ora Libro
    
(M. Kepeňová)
Katolika E-tendaro en Sebranice
     (informoj kaj aliĝilo)
Episkopaj bondeziroj de ep. Karlo
    Otčenášek
Ĝojigaj sciigoj el Rumanio kaj Litovio
     (M. Šváček)
Maria, Maria (litova poemo - kanto)
Letero el malproksima Kolumbio
     (J. Velàsquez)
Frateco
dumonata religia e-gazeto
    red. de sac. S. Płachta

Mesaĝo de prof. d-ro Jan Tinbergen
Junularaj paĝoj
(A. Němcová, M. Šváček)
Ankaŭ niaj alikonfesiaj gefratoj kunlaboras
    kun ni

Kelkaj pensoj pri universalaj eklezio kaj
    lingvo
(D. Q. McInerny)
Johano Sarkander
(G. Pisarek)
Ni perfektigu nian lingvan nivelon
     (K. Janouš)
Cerbumado pri gramatikaĵoj (J. Cink)
Kelkaj organizaj vortoj de ĉeĥa sekcio
     (sekcia komitato)
Interesa sciigo el malnova e-gazeto
    "Ligilo"

ĥaristio (A. Dlugi)
Alparolo de Miloslav Šváček
Esperantlingva beno de la Papo Johano
    Paŭlo la Dua
Renkonto de IKUE-anoj en Prago
     (J. Skalická)
Saluton, Reĝino (preĝo)
Salezianoj en Bulgario (J. Kalný)
La ĉielaj patronoj de esperantistoj

La Patro Tito Brandsma I (M. Bartovská)
Katolikoj en Ĉinio (J. Žák)
La IKUE rekonsekrita al Virgulino Maria
Preĝo al sankta ĉefanĝelo Miĥaelo

Ekumenismo (J. Skalická)
Aldono al mesaĝo de d-ro Jan Tinbergen
     (J. Tuinder)
La Patrino de la Dua Alveno (trad. M.
     Šváček)
Konsekro al Senmakula Koro de V. Maria
Pastro Josef Landa modesta heroo
     (J. Jílek)
La numero sep en la vivo de Jozefo Metodo
    Šenkyřík
(J. Mana)
Nederlando, kiom katolika, kiom pagana?
     (L. Klonje)
Mesaĝode Kardinalo Ratzinger
Renkonto de sudbohemiaj esperantistoj

Ni restu apostoloj de niaj ideoj
     (D. Michalová)
Ni perefktigu nian lingvan nivelon
     (K. Janouš)
Ni ekzercu la lingvon (J. Cink)
Ni kondolencas

Kde bude kongres IKUE? (M. Šváček)
Nia leterkurso sukcese progresas (J. Žák)
Eksterlandaj reflektoj pri Dio Benu
     (DB-redakcio)

 

 

Pontifika sankta meso en IKUE-tendaro
     prediko de episk. Karel Otčenášek
Ĝoju ĉiam, preĝu senĉese, por ĉio danku
     (M. Šváček)
Estraranoj de la Ĉeĥa IKUE-sekcio
     aŭdience ĉe ĉefep. Miloslav Vlk
dience ĉe episkopo Josef Hrdlička
     (M. Šváček)

Ĉe la tombo de beata Faustyna (J. Šebela)
Okazis la 10-a ekumena e-kongreso en
    Gostyń
(M. Šváček)
La 13-a IKUE-tendaro en Sebranice -
   
episkopoj Otčenášek, Kajnek
(M. Šváček)
Dankon al Vi, Jesuo (R. Bilderová)
Salutletero de redakcio de Vatikana Radio
Niaj bataloj
(M. Lorková)
Sinkonsekro de esperantistoj al Virgulino
    Maria
(K. Otčenášek)
Kial sinkonsekro? (episk. Pavol Hnilica, trad.
     M. Šváček)

Renkonto de la katolikaj esperantistoj en
    Tábor (
F. Benák)
Raporto el Akademia Semajno 1994
     (L. Mlejnek)
Survoje al unueco (U. Matthias)
Fondita litova filio de IKUE (V. Viršila)
Gazetoj raportas pri ni (sekcia komitato)
Pri ekumena e-kongreso en Gostyń
     (Z. Kotíková)
Denove post unu jaro (A. Němcová)
Sofia Bosňáková (A. Němcová)
La pilgrimo en Italio (M. Bartovská)
Ni perefktigu nian lingvan nivelon (K. Janouš)
Ni ekzercu la lingvon (J. Cink)
Esperantský tábor
Membroj de la sekcio - ŝakludantoj

 

 

Ĉefepiskopo de Prago M. Vlk inter ni -
     prediko
Enpensiĝo antaŭ jarfino
(M. Šváček)
Trilanda praga renkontiĝo de IKUE-anoj
     (M. Šváček)
Demando por ni: kiel paŝi antaŭen?
     (J. Kalný)
Gratuloj okaze de kardinaliĝo (M. Šváček)
La homa animo (V. Němec)
Nia junularo ĉe Di-Patrino en Dub
     (M. Šváček)
La Patro Tito Brandsma II (M. Bartovská)
Kio ŝanĝis kion en Nederlando? (L. Klonje)
Mesaĝo de la Di-Patrino (trad. W. Wirges)
Postkongresaj proponoj (J. Książek)
Kirketo de Dipatrino la Nera en
    Międzygórze
(trad. U. Tupajka)
Mil korajn dankojn

Pri "neaktuala problemo" (J. Žák)
48-a kongreso de IKUE okazos en Olomouc
     (M. Šváček)
Ekskuzo (M. Šváček)

Prelego de Daria Michalová en ekumena
    E-kongreso en Gostyń
En Kunratice pri Sebranice
(J. Fárová)
Premonstrata frato Filip Neri Mikulášek
Korespondi kun junularo
Sinjoro, kreskigu en ni la kredon!
(A. Zuber)
Valoro de la rideto – poemo (Faber, trad.
     L. Obruča)

Tri reĝoj - kristnaska kanto (trad. K.
     Janouš)

Ni perefktigu nian lingvan nivelon
     (K. Janouš)
Ni ekzercu la lingvon (J. Cink)

 

 

 

JARO 1995 n-ro 1 (17)

JARO 1995 n-ro 2 (18)

JARO 1995 n-ro 3 (19)

JARO 1995 n-ro 4 (20)

Nia sanktulo Johano Sarkander (trad.
     M. Šváček)

Letero al lia Sankteco Papo Johano Paŭlo la
    Dua
(M. Šváček)
Preĝo por la paco (A. Guillet)
Respondo el Vatikano
La patro Tito Brandsma III
(M. Bartovská)
Letero de ĉefepiskopo Georgo Jakubinyi
Ŝiluva en Litovio
(V. Viršila)
Pilgrimo de fideleco sur la tero (P. Brada)
Venu antaŭ la Madonon (poemo de
     L. Łęgowski, trad. U. Tupajka)

El letero de slovaka fratulino Blandina
    misianta en Afriko
Oswięcim avertas
(poemo de B. Sobol)
Rapide fluas tempo (poemo de B. Sobol)
Komuna programo: la Ĉeĥa IKUE, la
    Germana IKUE, la Pola IKUE
Ni perfektigu nian lingvan nivelon
(K. Janouš)
Ni ekzercu la lingvon (J. Cink)
Organiza regularo - organizační řád
48-a kongreso de IKUE (LKK)
11-a Ekumena E-Kongreso, Kaunas, Litovio
Ni kondolencas

 

 

 

 

 

48-a IKUE-Kongreso en Olomouc
     (M. Šváček)
Inaŭguro de la 48-a IKUE-Kongreso
     (M. Šváček)

Salutoj de episkopo Josef Hrdlička
Esperantlingva salutparolo de vicurbestro
    Inĝ. Tomáš Kvapil
Salutparolo de prezidanto de AEH s-ro
    Josef Vaněček
Alparolo de Miloslav Šváček
Vizito de lia eminenco Kardinalo Miloslav
    Vlk
Kongresano, kiu konkeris korojn de ĉiuj
    kongresanoj
(M. Šváček)
Tago de ĝenerala kunveno de IKUE
     (M. Šváček)

Homilio de episkopo Karlo Otčenášek
Nova estraro de IKUE
Patro ĉefepiskopo Jan Graubner mescelebris
    en Esperanto
(M. Šváček)
Homilio de Mons. Jan Graubner
Internacia ekumena Diservo en Betlehema
    Kapelo en Prago
Dankon
(poemo de B. Sobol)
Al Sankta Johano Sarkander (kanto)
Fideleco al kredo postulas ekkonon
     (Max Kašparů)
Ni kondolencas
Ni ofertas

 

 

 

14-a IKUE-Tendaro en Sebranice
    
(M. Šváček)
Skiza promeno en 15-taga tendaro
     (M. Šváček)

Prediko de episkopo Karlo Otčenášek
Antaŭ renovigo de la sinkonsekro diris
    frato Miloŝ
Nun sekvis renovigo de la sinkonsekro al
    Virgulino Maria
Dialogo de 5-jara tendarano Martin kun
    episkopo
Patro episkopo Karlo rakontas
Prediko de patro kanoniko Jozefo Čihák
Rejuniga kuracprocedo
(A. Němcová)
Miaj tendaraj impresoj (D. Michalová)
Mia unua vizito de esperanta tendaro
    
(M. Pozdechová)
La renkontiĝo de junaj esperantistinoj en
    Žďár
(Z. Kotíková)
Alvoko al ĉeĥaj IKUE-anoj kapablaj gvidi
    skriban kurson
Alvoko al junularo: ni formu junularan
    sekcion - IKUEJ!
(A. Němcová)
Prelego de frato Robert Němec
La kongresaj eĥoj
(M. Šváček)
Ni perfektigu nian lingvan nivelon (K. Janouš)
Ni ekzercu la lingvon (J. Cink)
Ni ofertas

 

 

 

Antaŭ sojlo de nova jaro (M. Šváček)
Nia movado sur sojlo de la Tria Jarmilo
     (J. Kalný)

El libro Transpaŝi la sojlon de espero (trad.
     M. Bartovská)

Esprimo de estimo kaj ĝojo (B. Henzlová)
Regiona renkonto de IKUE en Písek
    
(J. Kalný)
Uznání a poděkování ČES (V. Kočvara)
La eklezio - protagonisto en la mondo kiel
    komunikilo
(S. Boschin)
Bela renkonto de ĉarma junularo en Dub
    
(M. Šváček)
Pontifika salutletero al la kongreso el
    Vatikano
Kiel ni kongresis en 1936 en Brno
(J. Šebela)
Konferenco de ĈEA en Brno (M. Šváček)
Tri martiroj el Košice (A. Němcová)
Donaco (J. Sadowski)
Kion al vi ni donu? (J. Kochanowski, trad.
     Z. Kamieniecka)

Weltbild pri nia tendaro
Junulara paĝo - 15-a IKUE-Tendaro en
    Sebranice
(R. Mertová)
Lastaj rememoroj pri la 14-a IKUE-Tendaro
    en Sebranice
Homaj rajtoj
(poemo de W. Mudrak)
Savu la dimanĉon! (poemo de W. Mudrak)
Rozario
Ni perfektigu nian lingvan nivelon
(K. Janouš)
Organizaj aferoj: vortoj de la sekcia
    prezidanto
Jen naskiĝis Kristsinjor´
(kanto) (trad.
     K. Janouš)

Ni ofertas Kongresan Libron
Ni kondolencas
Vlasta Kratěnová

JARO 1996 n-ro 1 (21)

JARO 1996 n-ro 2 (22) JARO 1996 n-ro 3 (23) JARO 1996 n-ro 4 (24)

Heredaĵon de la patroj konservu al ni,
    Sinjoro!
(ep. K. Otčenášek)
Sanktaj Cirilo kaj Metodo (trad. M. Šváček)
Novaj taskoj antaŭ ni (M. Šváček)
Sub ŝirm´ mirinda de potencoj bonaj (poemo
     de Bonhoeffer, trad. A. Burkhardt)

La eklezio laŭ la Dua Vatikana Koncilio
     (L. Kóbor)

Se iu volas veni post mi ... (M. Šváček)
La unua letero al mia Plejamata Sinjoro
    Jesuo
(E. Wysocka)
Al kio nin instigas Reĝino de la Paco el
    Medjugorje?
(trad. M. Šváček)
La gracobildo de la "Konsolantino de
    Afliktitoj" en Kevelaer
(G. De Ruyver, trad.
     H. Westhoff)

Krucumita Savinto, mi arde petas de Vi
     (H. Westhoff)
Invito al partopreno de Katolika E-tendaro
    en Sebranice
Sankta meso en Varsovio intence por
    esperantistoj
(W. Tomaszewski)
La verko de Kristo (W. Tomaszewski)
Moderna sanktulo (trad. Z. Kotíková)
Anjo Maria Zelíková - oferaĵo de amo kaj
    repacigo
(J. Mana)
Konciza biografio de fratino Anjo Maria
     (F. Polášek)

12-a Ekumena Kongreso en Szombathely
Ni perfektigu nian lingvan nivelon (J. Cink)
Skriba kurso de Esperanto
Sacerdotoj - esperantistoj
Renkontiĝo kaj konferenco en Česká
    Třebová
(sekcia komitato)
Ovo de ĉevalino (lingva tasko)
La papoj pri Virgulino Maria
Ni kondolencas – Josef Vondroušek

 

 

Ĝis sojlo de la Tria Jarmilo (M. Šváček)
Renkontiĝo kaj konferenco en Česká
    Třebová
(M. Šváček)
Salutletero de prezidanto de IKUE d-ro
    Antonio De Salvo
Usnesení (Rezolucio)
Kanto al sanktaj Cirilo kaj Metodo
(fr.
      M. Jaroslava, trad. J. Cink)

La eklezio laŭ Dua Vatilkana Koncilio - II
      (L. Kóbor)
Jubilea 50-a IKUE-Kongreso
Pilgrimo de dankemo (M. Šváček)
Junulara renkontiĝo en Heřmánky (R. Němec)
Renkontiĝo ĉe Maria en Roko (P. Brada)
Hodiaŭa sanktulo (el IKUE- kuriero en
      Slovakio)

La legendo pri la arbo de la vivo (trad.
      H. Westhoff)

Rekompenco de Dio (J. Sadowski)
Sankta Jozefo, la laboristo (poemo de
      W. Mudrak)

Tomaso Morus (trad. H. Westhoff)
La riska entrepreno (trad. H. Westhoff)
Kiu estis la unua episkopo-esperantisto en la
     mondo
(M. Šváček)
Kondolenco - PhDr. František Šatura
Informo pri la plej freŝa aktualaĵo
Ni ekzercu la lingvon
(J. Cink)
Ni kondolencas – inĝ. Karel Janouš, sac.
     Alois Eineigel,  sac. Dalibor Lounek

 

 

 

 

 

81-a Universala Kongreso de Esperanto
      (M. Šváček)

Prediko de episkopo Karlo Otčenášek
15-a IKUE-Tendaro en Sebranice

      (M. Šváček)

Prediko de episkopo Karlo Otčenášek
Katolika E-tendaro en Sebranice
(M. Cuffez)
Kiel KET povas plibonigi viajn ĝeneralajn
    sciojn
(Z. Polák)
Granda surprizo: nia voĉo el Litovio
     (V. Viršila)
Iom pri Litovio (V. Viršila)
Nia sanktulo
(V. Viršila)
Pri klerikaro
(V. Viršila)
Pri preĝejoj en Litovio
(V. Viršila)
16-a IKUE-Tendaro 1997 en Sebranice
     (M. Šváček)
50-a jubilea IKUE-Kongreso Romo-Rimini
     1997
(M. Šváček)
La 12-a Ekumena E-Kongreso en
     Szombathely
(L. Mlejnek)
Letero de Taizé en Esperanto
Fonda konferenco de IKUEJ
(A. Němcová)
Miaj impresoj el la 81-a UK (Z. Kotíková)
52-a Internacia Junulara Kongreso en
     Germanio
(R. Němec)
Nia Sinjorino de la Rifuĝo, preĝu por ni!
      (M. Pierru)

Preĝo al la Virgulino Maria
Mia ĉiutaga preĝo
(M. Pierru)
Nia Sinjorino de la Ardenoj (M. Pierru)
Kiel ni pilgrimis al Romo kaj Rimini (K. Krejčí)
Invito el Pollando (P. Samula)
Kvar kolegoj: ĉiu, iu, iu ajn kaj neniu
     (U. Lücke, trad. H. Westhoff)

Invito al renkontiĝo de esperantistoj en Písek
     (sekcia komitato)
Nia oferto: Kompendio de la ĉeĥa IKUE-
    sekcio
(M. Šváček)

 

Foriras la benita jaro (M. Šváček)
La Jesu-Infano de Praha antaŭ 60 jaroj kaj
     nun?
(L. Dandová)
Preĝo al Jesu-Infano (P. Cirilo de
      Dipatrino)

De Dia Graco, ho Patrin´ (kanto de
     E. Krásnohorská, trad. J. Cink)

Lernantinoj helpas judojn en la ĉeĥa Miroslav
    (trad. H. Westhoff)
Saluto al Maria (adventa kanto)
Ĉu feliĉo, ĉu malfeliĉo? (trad. H. Westhoff)
Ĉu katolikoj havas pri ĉio apartan opinion?
     (EK 143/1936)
La preĝo al sankta Johano Sarkander
     (W. Tomaszewski)
Per Esperanto ni pli bone ekkonu nian landon
     (I. Juhász, disp. I. Szűcs)
Ni laŭdu Sinjoron (poemo de B. Sobol)
Ĉion donas Di-Sinjor´ (kanto el hosana
      trad. J. Cink)

IKUEJ-renkontiĝo en Žilina (A. Němcová)
El la letero de ekstendarano
Maria havas bebon
(kanto, trad.
      J. Kořínek)

Kiel ni pilgrimis al Romo kaj Rimini - II
     (K. Krejčí)
Rekolekto en Magdalenka 96
     (B. Wasilewski)
Ŝakristo – kristnaska rakonto (nekonata,
      trad. M. Závodský)

Milda nokt´, sankta nokt´ (kanto de F.
     Gruber, trad. J. Kořínek)

Ni perfektigu nian lingvan nivelon (J. Cink)
La leciono - kial decas transpreni
     respondecon?
(H. Westhoff)
50-a IKUE-Kongreso en Romo kaj Rimini
     (M. Šváček)
Sukcesa renkonto de IKUE-anoj en Písek
     (J. Kalný)
Caritas - Pli Alta Faka Sociala Lernejo
     (J. Návrat)
9-a Internacia Kultura Festivalo en Ústí nad
     Labem
(M. Smyčka)

JARO 1997 n-ro 1 (25) JARO 1997 n-ro 2 (26) JARO 1997 n-ro 3 (27) JARO 1997 n-ro 4 (28)

Vortoj de la prezidanto (M. Šváček)
Sankta Adalberto - la dua episkopo de
    Prago
(trad. M. Šváček)
Sankta Adalberto (kanto de J. Král, trad.
      J. Cink)

Apostolo de la orienta kristanaro – sankta
    Adalberto
(B. Benetka)
Sankta nokt´, silenta nokt´ (kanto, historion
      trad. M. Šváček)

Mia unua renkontiĝo kun Jesu-Infano en
    Prago
(B. Wasilewski)
Mesaĝo de papo Johano Paŭlo la 2-a al
    fastotempo 1997
(trad. J. Skalická)
Vivoj kaj martiraj mortoj de s-taj Venceslao
     kaj Ludmila

Sankta Venceslao – I (Kristiano) (J. Pekař,
     trad. V. Rajlich)

Nigra Madono (kanto)
De ĉie al Togoville (M. Šváček)
La eklezio en Litovio jubileas (V. Viršila)
Ricevitaj kristnaskaj bondeziroj
Bondeziroj de episkopo Georgo Jakubinyi
Renkontiĝo en Caritas en Olomouc
     (M. Šváček)
Kongresaj resonoj (F. Rytíř)
„Nova Urbo“
Instigaj vortoj de prezidantino de IKUEJ
     (A. Němcová)
6-a Mezeŭropa Junulara Konferenco en
    Vieno
(P. Brada)
Estis tio bela kaj agrabla renkontiĝo
     (J. Hallová)
Renkontiĝo de junularo en Praha-Kunratice
Pereszteg estas vilaĝo en Hungario
     (L. Mlejnek)
2-a eŭropa Ekumena Kunveno en Graz
     (M. Schiffer)
Junulara Ekumena E-Tendaro (JET ´97)
Ni ekzercu la lingvon
(J. Cink)
50-a IKUE-Kongreso en Romo kaj Rimini
    1997a-25-1-97.htm#25

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Heroldo de la kredo, espero kaj amo la trian
    fojon en Ĉeĥio
(M. Šváček)
Kanto al honoro de sankta Adalberto (B. M.
      Kudla, F. Hrušat, trad. J. Cink)

Adorado de la Plejsankta Sakramento (el
      Frateco)

Venu al via Savint-Sinjor´ (kanto de C. Derka,y
      trad. J. Cink)

Eŭkaristia litanio (Z. Czupkałło)
Pano
(J. Sadowski)
H
imno de la paco (kanto de V. Kolský, J. Filip)
Sankta Jozefo, la laboristo (poemo de
     W. Mudrak)

Episkopo Josef Hlouch pri sankta Jozefo
     (trad. el gazeto Svatá Hora)
Ho, Reĝino del´ Ĉielo – kanto (trad. J. Cink)
Min memoru, ho, Patrin´ (kanto, (trad.
     J. Cink)

Nazareta familio – IKUEJ (A. Němcová)
Sanktaj Venceslao kaj Ludmila – II (J. Pekař,
      trad. V. Rajlich)

Antaŭprintempa renkontiĝo en "Patrino de
     urboj"
(D. Michalová, M. Kaščák)
Letero de prezidanto de ĈEA al E-kurso de
     Caritas-lernejo
Aŭtune okazos renkontiĝo de la junularo en
     Opava
(D. Michalová)
Komisiono pri ekumenismo (J. Laŭbe)
Ni ekzercu la lingvon (J. Cink)
La jaro 1997 en signo de la jubileoj
     (M. Šváček)
Ni kondolencas – Karel Jílek, Anna
    Milatová, Jaroslav Mařík
Partoprenu nunjarajn IKUE-aranĝojn
(sekcia
     komitato)

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Katolika E-tendaro sepan fojon en Sebranice
     (M. Šváček)
Episkopo Jozefo Hrdlička en KET
     (M. Šváček)
Homilio de la episkopo Jozefo Hrdlička
Renovigo de la sinkonsekro al V. Maria
Konkludaj vortoj de la episkopo Jozefo
Frato Efrém
(M. Šváček)
Vizito de prezid. de ĈEA inĝ. Vl. Kočvara
     en KET
(M. Šváček)
Sceno el vivo de sankta Adalberto
      (M. Šváček)
Kio okazis la 27-a de julio? (M. Šváček)
Letero de la episkopo Karel Otčenášek
Vizito de prezid. de Fatima Apostolato
    P. Dokládal en KET
(M. Šváček)
Himno de Fatima Apostolato (kanto, trad.
     J. Cink)

Ĉu inundo ankaŭ en KET? (M. Šváček)
Kanoniko Josef Čihák denove en KET
     (M. Šváček)
Dua Eŭropa Ekumena Kunveno en Graz
     (J. Kalný)
Lingva maljusteco kaj ĝia solvo (J. Kalný)
Mia unua partopreno en KET (A. Szép)
Dimanĉa ekskurso plena de misteroj
     (B-kursanoj)
Nokta banado (Monika, Katka, Blanka, Anika)
Jen, kiel bone kaj ĉarme estas, se fratoj vivas
    kune!
(P. Petrík)
Miaj travivaĵoj en KET Sebranice
     (L. E. Monosi)
Tendaranoj en horloĝvendejo (P. Petrík)
Lasta retrorigardo al KET 1997 (M. Šváček)
Tendara kanto (B-kursanoj)
Ni ekzercu la lingvon (J. Cink)

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Nia vojaĝo al la kongreso (M. Šváček)
Ĉiu tago malkaŝis iun sekreton kaj ravon
    (M. Šváček)
Saluton al la kongreso! (poemo de
     T. Nowakowski)

La dua kongresa parto en Rimini
     (M. Šváček)
Ĉu dialogo kun religiaj sektoj estas ebla?
     (B. Cadei)
Ĝenerala kunveno kaj vizito de la urbocentro
     (M. Šváček)
Vizito al Respubliko Sanmarino (M. Šváček)
La junularo sin bone prezentis (M. Šváček)
Ni salutas la kongreson! (kanto de
     T. Nowakowski)

Sanktaj Venceslao kaj Ludmila III (J. Pekař,
     trad. V. Rajlich)

La miraklo de la okuloj – historio
Sinkonsekro al V. Maria
(kongresanoj)
Preĝo al Maria Patrino de Mizerikordo
Jubilea IKUE-kongreso
(poemo de B. Sobol)
Rememore pri la 50-a (J. Tomíšek)
Realigita revo de Daria Michalová
Pilgrimo kaj renkontiĝo en Sv. Kopeček kaj
    Olomouc
(M. Šváček)
Prediko de episkopo Jozefo Hrdlička
Papo Paŭlo la VI-a pri venonta jarcento
     (J. Laube)
Aŭdu novaĵon (kanto de T. Bečák, trad.
     J. Kořínek)

Ni funebras kaj kondolencas J. Šebela,
   C. Kotyzová

 

 

 

 

JARO 1998 n-ro 1 (29) JARO 1998 n-ro 2 (30) JARO 1998 n-ro 3 (31) JARO 1998 n-ro 4 (32)

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Mesaĝo de episkopo Karlo Otčenášek
Venu, Spirito de la Amo kaj de la Paco!
     (Papo Johano Paŭlo la Dua)
Peto al Sankta Spirito (kanto de M. Reichert,
     trad. J. Kořínek)

Kardinalo Miloslav Vlk en Rimini
     (J. Skalická)
Kardinalo Miloslav Vlk kaj profesoro Tomáš
    Halík
La martiro Hroznata
(trad. J. Tomíšek)
Ĉu beatulo Hroznata estas kanonizota?
    
(J. Peterka, trad. J. Tomíšek)
Ŝanĝoj en litovia eklezia provinco (V. Viršila)
Katolika eklezio en Ĉeĥa Respubliko aktivas
     (J. Tomíšek)
Renkontiĝo de IKUEJ
En České Budějovice IKUE aktivas
     (J. Kalný)
Sanktaj Venceslao kaj Ludmila IV (J. Pekař,
      trad. V. Rajlich)

De kie devenas la vorto "Togo"? (S. Kokou)
Romkatolika baziliko en Oradea – Rumanio
     (I. Szűcs)
Ĉe polaj fervojistaj gefratoj (J. Tomíšek)
Neforgeseblaj rememoroj pri Varsovio kaj
    Gdansko
(M. Šváček)
Rajecká Lesná (V. Němec)
Venu al Žilina! (V. Němec)
Antaŭ la Kruco (poemo de L. Łęgowski, trad.
     Z. Kamieniecka)

Dum mi genuas pli proksima (poemo de
     L. Łęgowski, trad. Z. Kamieniecka)

Patrin´ Dolorema (poemo de L. Łęgowski, trad.
      Z. Kamieniecka)

Ni ekzercu la lingvon 12 (J. Cink)
Du malĝojaj informoj
Post la Sankta Vendredo
(poemo de
     L. Łęgowski, trad. Z. Kamieniecka)

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Venu, Sankta Spirito (kanto)
Misiista sperto en Ĉinio (M. Pierru)
Benedetta Bianhi Porro (el informfolio)
Kiu derulos la ŝtonon por ni? (F. M.
     Onyeneke)

Antaŭ la Kruco (kanto de L. Lęgowski,
     Z. Kamieniecka, F. Hrušat)

Kubo bonvenigis Papon Johanon Paŭlon
    la II-an
(J. Kalný)
Jerusalemo – Kruco, ilo de nia savo (poemo
     de L. Łęgowski, trad. Z. Kamieniecka)

Renkontiĝo de ĉeĥaj kaj slovakaj katol.
    esperantistoj en Žilina
(M. Šváček)
Sub verdan standardon ni kuru (kanto – disp.
      J. Zielonka)

Sanktaj Venceslao kaj Ludmila V (J. Pekař,
      trad. V. Rajlich)

Pri am-brakumo scias mi (kanto, trad. J. Filip)
Okazis renkontiĝo de IKUEJ en Pardubice
     (B. Horáčková)
Kara frat(in)o, ĉu vi jam decidiĝis?
Konferenco kaj antaŭkonferenco
     (A. Němcová)
Preĝo por pardono (trad. K. Černý)
Porjunulara Paska Lundo (S. Kokou)
Korespondu per Esperanto (J. R. Zvěřina)
Aŭskultu Vatikanan Radion
Kiel ni aranĝis katolikajn E-tendarojn dum
     totalisma sistemo I
(M. Šváček)
Esperantistoj - samreligianoj (S. Kokou)
Interlingvistikaj studoj en Poznań (I. Koutny)
dience ĉe ĉefepiskopo Graubner
     (M. Šváček)
Sekciaj informoj (sekcia komitato)

 

Du neforgeseblaj okazintaĵoj (M. Šváček)
Pilgrimo de esperantistoj al Hradec Králové
     (M. Šváček)
Prediko de la episkopo Karlo Otčenášek
Letero de episkopo Karlo
Ni ĝoju en la Sankta Spirito
     (M. Tomašovičová)
Kanto por la vojo al la jaro 2000 (J. Hrdlička,
      J. Olejník, trad. J. Cink)

Okazis 17-a IKUE-Tendaro (M. Šváček)
Mia unua partopreno en la tendaro
     (H. Maixnerová)
Bela dimanĉa ekskurso (J. Halová,
     M. Chalupová)

Timigitaj timigintoj (J. Kořístková)
Pluaj gravaj okazintaĵoj en KET (M. Šváček)
La ĉeĥa ĉielo (J. Koláček, trad. J. Werner)
Letero el Ruslando (E. Mackiewicz)
Karmel-floro (poemo de L. Lęgowski, trad.
     Z. Kamieniecka)

Nia vojaĝo al Belgio (Z. Novotná)
Mi kredas je la Sankta Spirito (K. Rahner,
     trad. Z. Kotíková)

La 2-a Konferenco de IKUEJ (A. Němcová)
Ankoraŭ rerigardo al nunjara KET
     (A. Němcová)
Fino bona, ĉio bona (Anika, Luděk kaj Mirka)
Vizito de Sankta Lando (J. Skalická)
Maria, bonvolu aŭskulti (trad. K. Černý)
Patrin´ Dolorema (kanto de L. Lęgowski,
     F. Hrušat, Z. Kamieniecka)

Rerigarde al la 50-a IFEF-Kongreso en
    Aalborg
(J. Tomíšek)
Karaj legantoj de Dio Benu!
Invito
Alvoko

 

Kun dankemo kaj ĝojo en la koro
     (M. Šváček)
Nia sincera gratulo al ĉefepiskopiĝo de Karlo
    Otčenášek
La renkontiĝo en Žilina
(J. Kalný)
Renkontiĝa vendredo kaj sabato en Žilina
     (M. Šváček)
Alparolo de frato M. Šváček
Vizito de Rajecká Lesná
(M. Šváček)
La dimaĉa tago de la renkontiĝo (M. Šváček)
Prediko de pastro Róbert Horváth
IKUE ĉe sojlo de la Tria Jarmilo
(J. Kalný)
Laikoj en la Eklezio (M. Šaturová)
Sanktaj Venceslao kaj Ludmila VI (J. Pekař,
     trad. V. Rajlich)

Esperanto en la postkoncilia Eklezio
     (J. Laube)
Junulara Ekumena Tago en Taizé
     (K. Rerychová)
13-a Ekumena E-kongreso en Nantes
     (J. Tomíšek)
Preĝo por la unuigo de la kristanoj (A. P.
     Couturier)

Alparolo de la prezidanto
Homaj rajtoj
(poemo de W. Mudrak)
Grava informo (sekcia komitato)

 

 

 

 

 

 

JARO 1999 n-ro 1 (33) JARO 1999 n-ro 2 (34) JARO 1999 n-ro 3 (35) JARO 1999 n-ro 4 (36)

Vi estos miaj atestantoj (M. Šváček)
Preĝo de la Papo Johano Paŭlo la Dua por la
    Tria Jarmilo
Memorindaj momentoj
(trad. J. Tomíšek)
Estrara kunveno de IKUE en Romo
     (M. Šváček)
La mozaiko en Rimini (M. Šváček)
Junulara renkontiĝo en Pereszteg
     (J. Kořístková)
Raportas frato Paŭlo Petrík
Nia sanktul´ Serafa Francisko
(kanto de O. G.
     Biernat, trad. J. Cink)

Antaŭ bildo de sankta Francisko en Asizo
     (poemo de L. Łęgowski)
Kongregacio de Fratulinoj de Sanktaj Cirilo
    kaj Metodio I 
(J. Mana)
Servanto de Dio – „paĉjo" d-ro Antonín
    Cyril Stojan
(M. Lorková)
Ok jaroj de nomadismo ĉirkaŭ la mondo
     (M. Robineau)
Tuta naturo laŭdu Dipatrinon (kanto de T.
      Nowakowski)

Mesaĝo de la Reĝino de Paco (trad. J.
      Tomíšek)

La preĝejo kun luno (I. Szűcs)
Fablo pri hundoj (K. Čapek, trad. F. Nosek)
La veno de la kredo (F. Hrušat)
Di  estas Amo (kanto, trad. J. Zielonka)
Mi dankas al vi, Sinjoro
     (M. Tomašovičová)
Kiel ni aranĝis katolikajn E-tendarojn dum
    totalisma sistemo II
(M. Šváček)
Vortoj adresitaj al ĉeĥaj IKUE-anoj
     (M. Šváček)
Helpu disponigi nian gazeton al nevidantoj
Invito al partopreno de la 18-a IKUE-
    Tendaro
Partoprenu la 14-an Ekumenan E-
    Kongreson

 

 

 

 

 

Kun ĝojo kaj en espero (M. Šváček)
Maria (el libro "Maria, Madre de Dio")
Maria, vin ami (kanto)
Al vi, Maria, Sankta Virgulino (kanto, trad
     T. Nowakowski)

Al ĉieloj flugu kante (kanto, trad. J. Filip)
Pilgrime al Virgulino Maria (Terézia kaj Peter)
Beata Patro Pio el Pietrelcina
Letero al Vatikana Ŝtatsekretario
(M. Šváček)
Respondo de Vatikana Ŝtatsekretario
Kongregacio de Fratulinoj de Sanktaj Cirilo
    kaj Metodio II
(J. Mana)
Invito al Dua Renkontiĝo de la katolikaj
    esperantistoj
Rumanio atendas ĝoje kaj espere
(I. Orha)
Forto de la preĝo - konvinka travivaĵo (trad.
      J. Tomíšek)

Bela historieto el Nederlando (B. Ruigrok)
Edzeco kontraŭ torento kaj vento (trad. J.
      Tomíšek)

Debrecen - muzeo Déri (J. Skalická)
Plena Parlamento de la Katolika Eklezio en
    Ĉeĥio
(DB-redakcio)
Ĉiutaga preĝo por la Plena Parlamento
Renkontiĝo de la katolikaj esperantistoj en
    Kroměříž
(M. Šváček)
Izraelio: La bredado laŭ la ritmo de la Sankta
    Skribo
(M. Robineau)
La kreado de la mondo (Sikli, I. Szűcs)
De niaj gefratoj en la mondo (D. G. Valecillos,
      J. M. Mukeba, T. Nowakowski)

Al Vatikano (poemo de V. Hromov)
TOLE - Tutmonda Ortodoksa Ligo
    Esperantista
(B. Leonov)
Kiel ni aranĝis katol. E-tendarojn dum
    totalisma sistemo III
(M. Šváček)
Vortoj adresitaj al ĉeĥaj IKUE-anoj
     (M. Šváček)

Invito al aranĝoj (sekcia komitato)
Ni bonvenigas novajn membrojn de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
Ni gratulas

 

 

 

Benitaj aranĝoj de la somera sezono
     (M. Šváček)
18-a IKUE-Tendaro bonsukcesis
     (M. Šváček)
Mesaĝo de la Ĉefepiskopo Karlo Otčenášek
Bela kaj grava 14-a Ekumena E-Kongreso
    en Gliwice
(M. Šváček)
Memorante pri pasinteco, pensante pri futuro
   (Radio-Turo en Gliwice)
(A. Golonka)
Junulara Ekumena E-Tendaro en Gliwice –
   JET
Miaj impresoj el JET Gliwice
(B. Horáčková)
Malfacilaĵoj en la kredo nun (J. Zielonka)
Ne tro grumblu, karaj legantoj (DB-redakcio)
Postkongresaj rememoroj (B. Sobol)
Urbo Kroměříž gastigis katolikajn
    esperantistojn
(M. Šváček)
Okazis Konferenco de la Ĉeĥa IKUE-
    Sekcio
Kongreso de francaj katolikaj esperantistoj
    en Lurdo 1999
(B. Ruigrok)
Turzovka - la loko konata kiel Slava Lurdo
     (J. Pospíšil)
Ok jaroj de nomadismo ĉirkaŭ la mondo -
    III Aŭstralio
(M. Robineau)
Sekciaj informoj (sekcia komitato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ĉe sojlo de la granda jubileo 2000
     (M. Šváček)
Sub adventa decembra ĉielo (poemo de L.
     Łęgowski, trad. Z. Kamieniecka)

Kristnasko-vespero (poemo de C. Baranowski)
Infaneto, kiel bela (kanto, trad. J. Kořínek)
Jakub Jan Ryba (J. Holcová)
Kion signifas (kanto de J. V. Kamarýt, P. J.
     Mathon, trad. J. Cink)

Jubilea Jaro - de kie devenas esprimo jubilea
    jaro?
(J. Skalická)
La unua kristana Jubilea Jaro 1300
     (J. Skalická)
La Sankta Pordo (J. Skalická)
La Granda Jubileo 2000 (J. Skalická)
Interveno de ĉefepiskopo Mons. Georgo
    Jakubinyi
Patro nia - la plej bela preĝo
(I. Orha)
Rozario - trezoro de kristanoj (J. Sulzicki)
Vortoj de sankta Maksimiliano Kolbe
     (J. Sulzicki)

Floretoj (J. Sulzicki)
Kantis al filo (kanto, trad. J. Filip)
Beginejoj (O. Glendová)
Pri puntaĵoj (O. Glendová)
Karmel - floro (poemo, kanto de L. Łęgowski,
      F. Hrušat, trad. Z. Kamieniecka)

La lasta Saluton Reĝino (F. Hrušat)
La konvertiĝo de ĉefmurdisto Hoess (B.
     Eichkorn)

więcim - Auschwitz avertas (poemo de B.
      Sobol)

Ĉu ekfloras la unua E-rozo en Litmanova?
     (T. Branišová)
Ok jaroj de nomadismo - IV Bolivio (M.
      Robineau)

Adamo kaj Eva - II (I. Szűcs)
La anĝeloj - III (I. Szűcs)
Danko (kanto de H. Oosterhuis, trad. A.
      Burkhardt)

Kiel ni aranĝis katolikajn E-tendarojn – IV   
     (M. Šváček)
Esperantistoj M. Šváček kaj V. Srna
    persekutataj
Ĝojiga informo
(U. Matthias)
Junulara Monda Tago 2000 (informoj)
Invito al JET en Taizé 2000
Invito al katolika E-tendaro 2000
Malfermu la pordegojn al Savinto!

    
(M. Šváček)

JARO 2000 n-ro 1 (37) JARO 2000 n-ro 2 (38) JARO 2000 n-ro 3 (39) JARO 2000 n-ro 4 (40)

Vivjubileo de la Papo en la jaro de la Granda
    Jubileo
(M. Šváček)
Preĝo de la Papo Johano Paŭlo la II-a por
    celebro de la Granda Jubileo 2000
Komence de la Graca Jaro en Romo
     (M. Šváček)
Piceo el moravia montaro Beskydy en
    Vatikano
(J. Tomíšek)
Pilgrimloko de sankta V. Maria en Kostelní
    Vydří
(trad. M. Lorková)
La plej vizitataj pilgrimlokoj en la mondo
     (J. Skalická)
Metroo en Vatikano (J. Skalická)
Nikolaus Gross - martiro de la laboristaro
     (H. Westhoff)
Donu pacon al la ter´ (kanto de K. Rommel,
     L. Lüders, trad. J. Kořínek)

Malĝojaj eldiroj
Ĉu miraklo? Eĉ kuracistoj konsterniĝis

    
(P. Kaiz)
Maria (poemo+kanto de V. Duroň)
Kun ĝojo ni venis (kanto de F. Hrušat)
Dek jaroj post kanonizo de la sankta Agneso
    la Ĉeĥa
(J. Tomíšek)
Dio zorgas pri siaj infanoj (trad. D. Gédiminas)
D-ro Antonio Eltschkner - la unua E-
    episkopo en la mondo
Prof. D-ro Jan Filip, sacerdoto, poeto kaj
    verkisto
La lasta tendara fajro
(poemo de J. Filip)
Marie Bartovská - ne plu estas inter ni
Nur kun vi
(kanto, trad. J. Kořínek)
Historio de IKUE – komenco (el EK)
Kiel ni aranĝis katolikajn E-tendarojn – V
     (M. Šváček)
Jusu´, dum vivo (kanto de F. Bühler)
51-a kongreso de IKUE en Rimini
     (informoj)
Tago de prelegoj kaj diskutoj en České
    Budějovice
(J. Kalný)
Vortoj adresitaj al ĉeĥaj IKUE-anoj
     (M. Šváček)
Invito al la 19-a IKUE-Tendaro (sekcia
     komitato)

La 3-a renkontiĝo de ĉeĥaj kaj slovakaj
    katol. esperantistoj en Žilina
Gejunuloj – esperantistoj
(P. Ambrosetto)

Grava jubileo de brava kaj fidela paŝtisto K.
    Otčenášek
(M. Šváček)
Ĉefepiskopo Karlo Otčenášek (biografio,
     trad. M. Šváček)

IKUE-aranĝoj de la Jubilea Jaro ekstartis
    gejunuloj
(J. Kořístková)
Letero el Venezuelo (D. G. Valecillos)
Marŝo de kristana junularo (kanto de F.
     Hrušat, trad. J. Cink)

Tute via mi estas, mia karega Jesuo
    
(M. Šváček)
Diaj Mizerikordo kaj Justeco
Kroneto al Dia Mizerikordo
Kanto honore al Jesuo la Teĝo
(J. Trumpus,
     trad. J. Filip)

Tago de prelegoj kaj diskutoj en České   
    Budějovice
(M. Šváček)
Orienta politiko de Vatikano (C. Sarandrea)
Antaŭ 15 jaroj en Velehrad (M. Šváček)
Semanto (kanto de J. Hrdlička, trad. J. Kořínek)
La papaj “signaloj” en Gliwice (B. Sobol)
Historio de IKUE – II (el EK)
Kiel ni aranĝis katolikajn E-tendarojn - VI
     (M. Šváček)
Władysław Miziołek - mortis espiskopo
    esperantisto
Letero el Litovio
(A. Gvildys)
Pastro T. Nowakowski el Pollando informas
Interlingvistikaj studoj en Poznań
     (A. Mickiewicz)
Ek al la IKUE-aranĝoj en la Jubilea Jaro
     (M. Šváček)

 

 

 

 

 

 

 

Jubilea IKUE-Tendaro en la Jaro de Granda
    Jubileo
(M. Šváček)
La jubilea Katolika E-Tendaro (M. Šváček)
Homilio de episkopo Josef Hrdlička en KET
Okazis 3-a Konferenco de IKUEJ
(P. Petrík)
Letero de Ĉefepiskopo Karlo Otčenášek
La pado de la kuraĝo en KET 2000
(L. Brada)
Jubilea Himno
(kanto de L-P. Lécot, trad. A.
     Kronenberger)

Ĉeĥaj kaj slovakaj IKUE-anoj denove en
    Žilina
(M. Šváček)
La historio de Žilina (V. Němec)
Kastelo Budatín (V. Němec)
Slovaka dratumarto (V. Němec)
Letero el Siberio (V. Malihin)
Ho, Dipatrino (kanto de J. Julínek, trad. J.
     Kořínek)

Kredo kaj kristanismo en Germanio –
     prelego de D-ro Gottfried Noske

Ni volas Dion (kanto de Fr. Izidoro, F. Moreau)
Plena Parlamento de la Ĉeĥa Eklezio
     (J. Kalný)

15-a Ekumena E-Kongreso 2001 en Zagreb
    - informoj
Korespondi deziras kun gejunuloj tutmonde
Gravaj informoj
(sekcia komitato)
La plej freŝa grava novaĵo – 55-a IKUE-
    Kongreso 2002 en Kroměříž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53-a IKUE-Kongreso kun pilgrimoj de
    Jubilea Jaro
(M. Šváček)
Kiel ni kongresis kaj pilgrimos en la Jubilea
    Jaro 2000
(M. Šváček)
Mi Vin dankas, ho mia Sinjoro (kanto)
Torino - la dezirata celo de nia vojaĝo
     (J. Kalný)
Pri novaj terglobanoj kaj riĉulaj pentodefioj
     (M. Smyčka)
La preĝejo kaj monaĥejo Maria-Radna en
    Rumanio
(I. Szűcs)
Kredo kaj kristanismo en Hungario (prelegas
     L. Kóbor)

Patrino Tereza - Virino de la nuna jarcento
     (M. Lorková)
La preĝtagoj de polaj esperantistoj en
    Ĉenstoĥova
(M. Łaba)
Amerika kristnaska kanto (el germana F.
     Hrušat, trad. J. Cink)

15-a Ekumena Kongreso 2001 en Zagreb,  
    Kroatio
Historio de IKUE – III
(el EK)
15-a Ekumena E-kongreso
La Sankta Spirito instpiras tiun, kiu
    helpopetas Dipatrinon
(F. Hrušat)
Sanktejo de Madono de Dia Amo apud
    Romo
(M. Šváček)
Ĉu vi aŭskultadas E-programojn de Radio
    Vatikana?
Korespondi deziras knabinoj el Siberio
El ĉiel´ teren
(kanto, trad. J. Filip)

 

 

 

 

 

 

 

 

JARO 2001 n-ro 1 (41) JARO 2001 n-ro 2 (42) JARO 2001 n-ro 3 (43) JARO 2001 n-ro 4 (44)

Bonvenon en la novaj jarcento kaj jarmilo
     (M. Šváček)
Impresoj el fermo de la Sankta Jaro
     (ĉefep. K. Otčenášek)
Granda Jubileo 2000 finiĝis (M. Šváček)
Se ne amus homon Di´ (kanto de V. Renč, trad.
     J. Kořínek)

Al Dio ĉiam fidu (poemo de B. Sobol)
Nia kara prezidanto Miloslav Šváček
    sesdekjariĝis
(L. Mlejnek, J. Kalný)
Vivjubileo de Hedvika M. Duřpeková
Maria-pilgrimloko Klokoty
(trad. F. Rytíř)
Tute freŝa grava informo
Se li amon ne havus
(M. Holková, trad.
     M. Lorková)

La 15-a Ekumena E-Kongreso en Zagrebo
Benita jubileo de pastro Josef Xaver Kobza
     (M. Šváček)
Rememoro pri Herbortice (L. Mlejnek)
Sanktaj mesoj intence de esperantistoj
Ho, Jesuo, sur lign´ el´ kruco
(poemo de L.
     Łęgowski, trad. Z. Kamieniecka)

Kiel jasmeno preĝejo hela (poemo de L.
     Łęgowski, trad. Z. Kamieniecka)

Kredo kaj kristanismo en Kroatio (prelegas
     M. Belošević)

Mallonga prezento de la stato en
    eksjugoslaviaj landoj
(M. Belošević)
Vin, Mari´, milfoje ni salutas (kanto, trad. J.
     Filip)

Post mallonga tempo belaj travivaĵoj
    
(M. Šváček)
Restu Patrino de via popolo (M. Šváček)
Litanio Loreta (kun muziknotoj)
Loreto – historio (el informfolio)
La estiĝo de la Eŭropa flago (B. Ruigrok)
La monaĥinoj de s-ta Vincento en Oradea
     (I. Szűcs)
Ekleziaj okazaĵoj en Latvio (J. Šlars)
Rememoroj de misiisto (P. Aurel Hrdina)
Malfermu vian ben-trezorejon (kanto, trad.
     J. Filip)

El historio de Sankta Monto
Dumtempe mi ne mortos
(F. Hrušat)
Al kara jubileulo (poemo dediĉita al M. Šváček
     de B. Sobol)

Leviĝas (poemo de B. Sobol)
Aŭdu, fil´ (kanto de J. Thiem, trad. J. Kořínek)
Kredo kaj kristanismo en Ukrainio (prelegas
     S. Prudko)

Dipatrino la Helmonta (poemo de L. Łęgowski,
     trad. Z. Kamieniecka)

Mater Misericordiae (poemo de L. Łęgowski,
     trad. Z. Kamieniecka)

Forpasis fidelaj pastroj – T. Nowakowski,
    A. Mlčák, G. Jacobitti, C. Musazzi
La veturo al Oletzko
(S. Lenz, trad. H. Westhoff)
Gratulo al Jiří Zindulka (sekcia komitato)
Partoprenu la 20-an IKUE-Tendaron
Gdanska esperantista liturgia grupo

Post belaj kaj benitaj aranĝoj (M. Šváček)
Denova vizito de Karlo Otčenášek en KET
     (ĉefep. K. Otčenášek)
Adoru – kristana preĝ- kaj kant-libro
    
(M. Šváček)
La mirakla savo de Papo Johano Paŭlo la
    Dua
(S. Śmigielski)
15-a Ekumena E-Kongreso en Zagrebo
     (M. Šváček)
Nia perbusa vojaĝo al Zagrebo
Impresoj el la kongresa semajno en Zagrebo
     (M. Šváček)
Marija Bistrica en Kroatio
Maria himno
(kanto)
La 20-a IKUE-Tendaro 2001 (M. Šváček)
La tendaraj rememoroj (J. Kořístková)
JET 2001 en Zagrebo (P. Petrík)
Katolikaj kaj ekumenaj aranĝoj dum BET-
    37
(L. Skūpas)
Sankta Hostýn (poemo de L. Łęgowski)
Protektantino de urbo Brno (A. Neumann, trad.
     M. Lorková)

La plej juna katolika episkopo en la mondo  
     (J. Šlars)
Letero de la leganto (M. Šváček)
Petletero de rulseĝulino Dagmar Knappová
Kroměříž - 55-a IKUE-Kongreso
     (M. Šváček)

 

Kun dankemo al Dio ni adiaŭu nunan jaron
     (M. Šváček)
Kie Dio manifestiĝas en mia vivo (K. Tillman,
     trad. F. Nosek)

ThD-ro Jan Filip (Janáček, trad. M. Šváček)
Sed benata (poemo de J. Filip)
Maria (poemo de J. Filip)
Post majesta celo (J. Filip, trad. M. Šváček)
Nokte gardis paŝtistar´ (kanto, trad. J. Filip)
Meinardo - la sankta apostolo de Latvio
     (J. Šlars)

Donaco de Vatikano por Latvio (J. Šlars)
Statuon de Maria oni revenigis al Rigo
     (J. Šlars)
Adoru – kristana preĝ- kaj kant-libro
Beata Alojzije Stepinac (
M. Belošević)
La 15-a kongreso de Itala IKUE-Sekcio
     (J. Skalická)

Biografio de Antonio Rosmini (J. Skalická)
Popolaj betlehemoj - tradicio de kvin
    generacioj
(M. Šváček)
Muzilo jubilas (W. Tomaszewski)
Pripensado (J. Laube)
Letero el Kongo (J. B. Malanda)
55-a kongreso de IKUE en 2002 (M. Šváček)
Ekbrilu stelo betlehema
(poemo de J. Kořínek

 

 

JARO 2002 n-ro 1 (45) JARO 2002 n-ro 2 (46) JARO 2002 n-ro 3 (47) JARO 2002 n-ro 4 (48)

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Ĉu ŝtono anstataŭ pano? (poemo de Z.
     Kamieniecka)

Ĉe vi mi staras (kanto, trad. J. Filip)
Nin inspiru fervoreco de niaj antaŭuloj
     (M. Šváček)

Sankta V. Maria - potenca helpantino
     (F. Hrušat)

Jozefo, la ĉarpentisto (L. Blássy, trad.
     J. Hamwai)

Ecce Homo (poemo de M. Simeonov)
Dum mi genuas pli proksima (poemo de
     L. Łęgowski, trad. Z. Kamieniecka)

Kannitverstan (P. Hebel, trad. H. Westhoff)
Kial ne kanti (kanto de C. Šíma)
Patro Josef Štemberka el Lidice (V. Bartůněk)
Vi estas (poemo de B. Sobol)
Mortigis Jesueton (J. Filip)
El fuma urbo ni fuĝas (kanto de C. Šíma,
     Č. Holeček)

Ĉu estas iu problemo? (Gilbert, trad.
     S. Śmigielski)

Katolikoj en Latvio fervore konstruas
    preĝejojn
(J. Šlars)
Nuntempaj modernaj preĝejoj ekfunkciis
     (J. Šlars)

Sanktaj mesoj por membroj de IKUE
Ŝtona kruco
(poemo de J. Kořínek)
Petrus Donders (M. F. Dankers)
Reĝino de la valo de feliĉo en Želiv (trad.
     M. Šváček)

Renkonto de la Ĉeĥa IKUE-sekcio okazos
    en Želiv
(M. Šváček)
Esperanto en Danio (E. Rybarczyk)
Ni kondolencas – Ladislav Fiala, Jiří Slavík
Letero de nia handikapita fratino - rulseĝulino
 
     (D. Knappová)

55-a Kongreso de IKUE 2002 (M. Šváček)
Postkongresa renkonto de IKUEJ (IKUEJ-
     komitato)

Sincere kaj elkore ni gratulas (sekcia
     komitato)

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Koran gratulon al jubileulo kardinalo M. Vlk
     (M. Šváček)
Ho, tiel bela estas vi (Tak krásná jsi) (kanto,
     trad. J. Cink)

Eterna feliĉo el forŝiraĵo de ĵurnalo (F. Hrušat)
Venu Konsolanto - la Sankta Spirito (poemo
     de Z. Kamieniecka)

Post la Sankta Vendredo (poemo de L.
     Łęgowski, trad. Z. Kamieniecka)

Okazos kanonizado de Patro Pio el
    Pietrelcina
(trad. S. Śmigielski)
Kiam li venos (poemo de J. Stredel, trad. S.
     Śmigielski)

Antonio Rosmini (J. Skalická)
Ho, Dia Koro (poemo de J. Filip)
Venu, Sankta Spirito (kanto, trad. J. Filip)
Novaj preĝejoj ankaŭ en Ĉeĥio (J. Werner)
Por kio mi dankemas al Esperanto (K. Filip)
Sankta Zdislava el Lemberk - patronino de
    la familioj
(M. Lorková)
Ho, kiel bone, ke vivas Maria!
     (U. Tiedermann, trad. H. Westhoff)
Rakonto pri du dinastioj - servistoj de la
    Sinjoro
(J. Šlars)
Estu salutata Maria (poemo de L. Łęgowski)
Haleluja, restos ni kun Li (kanto, trad. J.
     Kořínek)

Gloro al Dio (poemo de B. Sobol)
Annuario Pontificio 2002 (J. Skalická)
La animo (poemo de J. Filip)
Du ranoj (trad. J. Petrulis)
Movadaj informoj: paska papa beno
     (M. Šváček)

Ĝojigaj informoj el Afriko – Togolando
     (M. Lutete)

Strasburga seminario bone sukcesis
     (A. Burkhardt)
Ĉu okazos beatigo de prelato Schleyer?
     (gazetara komuniko)
Malfermu la pordon al Kristo (kanto de M.
     Martinek, trad. J. Cink)

55-a Kongreso de IKUE 2002 Kroměříž
     (M. Šváček)
Venu al renkonto de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio
    en Želiv
(sekcia komitato)
Renkontiĝo de ekstendaroj en Herbortice
     (M. Šváček)
Sincere kaj elkore ni gratulas (sekcia
     komitato)

Ni kondolencas – Marie Voleská

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Okazis nia 55-a en Kroměříž
(M. Šváček)
Ĉu komenco de la kongreso jam vendrede?

     (M. Šváček)
Krom esceptoj ĉiuj venis sabate
(M. Šváček)
Dimanĉo - inaŭguro de la kongreso
     (M. Šváček)

Alparolo de la urbestro
Salutletero de kardinalo Stafford
Saluto de kardinalo Miloslav Vlk
Ceteraj salutoj
Alparolo de Miloslav Šváček
Esperantlingva homilio de episkopo Jozefo
    Hrdlička
Dimanĉa posttagmezo kaj vespero
Lundo la 22-an de julio
Mardo, la 23-a de julio
Sankta Hostýn – plenumita promeso
Homilio de ĉefepiskopo Karlo Otčenášek en
    Sankta Hostýn
Merkredo, la 24-a de julio
Ĵaŭdo, la 25-a de julio
Vendredo, la 26-a de julio
Sankta meso en preĝejo de ĉielenpreno de
    V. Maria
Bunta adiaŭa programo
Sabato, la 27-a de julio
Postkongresa renkontiĝo de IKUEJ en Dub  
     (J. Kořístková)
Ĉu vi ŝatas surprizojn? (J. Kořístková)
Aŭtuna renkonto de IKUEJ en Kunratice
     (J. Kořístková)

Monkolekto por handikapitaj infanoj (sekcia
     komitato)

Renkonto de Ĉeĥa IKUE-Sekcio en Želiv
    rapide proksimiĝas
(M. Šváček)
Ni kondolencas – Jaroslav Žák

 

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Kristano - la lumanta lampo (A. Dlugi)
Opiniaj kaj pensoj de kard. M. Vlk (trad. J.
     Skalická)

Renkonto de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio en Želiv
     (M. Šváček)
Premonstrata klostro en Želiv en kvindekaj
    jaroj de la 20-a jc.
(V. Vaško)
Denove Želiv – iu rememoras (A. Šuránek)
Rememoroj pri paroĥestro Josef Toufar
     (J. Hamajdová)
Historio de la klostro en Želiv (H. P. Adamec)
Abateja preĝejo en Želiv (J. Z. Chamouz)
Renkonto post kvaronjarcento en Herbortice
     (M. Šváček)
Ankaŭ mi ĉeestis (M. Lorková)
Jam aprile okazis renkontiĝo de IKUEJ
     (J. Kořístková)
La milito en Kongo DR - la situacio de la
    Eklezio
(J. B. Malanda)
Reala statistiko de la 55-a IKUE-Kongreso
     (M. Šváček)
La kongresaj eĥoj (kongresintoj)
Malfermu la pordon al Kristo (poemo de Z.
     Kamieniecka)

Kroměříž - urbo de la 55-a IKUE-Kongreso
     (poemo de L. Łęgowski, trad. Z. Kamieniecka)
Kroměříž (poemo de L. Łęgowski)
Kroměříž (poemo pollingva de L. Łęgowski)
Postkongresaj eĥoj de la partoprenintoj
Dua dinastio de la orgenistoj en Latvio

     (J. Šlars)

Statuo honore al Sankta Pio en Oradea
     (I. Szűcs)
Nur Dio povas doni - brazila kanto
     (B. Ferrero, trad. S. Śmigielski)
Apostrofo al Sankta Tomaso la Apostolo
     (poemo de R. Brandstaetter)
Al Dio ĉiam fidu (poemo de B. Sobol)
Sacerdoto Cyril Vrbík, martiro de la nuna
    tempo
(M. Šváček)
La 16-a Ekumena E-kongreso en Rimini,
    Italio
(kongresa informilo)
Ni kondolencas – Josef Kauc

 

 

 

JARO 2003 n-ro 1 (49) JARO 2003 n-ro 2 (50) JARO 2003 n-ro 3 (51) JARO 2003 n-ro 4 (52)

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Postskribo (A. Dlugi)
Antaŭdiro pri la papo slava (poemo de J.
     Słowacki, trad. Z. Kamieniecka)

Jaro 2003 - la Jaro de la Sankta Rozario
     (M. Šváček)

Preĝkanto al Maria - litova kanto
     (Č. Sasnauskas, trad. P. Čeliauskas)

El entombigo de pastro Cyril Vrbík
    
(M. Šváček)
Homilio de mons. Jan Graubner,
    ĉefepiskopo de Olomouc
Dio, al via sin´
(kanto de L. Masson, trad. P.
     Čeliauskas)

Donaco de la vivo (L. Mlejnek)
Kiu estas por mi Jesuo? (Patrino Tereza, trad.
     S. Śmigielski)

Levu la okulojn (poemo de O. Osho-Davies)
Survoje post la misia prediko (F. Hrušat)
Esperdona vivo de juna paroĥo en Latvio
     (J. Šlars)

Provo de fizikaj kaj spiritaj fortoj
     (trad. J. Šlars)

Dia analizo (O. Osho-Davies)
En unua sunbrilo... (poemo de W. Tomaszewski)
Sankta Krescentia de Kaufbeuren
     (K. Pornbacher, trad. K. Liebermann)

Kiel Dio kreis patrinon (E. Bombeck, trad. S.
     Śmigielski)

La hundeto Mikuŝ (B. Sobol)
Blanka siringo (Z. Kamieniecka)
IKUE-aranĝoj de la jaro 2003 en Ĉeĥio
     (M. Šváček)

Renkonto de la katolikaj esperantistoj en
    Koclířov
(M. Šváček)
Denove okazos katolika E-tendaro
     (M. Šváček)

Du ranoj (trad. J. Petrulis)
Ni tre kore gratulas (sekcia komitato)
Mescelebroj intence de IKUE en Brno
    (Ĉeĥio) en 2003
(J. Zindulka)
Progresas preparoj de la 16-a Ekumena
    E-kongreso en Rimini
Ni kondolencas – Jarmila Wiatrová

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
La vivo laŭ konscienco (A. Dlugi)
Surgenuiĝu ni, la kristanoj (litova kanto de A.
     Strazdeli, trad. P. Čeliauskas)

Paska bondeziro de ĉefepiskopo Karlo
    Otčenášek
Ĉiuj kardinaloj renkontiĝos en Romo
    oktobre 2003
(J. Skalická)
La papa himno (kanto, trad. J. Filip)
Johano Paŭlo la II-a (poemo de Z.
     Kamieniecka)

ADORU seminario en Strasburgo
     (M. Šváček)

Kiel estiĝis la flago de Eŭropa Unio?
La printempaj enpensiĝoj
(poemo de Z.
     Kamieniecka)

Eŭropo, ĉu vere unuiĝonta? (poemo de W.
     Tomaszewski)

La homo simila al vi (poemo de R. Philombe,
     trad. S. Śmigielski)

Epigramoj de Bogusław Sobol
Kvar jarsezonoj
(M. Bochniak, trad. S.
     Śmigielski)

Pastro Antonio Vivaldi
La olda Alfonso
(trad. B. Cadei)
Inter stela ar´ (kanto de S. Sourire, trad. J.
     Kořínek)

Reveno de Emilo Zola (trad. J. Tomíšek)
Trans la maron por resaniĝo (trad. F. Hrušat)
Kredkonfeso por suferintoj (R. Campanella,
     trad. Adrian pilgrim)
Viŝu larmojn, vi plorantaj

La ursokavo (I. Szűcs)
Pasko la 20.4.2003 sur Placo de S. Petro en
    Vatikano
(www.ikue.org)
Katolikaj esperantistoj en Togolando (J-L. B.
     Agbolo)

Letero el Venezuelo al ĉeĥa ikue-sekcio
     (D. G. Valecillos)

Ankaŭ letero el Tanzanio (B. Salvatory)
Malfermo de kristanaj centroj en Tajlando
     (trad. M. Pierru)
Belega solenaĵo en Choryně (M. Šváček)
La nunjara IKUEJ-renkontiĝo en Žďár
     (J. Kořístková)

La plej freŝa informo (pri okazonta 57-a IKUE-
     Kongreso en Kretinga)

La 16-a Ekumena E-Kongreso en Rimini
     (informo)
La ĉefaj IKUE-aranĝoj 2003 en Ĉeĥio
     (sekcia komitato)
Ni kondolencas – Jiří Petrlík
Atentigo

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Kia estis la nunjara katolika E-Tendaro?
     (M. Šváček)

Prediko de episkopo Jozefo Kajnek en KET
Sinjor´, kunigu en toler´...
(kanto de J.
     Hrdlička, T. Beranek, trad. J. Cink)

La lasta tendara fajro dum ĉi-jara KET
     (B. Horáčková)

Lando de beleco (J. Machnacz, trad. S.
     Śmigielski)

Kion pensis diversaj personoj vidalvide al la
    morto?
Kion pensas poetoj kaj filozofoj?
La kuracilo, kiun oni ne uzis
(F. Hrušat)
Kontribuo de la esperantistoj al Plena
    Parlamento de la Katol. Eklezio en Ĉeĥio
     (J. Kalný)
La manoj de Maria (poemo de J. Zahradníček,
     trad. J. Cink)

Sub vian protekton (poemo de B. Sobol)
Vi estas unika vojo (poemo de L. Łęgowski,
     trad. Kamieniecka)

Sonoriloj de preĝejoj (J. Stalīdzāne, trad. J.
     Šlars)

El kolekto de ŝercaĵoj de pastro Jan
    Twardowski
(trad. S. Śmigielski)
La preĝo (R. Bud, trad. I. Orha)
La ruĝaj papavoj sur Monte Cassino
     (F. Konarski, trad. W. Tomaszewski)

La kastelo en la koro de montaro “Bran”
     (I. Szűcs)

Ho, velkas tago, Sinjor´ (kanto, trad. J.
     Kořínek)

Humoraĵoj
Al Vi mi iras
(poemo de B. Sobol)
Esperantaj vojetoj renkontiĝas en Romo –
    impresoj
(G. Pisarek)
Esperantistoj al Baziliko en Licheń
Ni gratulas al novgeedzoj Jan kaj Eva
    Pospíšil
Bondeziroj okaze de pastraj jubileoj de A.
    Juráň kaj S. Hošek
Pri morto de P. Josef Landa el Sebranice
     (sekcia komitato)
La 16-a Ekumena E-Kongreso Rimini
     (informo)
La 57-a Kongreso de IKUE (informo)
La oktobra renkontiĝo en Koclířov (sekcia
     komitato)

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Antaŭparolo al antaŭvido pri la papo polo
     (Z. Kamieniecka)

Antaŭvido de la pastro Petro (A. Mickiewicz,
     trad. Z. Kamieniecka)

Sendita gratulo al la Papo
Beata Patrino Tereza el Kalkuto

     (M. Belošević)

Pensoj de Patrino Tereza
La trian fojon en Rimini
(M. Šváček)
Omaĝe al pastro Duilio (kanto de ĉeĥaj
     kongresintoj)

Vi estos miaj atestantoj, salo kaj lumo por la
    mondo
(prelego de M. Šváček)
Statuo de Sankta Patro Pio en Rimini
     (poemo de L. Łęgowski, trad. B. Sobol)
Mia Senmakula Koro venkos
     (M. Šváček pri Koclířov-renkontiĝo)

El cirkulero n-ro 2 “s-taj Cirilo kaj Metodio”
    de Eŭropa Frataro
(W. Wirges, trad. U.
     Matthias)

Karegaj gefratoj, gesamideanoj, geamikoj!
     (B. Sobol)
Elektita nova estraro de IKUE (balota
     komisiono)

Beno al prezidantoj M. Šváček kaj G.
    Daminelli
Dankon al voĉdonintoj
Inaŭguro de esperanta memortabulo en
    Licheń
(B. Sobol)
Mesaĝo de la nova prezidanto de IKUE
    Miloslav Šváček
Ni gratulas al M. Kluzová kaj Petr Pavlíček –
     geedziĝo
Ni kondolencas – P. Josef Čihák, Jiří Zvěřina
Kontribuaĵo al traktado de Plena Parlamento
    de la Katolika Eklezio en Ĉeĥio
(1-a parto)

 

 

 

 

 

 

 

JARO 2004 n-ro 1 (53) JARO 2004 n-ro 2 (54) JARO 2004 n-ro 3 (55) JARO 2004 n-ro 4 (56)

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Apostola beno el Vatikano
Papa Himno
(kanto, trad. J. Filip)
Pastro Cyril Vrbík - la homo kun koro plena
    de amo
(Z. Smiřický, trad. M. Šváček)
Alvoko de prezidanto de IKUE
Reveno
(poemo de Vittorio Dall´Acqua)
Preĝo por la unuigo de la kristanoj
     (P. Couturier)

Li delonge estis mia sanktulo (V. Hromov)
Unu pola antaŭkristnaska vespero (W.
     Tomaszewski)

Patrino de Licheń, savu nin! (K. Dariusz, trad.
     S. Śmigielski)

Preĝo de aŭtomobilstiranto
Bone kun vi
(kanto de J. Hrdlička, Z. Pololáník,
     trad. J. Kořínek)

Sunbrila tago de Kristo la Reĝo (J. Šlars)
Mesaĝo de la Papo por kristnasko 2003
     (www.ikue.org)
Ĉiuj sonoriloj invitas al Litovio (DB-redakcio)
Al Dio ĝoje eksonu glor´! (poemo de Z.
     Kamieniecka)

Dum mi genuas (poemo de B. Sobol)
Dio, kial mi amas krepuskon (poemo de R.
     Brandstaetter, trad. Z. Czupkallo)

Ĉu renaskiĝos? (poemo de B. Sobol)
Kiomfoje (poemo de B. Sobol)
Kretinga - urbo de la 57-a IKUE-kongreso
     (A. Čižikaitė)
Oblata renkonto de klubo de la katolika
     intelektularo
(B. Sobol)
La amon de Kristo ni respondu per amo al la
    aliuloj - postpaska pripenso
     (W. Tomaszewski)
Humoraĵoj
Ankoraŭ mallonga rememoro pri pastro
    Josef Čihák
(I. Birkelbachová)
Radio Vatikana - elsendoj en Esperanto
Vortoj adresitaj al membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(M. Šváček)
Poděkování dárcům pro rodinu Hegrovu
Kontribuaĵo al traktado de Plena Parlamento
    de Katol. Eklezio en Ĉeĥio
(2-a parto)

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Paskaj bondeziroj de ĉefepiskopo Karlo
    Otčenášek
Maria sen miraklaj faroj
(kanto, trad. J.
     Kořínek)

Licheń - celo de multnombraj pilgrimantoj
     (S. Śmigielski)

Historio de mirakla bildo de Dipatrino en
    Licheń
(trad. S. Śmigielski)
La morto por eniri la vivon (M. Pierru)
La spirita testamento de mortkondamnito
     (J. Barbier, trad. M. Pierru)
Dia indulgemo (A. Dlugi)
Venu al via Savint-Sinjor´ (kanto de C. Derka,
     trad. J. Cink)

Ĉu ni estas bonaj atestantoj (J. Skalická)
La verda skapulario (J. Šlars)
Papo de la rekordoj (J. Skalická)
Kiel aĝa estas via eklezio?
Poŝtkarto el Italujo – somero 2003

     (L. Łęgowski, trad. B. Sobol)

Forpasis eminenta esperantisto, amiko kaj
    frato A. Burkhardt
(M. Šváček)
Esperanto-simpozio 2004 en Vieno
Esperanto en la uragano de ideologioj –
    simpozio Vieno
Bihor - regiono de varmaj akvoj en Rumanio
     (I. Szűcs)
Aŭtuna renkonto de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio
     (M. Šváček)
Rapide proksimiĝas la nunjaraj aranĝoj
     (sekcia komitato)
Kontribuaĵo al traktado de Plena Parlamento
    de Katol. Eklezio en Ĉeĥio
(3-a parto)

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (L. Kóbor)
Kristo - Espero de Eŭropo - Pilgrimo de
    Nacioj en Mariazell
(M. Šváček)
Pilgrimloko Mariazell en Aŭstrio (trad. M.
     Šváček)

Dio estas kun ni survoje
Maria, Patrino de ĉiuj nacioj kaj serĉantoj
Kiel oni kongresis en Kretinga
(M. Šváček)
Sabato, la 3-a de julio
Dimanĉo, la 4-a de julio
Lundo, la 5-a de julio
Mardo, la 6-a de julio
Merkredo, la 7-a de julio
Ĵaŭdo, la 8-a de julio
Vendredo, la 9-a de julio
Sabato, la 10-a de julio
Dankletero el Kretinga al Česká Třebová
Kanto pri Litovio
(A. Kronenberger)
La kortuŝa kanzono el la litovia tero
     (L. Łęgowski, trad. B. Sobol)

Okazis 54-a Kongreso de KELI (M. Šváček)
Ĉu katolikoj kaj protestantoj povas kune
   soleni Eŭkaristion?
(R. Malý, trad. M. Šváček)
Ni kondolencas
Kie oni venontjare kongresos?
(informoj pri
     Piliscsaba)

Kontribuaĵo al traktado de Plena Parlamento
    de Katol. Eklezio en Ĉeĥio
(4-a parto)

 

 

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Post bela kongreso bela tendaro (M. Šváček)
Homilio de ĉefepiskopo Karlo en IKUE-
     Tendaro en Sebranice
Pluaj tagoj de la tendara semajno
(M. Šváček)
Kuraĝo kaj timo miksiĝas
Raviga stelplena ĉielo
Agrabla kutimo dum lastaj tendaroj
La lasta tendara vespero
Steletoj
(kanto, trad. J. Kořínek)
18-a Internacia Interreligia Kunveno en
    Milano
Ni ridu
(trad. B. Sobol)
Sinjorino Zdislava de Lemberk (Dolistová,
     trad. Z. Rusín)

Unusola moravia sanktulino – Zdislava
     (C. Šíma)

Unu bonfaro transformiĝis je multaj bonfaroj
     (G. Affaticati, trad. O. Glendová)
Jaro de Eŭkaristio 2004/2005
Pri triumfo kantu
(kanto, dispon. I. Szűcs)
Blanka rozario (poemo de Z. Kamieniecka)
Perdita rozario (D. Sosnowska, trad. S.
     Śmigielski)

Renkonto de katolikaj esperantistoj en
    Niepokalanów
(B. Sobol)
La ruĝaj papavoj sur Monte Cassino (poemo
     de W. Tomaszewski)

Kristanoj senĉese kverelas (S. Riabinin, trad.
     Z. Czupkałło)

La Patrino de la Senĉesa Helpado
     (L. Łęgowski, trad. B. Sobol)

La 17-a Ekumena E-Kongreso 2005
     (informoj)
Ni gratulas kaj bondeziras – V. Rajlich
    naŭdekjariĝo

Kontribuaĵo al traktado de Plena Parlamento
    de Katol. Eklezio en Ĉeĥio
(5-a parto)

 

 

JARO 2005 n-ro 1 (57) JARO 2005 n-ro 2 (58) JARO 2005 n-ro 3 (59) JARO 2005 n-ro 4 (60)

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
La kristnaskaj bondeziroj de la Papo
     (M. Šváček)

Foriris nia kara kolego kaj frato L. A.
    Skūpas
(M. Šváček)
Laurynas Algimantas Skūpas – nekrologo
     (Litova E-Asocio)
Intervjuo de ĵurnalistino Irena Beniušienė en
    Kretinga
Esperanto estis proponita al Eŭropa
    Parlamento
La unua plenumo de la Himno okazis en
    Kretinga
Ripozu en paco
(poemo omaĝe al la mortinta
     Laurynas Skūpas de B. Sobol)

Estu ĉiam adorata (Litova kanto de J. Naujalis,
     trad. P. Čeliauskas)

Angla lingvo estas ege malfacila
Per Esperanto ĝis geedziĝo kaj prizono
Via popolo estas tre kredema
Sinjoro paroĥestro Josef Toufar - martiro

     (J. Hamajdová, trad. M. Malovec)

Beata Patrino Tereza (trad. O. Glendová)
Himno de la vivo (Patrino Tereza, trad. O.
     Glendová)

Kuracisto de la animoj kaj korpoj – Antons
    Šķeļs
(Jāzeps Šlars)
Aperis novaj tendencoj (Jāzeps Šlars)
Jaro de la Eŭkaristio (trad. J. Skalická)
Klara el Asizo (trad. J. Skalická)
Bondeziroj de ĉefepiskopo Karlo Otčenášek
La sablohorloĝo
(D. Guelfi, dispon. O.
     Glendová)

Ekzempla frateco (trad. O. Glendová)
Ave Maria (kanto de  K. Fűlőp, P. Wolf, trad.
     Perlo Miela)

La redakcio de Dio Benu kore dankas
James B. Irwin - sciencisto kaj astronaŭto
     (trad. O. Glendová)
Preĝo de James B. Irwin sur la luno (trad. O.
     Glendová)

Mi estas ĉi tie
Renaskiĝis “velura sezono”
(L. Šarunas)
Antaŭkristnaska renkontiĝo en Písek
     (J. Kalný)

Preĝo por Eŭropo (trad. S. Śmigielski)
Kiel estiĝis la flago de Eŭropa Unio? (el KT
     trad. M. Šváček)

La preĝejo de fratuloj (I. Szűcs)
Oblata renkontiĝo en Varsovio (B. Sobol)
Sankta Monto de Krucoj (poemo de L.
     Łęgowski, trad. B. Sobol)

Blanka oblato (poemo de Z. Kamieniecka)
Ni ridu
La kongresloko Piliscsaba invitas kaj atendas
    vin
(informoj)

Ni havas Papon - Benedikton XVI-an
Biografio de la Papo
La unuaj publikaj aperoj de Papo Benedikto
    la 16-a
Ne timu, malfermu la pordon al Kristo!
     (mortis Papo Johano Paŭlo la Dua)
Deklaro de D-ro Joaquín Navarro Valls la
    2-an de aprilo 2005 je la horo 21:50
Johano Paŭlo la Dua kaj Esperanto
La tuta mondo preĝis por la Papo kaj al la
    Papo
La prediko de kard. Josef Ratzinger dum la
    funebra rito por la Papo
Papo Wojtyła ripozas en la pura tero
La Papo kaj sporto
(Jitka Skalická)
Strasburgo denove gastigis kristanajn
    esperantistojn
(M. Šváček)
Kiel funkcias demokratio en postkomunista
    lando
(prelego de j. Kalný)
Kiel savi formortantan Eŭropon? (trad. M.
     Šváček)

Nacia movado de la preĝo en Ugando
La Deklaracio de Vranov
(trad. F. Nosek,
     reviz. J. Werner)

La Deklaracio
La Reĝino de Pollando
(S. Śmigielski)
Reĝino el la Hela Monto (poemo de L.
     Lęgowski, trad. B. Sobol)

Madono Sankta (el pola trad. B. Sobol)
Ni kondolencas - JUDr. Václav Rajlich
Rakonto el Brazilo
(J. Drahotová)
Ĉeĥa E-junularo alvokas ĉeĥajn junajn
    geesperantistojn
(ĈEJ)
Partoprenu la 23-an Katolikan E-tendaron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
“Ni venis por adori Lin” XX-a Monda Tago
    de Junularo Kolonjo 2005
Li estis amdisdonanto
(poemo pri JP II-a de Z.
     Kamieniecka)

La 17-a Ekumena E-Kongreso okazis en
    hungara urbeto Piliscsaba
(M. Šváček)
Impresoj de la kongresintoj (A. Klumpar, J.
     Kovařík)

Jam la dudektrian fojon Katolika E-Tendaro
    en Ĉeĥio
(M. Šváček)
Miaj impresoj el Katolika E-Tendaro (S.
     Samotorčan)

Renkonto de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio en
    Česká Třebová
(M. Klumparová)
Dua rememora renkontiĝo en Herbortice
     (Z. Novotná)

Misio de Ordeno de Nudpiedaj Karmelanoj
    en Centrafrika Respubliko
(O. Glendová)
Bohosudov – Bazilika Panny Marie Bolestné
     (M. Dolistová)
Bohosudov – Bazliko de V. Maria la
    Dolorplena
(M. Dolistová, trad. Z. Rusín)
Grava iniciato de pastro Duilio Magnani
59-a kongreso de IKUE en Velehrad 2006
     (informoj)
Intervjuo kun la Dio (S. Dufková, trad. J.
     Werner)

Tre koran gratulon al Jana Kořístková kaj
    Jiří Jurek
Ni kondolencas – Marta Lorková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
La blazono de Benedikto la 16-a (el Katolika
     Sento)

Pastro Jerzy Popieluszko (S. Śmigielski)
Dekjara datreveno de la martira morto de
    pastro Jerzy Popieluszko
(poemo de A.
     Mackiewicz)

Fino de la mondo (poemo de J. Filip)
Nokto de Dia naskiĝo (poemo de L. Lęgowski,
     trad. B. Sobol)

P. Prokop Diviš - pastro kaj mondfama
    inventisto
(J. Kalný)
La granda Moravio (M. Blahuš, D. Chvátalová)
Dipatrino de Senĉesa Helpo (Fr. M. Simonicz,
     trad. S. Śmigielski)

Ĉiama rozario en Esperanto
Dipatrino de Aŭrora Pordego en Vilno
(S.
     Śmigielski)

Gracoplena Jesuo-Infaneto de Prago (O.
     Glendová)

Preĝo de P. Cirilo de Dipatrino, la adoranto
    de Jesu-Infano de Praha
Tri donacoj
(trad. S. Śmigielski)
Amo kun majusklo “A” (J. Juan, trad. O.
     Glendová)

La portreto (O. Glendová)
Loreto en Prago (O. Glendová)
Ave, Maria (kanto, korektita de P.
     Kronenberger)

Miaj impresoj pri la 17-a “Jalta-armo”
     (E. Rybarczyk)

Nigra ŝafo (trad. S. Śmigielski)
Rakondo pri la hundino Dája (P. Zemanová)
Valoro de la rideto (trad. V. Kruusalu)
Preĝeja koruso el Kretinga en Ĉeĥio
     (M. Šváček)

Grupe-9 2005 (M. Šváček)
Sciigoj de la sekcia kaj kongresa komitatoj
     (ĉeĥlingve)
Renkontiĝo de esperantistoj en Polička
     (J. Flídr)

59-a kongreso de IKUE, Velehrad, Ĉeĥio
     (informoj)
Festa kristnaska vigili´ (kanto, trad. J. Kořínek)

 

 

 

 

 

 

JARO 2006 n-ro 1 (61) JARO 2006 n-ro 2 (62) JARO 2006 n-ro 3 (63) JARO 2006 n-ro 4 (64)

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Dio estas Amo, la forto, kiu ŝanĝas la
    mondon kaj revekas la esperon
     (www.ikue.org)
Dio estas Amo (poemo de B. Sobol)
La redakcio kore dankas por bondeziroj kaj
    benoj de ĉefepiskopo Karlo
Fratulinoj
(K. Čapek, trad. J. Vondroušek)
Fidela ĝis morto – Patrino Marie Vojtěcha
    Hasmandová
(trad. M. Lorková)
Kristnaska beno de la Papo al urbo kaj
    mondo
Kion vi faris al unu el ĉi tiuj miaj fratoj ...
     (M. Šváček)
La letero de la Fratulino Jacqueline
Ĉeĥa kuracisto en koro de Afriko - la
    hospitalo
(Dr. M. Drlík)
Dio benu sur Svatá Hora – Sankta Monto
     (S. Śmigielski)
Senvualita sekreto de nia historio - Sankta
    Venceslao
(J. Staněk, trad. J. Werner)
Maja renkontiĝo en Přibyslav (M. Šváček)
Velehrad vin invitas (M. Šváček)
Historiaj notoj pri Velehrad (trad. M. Šváček)
Velehrad 1985 (M. Šváček)
Loka kongresa komitato informas
Kanto al sanktaj Cirilo kaj Metodio
(Fr.
     Karmela, Fr. M. Jaroslava, trad. J. Cink)

Velehrad (poemo de L. Lęgowski, trad. B. Sobol)
Bondeziroj

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Mesaĝo de la Papo por la Pasko 2006
     (www.ikue.org)
Dankletero sendita al Lia Sankteco Papo
    Benedikto la 16-a
(M. Šváček)
Feliĉan paskon en Esperanto (M. Blahuš)
Monumento honore al Papo Johano Paŭlo la
    Dua en Rimini
(D. Magnani)
Viktimo de barbarismo (trad. Z. Rusín)
La printempaj memoroj (poemo de T.
     Kepencay)

Islamo koliziis kun batalanta laikismo (trad. S.
     Śmigielski)

Burgo Karlštejn (O. Glendová)
Legendo pri Praga Kastelo (J. Neruda, trad. O.
     Glendová)

Mia renkontiĝo kun esperantistoj de Baden
    Wurtemberg
(B. Horáčková)
Trovinte knabon laŭ gazeta fotografaĵo, ŝi
    savis al li okulojn
(trad. O. Glendová)
Sanktejo Łagiewniki – kliniko de
    Mizerikordo
(trad. S. Śmigielski)
La ora aĝo (J. Zielonka)
El sinodo pri Eŭkaristio (trad. M. Šváček)
Kie estas la eklezio hodiaŭ plej multe
    minacata
(episk. Georg Eder, trad. M. Šváček)
ThD-ro Jan Filip - sacerdoto kaj
    esperantisto
(O. Málek, trad. M. Šváček)
Poemoj el dramo de Jan Filip “Fino de la
    mondo”, 1937
En pollando bela majo
(poemo de Z.
     Kamieniecka)

Madono el Fatimo (poemo de L. Lęgowski,
     trad. B. Sobol)

La Patrino de la Senĉesa Helpado (poemo de
     L. Lęgowski, trad. B. Sobol)

Madono el ĉielbluo (poemo de L. Lęgowski,
     trad. B. Sobol)

Loka kongresa komitato de 59-a IKUE-
    Kongreso informas
Dio bonvolis antaŭ temp´ miljara
(V. Šťastný,
     trad. J. Cink)

Tri aĵoj (el paĝoj de pragaj aŭgustenanoj)

Velehrad gastigis katolikajn esperantistojn
     (M. Šváček)
Dimanĉo, la 9-a de julio – inaŭguro de la
    kongreso
(M. Šváček)
Kongresa saluto de kardinalo Miloslav Vlk
Saluto de ĉefepiskopo Stanisław Ryłko
Saluto de ĉefepiskopo Jan Graubner
Konkluda parolo de Miloslav Šváček
Lundo, la 10-a de julio
(M. Šváček)
Mardo, la 11-a de julio (M. Šváček)
Posttagmeza ekskurso al skanseno en Modrá
Folklora programo de ensemblo „Lipina“
Merkredo, la 12-a de julio
(M. Šváček)
Ĵaŭdo, la 13-a de julio (M. Šváček)
Vendredo, la 14-a de julio (M. Šváček)
Esperantlingva prediko de ĉefepiskopo
    Karlo Otčenášek
El letero de ĉefepiskopo Karlo el 5.8.2006
Fermo de la kongreso
(M. Šváček)
Sabato, la 15-a de julio (M. Šváček)
Ĉu kristanoj bezonas komunan lingvon?
     (Prelego de Jan Kalný)
Maja renkontiĝo en Přibyslav (M. Šváček)
Renkontiĝo de ekstendaranoj de Herbortice
     (M. Šváček)
Nabídka knihy „Ĉeĥa kuracisto en koro de
    Afriko“

 

 

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Mi petas vin, ke vi starante sur la tero, tenu
    rigardon fiksitan al la ĉielo
(Z. Kamieniecka)
Postkongresaj eĥoj (M. Šváček)
Jen laboru plu! (J. Kalný)
Lastmomentaj informoj pri prelego de J.
    Kalný
Mallonga rememoro en trioble jubilea jaro de
    sac. Jan Filip
(M. Strašilová)
Nova eldono de Biblio en esperanto
     (P. Chrdle)

Jen altar´ de nia Di-Sinjoro (kanto de J.
     Soukup, trad. J. Cink)

GRUPE-10 Gliwice (M. Šváček)
18-a Ekumena E-Kongreso Pelplin
     (informoj)
Ni gratulas kaj bondeziras (sekcia komitato)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARO 2007 n-ro 1 (65) JARO 2007 n-ro 2 (66) JARO 2007 n-ro 3 (67) JARO 2007 n-ro 4 (68)

Jaro 2007 - jubileo de jubilea IKUE-
    Kongreso
Alparolo de la prezidanto
(M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Al Jesuo riĉa je mizerikordo (poemo de Z.
     Kamieniecka)

Rilate al katolika eklezio estas permesita kio
    ajn
(trad. M. Šváček)
Antaŭ dek jaroj en Romo kaj Rimini
     (M. Šváček)

Niaj ĉefepiskopoj memoras pri ni
Oblata renkontiĝo en Varsovio
(B. Sobol)
Ni ridu (F. Nosek)
Monto de la Krucoj reviviĝas post incendio 
      (trad. M. Šváček)
Sankta Monto de Krucoj (poemo de L.
     Lęgowski, trad. B. Sobol)

Raporto pri la sankta meso el dua jarcento   
     (Justin)
Senkulpuletoj en glasetoj (trad. M. Šváček)
Internacia Seminario en Bulgario (informo)
Lingvo kaj kulturo – Esperanto kiel ligilo
    
(J. Laube)
18-a Ekumena E-Kongreso en Pelplin,
    Pollando
Preĝo por la familio
(Papo Johano Paŭlo la
     Dua)

Tiam antaŭ tridek jaroj (M. Šváček)
Letero pri Jesuo (trad. Liette Lêla)
Vortoj adresitaj al membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(M. Šváček)
Partoprenu renkontiĝon en Dub (invito)
Radio Vatikana - E-elsendoj

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
La Papo Benedikto la 16-a bondeziris en
    Esperanto
(E-elsendo de R.V.)
Ni kore gratulas kaj bondeziras al kard. Vlk
Paska bondeziro de ĉefepiskopo Karel
    Otčenášek
Rara vizito de kard. Vlk
(J. Hamajdová)
Paska bondeziro de kardinalo Miloslav Vlk
Renovigo de sinkonsekro al Senmakula
    Koro de V. Maria
(IKUE)
Sinkonsekro al Senmakula Koro de V.
    Maria
(preĝo, IKUE)
Balotado por la elekto de la estraro de
    IKUE – kandidatoj
Kandidato por la prezidanteco
Kandidatoj por la Estraro
Sinceran gratulon kaj bondeziron al František
    Mančík
Tri belaj tagoj en pilgrimloko Dub nad
    Moravou
(M. Šváček)
Kiel rapide flugas la tempo (memore al papo
     JP II-a) (B. Sobol)

Li benas el la fenestro de la Patro (poemo de
     B. Sobol)

Neforgesebla eĉ post tridek jaroj (M. Šváček)
Situacio por virinoj en Kongo en lastaj jaroj
     (J. B. Malanda)
Vortoj adresitaj al membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(M. Šváček)
Ni kondolencas – Josef Kučera, Josef
    Mojžíš, Vladimír Michal, Václav Němec
Ni kore gratulas kaj bondeziras
(sekcia
     komitato)

Tre koran dankon
Diakono Jindřich Peřina

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Plenumita celo de nia membro Jindřich Peřina
     (M. Šváček)
Ni kongresis en pola urbo Pelplin (M. Šváček)
La malgranda urbo Pelplin
La solena malfermo de la kongreso
Salutvortoj de la urbestro s-ro Andrzej
    Stanuch
La kongresejo
Lundo – ĉefa tago por prelegoj
Mardo – duontaga ekskurso al Malbork
Merkredo – tuttaga ekskurso al Gdańsk
Ĵaŭdo – ĝenerala kunveno de IKUE
Vendredo – preparo por adiaŭo
Sabato – adiaŭo
La kristana amo
(prelego de Philippe Cousson -
     prezid. de KELI)

Komuna deklaro de IKUE - KELI - TOLE
Pelplina Triptiko
(poemoj de L. Łęgowski, trad.
     B. Sobol)

Statueto de madono kun Infaneto en Pelplin
 
     (poemo de L. Łęgowski, trad. B. Sobol)

Centjariĝo de Bulgara E-Asocio kaj Internacia Sinpozio en Karlovo
(M. Šváček)
Rakonto pri azeno (trad. M. Belošević)
La tempo (trad. O. Glendová)
Kion fari? (trad. S. Śmigielski)
El ricevitaj korespondaĵoj (DB-redakcio)

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Postprimica alparolo de novpastro Jindřich
    Peřina
Ekumena E-Kongreso en Pelplin per okuloj
    de ĝiaj junaj partoprenintoj
(M. Blahuš)
Proklamo de Pelplino (junaj partoprenintoj)
Junaj kristanoj kovrilpaĝe de la Ondo de
    Esperanto
(M. Blahuš)
Kristanaj ŝercoj (M. Blahuš)
Tutlanda renkontiĝo de katolika junularo en
    Tábor
(M. Blahuš)
Supozata mencio de kristana esperanto en
    Ĉeĥa Televido
(M. Blahuš)
Ne nur pri la benoj de la episkopoj
     (M. Šváček)

Benoj de niaj patroj episkopoj (M. Šváček)
Sankta Maksimiliano Maria Kolbe
     (www.ikue.org)
Preĝoj al sankta Maksimiliano
Al sacerdoto - kian ni deziras vin

     (M. Katiliūtė, trad. V. Beinortienė)

La statuto de Virgulino Maria en Aparecido
     (O. Glendová)
(Sankt)Klausa variacio de kredsimbolo (Max
     Kašparů, trad. M. Šváček)

Kaj la mirakloj tamen okazas (Peter Mikula,
     trad T. Kepencay)

Preĝtagoj en Ĉenstoĥovo (B. Sobol)
Esperanto-hotelo en Bulgario
Per korespondado Esperanto iaĝas vivanta
    lingvo
(S. Boschin)
Přerov-Předmostí - Trovejo de mamut-
    ĉasintoj
Vortoj adresitaj al membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(M. Šváček)

 

JARO 2008 n-ro 1 (69) JARO 2008 n-ro 2 (70) JARO 2008 n-ro 3 (71) JARO 2008 n-ro 4 (72)

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Kristnaskaj bondeziroj de la Papo
Bondeziroj de kardinalo Miloslav Vlk
Bondeziroj de ĉefepiskopo Karel Otčenášek
Bondeziroj de episkopo Pavel Posád
Letero de novkardinalo Stanisław Ryłko
Jen věřit nepřestaň (Episk. V. Cikrle)
Kredu plu sen ĉes´ (Episk. V. Cikrle, trad. J.
     Cink)

Fastaj  dankoj (kanto, trad. J. Kořínek)
Antonio Rosmini beatproklamita (J. Skalická)
Preĝo por konkordo (Patrino Tereza el
     Kalkuto)

Rememoro pri 37-a IKUE-Kongreso 1977
    en Ĉenstoĥovo (M. Šváček)
Pasko – Kruco, simbolo de doloro kaj
    sufero (Dr. K. Bártlová)
Sub la egido de Caritas Catolica (I. Szűcs)
Staris la Patrino plore (Stabat Mater, kanto,
     esperant. H. G. Wannemakers S.J.)

Vzkříšení (poemo de V. Ludíková)
La resurekto (poemo de V. Ludíková, trad. M.
     Turková kun J. Krolupper)

La Krucvojo (poemo de B. Sobol)
Post la Sankta Vendredo (poemo de L.
     Lęgowski, trad. Z. Kamieniecka)

Kristo el la mort´ leviĝis (kanto, S. Prudko kaj
     V. Matijaš)

Vizitu arkivon de nia revueto Dio Benu
La terorismo – antikva malamo antaŭdirita en
    la Biblio (N. Uzunov)
Kiujn novaĵojn vi havas nun? (J. Šlars)
Pilgrimloko en Vranov apud Brno kaj ties
    Spirita Centro
Spirita Centrejo de sankta Francisko el
    Paola
Koncize el historio de la pilgrimloko en
    Vranov
Invito al maja renkontiĝo de la Ĉeĥa IKUE-
    Sekcio en Vranov u Brna
Slovník – Translator (J. Hron)
Radio Vatikana – elsendoj en Esperanto
Vortoj adresitaj al membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio (M. Šváček)
jste četli krásnou knihu s napínavým
    obsahem? (M. Šváček)
Kara letero el Pelplin – pasintjara
    kongresurbo

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Renkontiĝo sub ombro de la Sankta Spirito  
     (M. Šváček)

Preĝo al Sankta Maria
Partoprenu la 61-an Kongreson de IKUE en
    Rimini
(M. Šváček)
Aŭskultu Radion Vatikanan - Elsendojn en
    Esperanto
Jubileo de kvindekjara sacerdotiĝo de Mons.
    Lionginas Vaičiulionis
(J. Puodžiūnas)
Sankta Francisko el Paola
La scienco kaj la Biblio
(N. Uzunov)
Caritas Catolica en servado de bezonantoj
     (I. Szűcs)
Okaze de grava honorigo en Villingen
     (M. Šváček)
Roma Baziliko de Sankta Kruco en
    Jerusalemo
(J. Skalická)
Marta vizito de pastro Duilio kaj D-ro
    Renato en Kongo DR
(J. B. Malanda)
Ni kondolencas – Mgr. Milena Picková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Estu benataj – poemo (Z. Kamieniecka)
Jaro de Sankta Paŭlo
Jubileo de Sankta Paŭlo
(J. Skalická)
Litanio al Sankta Paŭlo
Vortoj por enpensiĝo
(-lš- Světlo)
Ave, Maria – Kanto de Lourdes
“Mi estas katoliko”
(B. Speringer – Světlo)
Ekumena simpozio en Karlovo, Bulgario
     (M. Šváček)

Sinjorino de Ĉiuj Nacioj
Legio de Maria en Oradea
(I. Szűcs)
Amsterdamo - urbo de Eŭkaristio kaj de
    Patrino de Ĉiuj Popoloj
Dum mia kor´ diskantanta - poemo

     (Z. Kamieniecka)

Mia kanto - poemo (Z. Kamieniecka)
Via volo (B. Sobol)
Inter animo kaj ĉielo (poemo de B. Sobol)
Jesuo, mi vin serĉas (kanto, esp. J. Filip)
Supreniro monton
Aŭskultu Radion Vatikanan
Ekskurso en historion
(P. Bubela)
Memorinda monumento de “Vojo de Ĉeĥa-
    Germana Interkompreniĝo
(M. Šváček)
Vortoj adresitaj al membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(M. Šváček)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Meditado (Z. Kamieniecka)
Esperanto - poemo (Z. Kamieniecka)
Ni kongresis kvaran fojon en Rimini
     (M. Belošević)
Kiu estas sankta Jozefo el Kupertino
Iom el historio de urbo Osimo
La Baziliko de sankta Jozefo el Kupertino
Sanktejo de la Afliktita Madono en
    Campocavallo
Respondo al alvoko de la Sinjoro
(J. Šlars)
Nokto neniam estingiĝanta (L. Łęgowski, tr. B.
     Sobol)

Antaŭ la morto - kanto (esp. A. Kronenberger)
Por pripenso (J. Hamajdová)
Se oni volas, ĉio estas ebla (J. Hamajdová)
La plej bela libertempo (J. Hamajdová)
Pio la Deka - ĉiela protektanto de la
    esperantistoj
(Schauber-Schindler)
Patrono de la esperantistoj
(el Vikipedio)
Dubindaj kriterioj de la homa feliĉo

     (P. Havlát)

Eldiraĵoj de Mahatma Gandhi (trad. O.
     Glendová)

19-a Ekumena E-Kongreso 2009 en
    Vroclavo
Vortoj adresitaj al membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(M. Šváček)
Honora membreco en Ĉeĥa E-Asocio - J. X.
    Kobza, J. Tomíšek
Urbo Přerov aprezas E-aktivadojn - Medalo
    de J. A Komenio al M. Šváček
Gratulo okaze de vivjubileo

 

 

 

 

 

 

 

 

JARO 2009 n-ro 1 (73) JARO 2009 n-ro 2 (74) JARO 2009 n-ro 3 (75) JARO 2009 n-ro 4 (76)

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Kristnaska mesaĝo de la Papo Benedikto
    la 16-a
Mia, ankaŭ la via
(Sac. J. Berka)
Kion opinias homoj pri Jesuo Kristo?
Bibliaj tagoj en Nütschau
(G. Dercks, B.
     Eichkorn, A. Kronenberger)

Diru al la gepatroj, ke mi volas vivi
     (J. Inčiūrienė, trad. V. Skujienė)
Pri persona atesto de D-rino Gloria Polo
     (Světlo)
Garabandal
Historio de monaĥejo en Brâncoveanu apud
    rivero Sâmbãta de Sus
(J. Tomíšek)
Otec Xaver oceněn Českým esperantským
    svazem
(P. Chrdle)
Jubileo de sankta Klemento Maria Hofbauer
     (J. Kalný)
Internacia Junulara Kongreso unuan fojon en
     Ĉeĥio
(P. A. Dohnálek)
19-a Ekumena E-Kongreso en Vroclavo
     (M. Šváček)
Ni sincere kondolencas
Vortoj adresitaj al membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(M. Šváček)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Sen la tago de la Sinjoro - Dimanĉo - Ni ne
    povas esti
(kard. Ratzinger)
Saluton, Maria - poemo
(A. Meurrens)
Laŭdkanto de Maria
Sankta Paŭlo, apostolo - kanto
(disp. S.
     Śmigielski, tr. J. Cink)

Per ĝojo kontraŭ malĝojo
(M. Šváček)
Senglora datreveno
(M. Šváček)
Edith Stein - Fratulino Tereza Benedikta de
    la Kruco
(S. Śmigielski)
La espero - poemo
(J. Maironis, tr. A.
     Judickienė)

Kardinalo Miloslav Vlk denove inter ni
     (J. Hamajdová)
Anĝelo rulis la ŝtonon
(kanto, trad. J. Kořínek)
Karegaj geamikoj
(D. B. Birikano)
Manko de amo
(poemo de Libana knabo, trad.
     S. Śmigielski)

Kristo resurektinta
(poemo de L. Lęgowski)
Printempaj enpensiĝoj
(poemo de Z.
     Kamieniecka)

Venko
(poemo de B. Sobol)
Li murdis pastron kaj nun akceptis
    konfirmacian sakramenton
(mach, obr - KT)
Ekumenismo vera kaj erara
(Sac. Cz. Bartnik)
“La kruco staras, dum la mondo turniĝas”

     (B. Deneke)

Eŭropo konstruita sur kristanaj fundamentoj
    subfosas siajn radikojn
(Kath-net)
Ĉu infero estas malplena?
(M. Piotrowski)
Gloro al Dio - poemo
(B. Sobol)
Voĉo de konscienco
(P. A. Slovák)
Peter Russel - lia vojo al Dio
(J. Werner)
Kazo de Wagner
(Kath-net)
Evangeliana asocio kontraŭ Jaro de Sankta
    Paŭlo
(idea)
Preĝo de sankta Klemento Maria Hofbauer
    pri perfekteco
Prelego pri Sankta Klemento Hofbauer
     (J. Kalný)
Venu al renkontiĝo en Znojmo
(M. Šváček)
Wrocław - la pola Venecio
(S. Śmigielski)
19-a Ekumena E-Kongreso 2009, Vroclavo,
    Pollando
(M. Šváček)
Vortoj adresitaj al membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(M. Šváček)
Koran dankon al vi, karaj gefratoj!
    (M. Šváček)

Vi estas Filo de la vivanta Dio – vi estas
    Roko!
(Frato Amadeo)
Papo Benedikto la 16-a vizitos Ĉeĥan
    Respublikon
Ĉe lulilo de la apostolo de Vieno kaj
    Varsovio – s-ta K. M. Hofbauer
     (M. Šváček)
Kelkaj impresaĵoj pri junaĝo de s-ta
    Klemento Maria Hofbauer
(J. Kalný)
Post la 19-a Ekumena E-Kongreso en
    Vroclavo
(M. Šváček)
Ekumena Kongreso – poemo (B. Sobol)
La Espero - ĉefprelego de Philippe Cousson
    en Vroclavo
Ekumenismo vera kaj erara – Sac. Prof.
    Czesław Bartnik
(trad. M. Šváček)
La atencinto iĝis katoliko
Preĝo de aĝulo
(J. Werner)
Sincera gratulo al D-ro Vladimír Mohapl
Alvoko al la partoprenintoj de EEK en
    Vroclavo
(M. Šváček)
Principa temo tuŝanta la homan dignecon
     (Hnutí pro život)
Bruselo ne estas garantio de la libereco
Sinjorino Zdislava de Lemberk
     (M. Dolistová)
Honorigo fare de la Ĉeĥa Episkopara
    Konferenco al M. Šváček
Vortoj adresitaj ne nur al la membroj de la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio
(M. Šváček)
Gratulo al sac. Alois Juráň – sepdekjariĝo
Ni kondolencas – Josef Flídr, Jozef Novák

 

 

 

 

 

 

 

Papo Benedikto la 16-a en Ĉeĥa Respubliko
65-a Internacia Junulara Kongreso kun E-
    meso en Liberec
(P. A. Dohnálek)
Temas pri la libereco – nun! (episk. A. Laun)
La batalo penante eviti la juĝadon
     (V. Skujienė)
Kiel mi iĝis “belaspektulo) – Max. Kašparů
     (tr. P. Nechvíle)
Doc. ThDr. MUDr. Mgr. Jaroslav Maxmilián
    Kašparů, PhD
Espero laŭ Encikliko de la papo Benedikto la
    16-a
(Sac. R. Forycki)
Lasta matena preĝo de la 19-a EEK en
    Vroclavo
(J. Tuinder, S. Krüger)
Vroclava “Ostrów Tumski” – poemo
     (L. Łęgowski, tr. B. Sobol)
“New Age” estas satana verko
Alparolo okaze de beno de memorŝtono
    Vatikano 2 – Malbork
(Sac. R. Forycki)
La ĉielo kaj la infero neniam finiĝos (Sac. J. M.
     Vianney)

Denove Ŝi estas ĉi tie
La eterna interligo kun Maria
Venu Konsolanto – La Sankta Spirito -
    poemo
(Z. Kamieniecka)
Sinjoro, mi ne estas inda
Venontjara maja renkontiĝo okazos en
    Žirovnice
(M. Šváček)
Kiel franca reĝo (Minuto kun Maria)
63-a IKUE-Kongreso 2010 - Parizo-
    Mantmartre
Oferto de leginda verko
(J. Werner)
Rememoro pri kara amiko Alois Šindler
     (M. Šváček)
Ni kore gratulas al jubileuloj - M. Pastrňák,
    F. Rytíř
(sekcia komitato)
Nabídka - oferto – lékař. pomoc Maxe
    Kašparů
Vortoj adresitaj al membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(M. Šváček)
Ni kondolencas - sac. Bohuslav Půlkrábek,
    sac. Karel Hodík, Jiří Laube, Bohuslav
    Grim, Anna Poláková

 

 

JARO 2010 n-ro 1 (77) JARO 2010 n-ro 2 (78) JARO 2010 n-ro 3 (79) JARO 2010 n-ro 4 (80)

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Kiel agas la Papo? (Hubert Gindert)
Orientiĝo (Max Kašparů)
Preĝo al Jesu-Infano de Prago
Kristnasko 2009 – bondeziro de
    ĉefepiskopo Karel Otčenášek
Oceano da vero
(Max Kašparů)
La Eŭkaristio denove aperigita
     (Catalina Rivas)

La arko de Noa (Nikola Uzunov)
Al niaj veteranoj – poemo (S. Simeonov)
Ni deklaru nin minoritato (Max Kašparů)
Radio Vatikana – Elsendoj en Esperanto
63-a Kongreso de IKUE en Parizo
    proksimiĝas
Anguleto de la eklezia humuro
(Max Kašparů)
Invito al maja renkontiĝo de la Ĉeĥa IKUE-
    Sekcio en Žirovnice
Přehled o hospodaření v roce 2009

     (M. Šváček)

La redakcio dankas
Vortoj adresitaj al membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(M. Šváček)
Ni kondolencas – Miloslav Šváb

 

 

 

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (M. Šváček)
Homilio de diakono Max Kašparů en E-
    sankta meso en Žirovnice
La preĝo por la tero kaj la homaro
(poemo)
Sankta donaco de la sacerdoteca
    sakramento
(J. M. Vianey)
Letero al kaj de Lia Eminenco Kardinalo
    Miloslav Vlk
(M. Šváček)
Esperantlingvaj tradukoj de la leteroj al kaj
    de Kard. Miloslav Vlk
Mons. ThLic. Dominik Duka OP
Esperantlingva traduko de gratulletero
    sendita al ĉefepiskopo Dominik Duka
Unu monato en Sudano
(Petr Adam Dohnálek)
Bibliaj tagoj en Münster (Pavol Petrík)
Du viktimoj de la komunista diabla arbitreco
Martiro Pastro Jerzy Popiełuszko
Radio Vatikana la 18-an de marto 2010
Po-pe-luŝ-ko
(J. Inčiurienė, V. Skujienė)
Martiro paroĥestro Josef Toufar - viktimo de
    komunisma persekutado
Preĝo al Sankta Venceslao
(Ĉeĥa Episk.
     Konferenco)

Honora prezidanto de IKUE pastro Duilio
    Magnani ne plu inter ni
(www.ikue.org)
Maja tradicia renkontiĝo nunjare en
    Žirovnice
(M. Šváček)
Anguleto de la eklezia humuro (Max Kašparů)
Preskaŭ kvindekjara amikeco - gratulo al
    Johannes Moser
(M. Šváček)
Elkora fratulo kaj bondeziro al jubileulo Max
    Kašparů
Ni rekomendas libron Fieraj Koroj
     (Jan Werner)

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Homilio de ĉefepiskopo de Prago Mons.
    Dominik Duka OP
La ĉefepiskopo Mons. Dominik Duka sendis
    al ni dankon
Preĝo de Sankta patro Benedikto la 16-a
Solenado de centjariĝo de IKUE en Parizo
    (Miloslav Šváček)
Miaj impresoj pri la kongreso en Parizo
    (Pavol Petrík)
La kongresa emblemo
Miaj kongresaj travivaĵoj (Zdenka Novotná)
La Mistika Rozo (Max Kašparů)
La krizoj estas normalaj (Mons. Prof. Walter
    Brandmüller)

Por Kristo la Reĝo (kanto)
Tri bonaj konsiloj (Jaroslava Hamajdová)
Maria, Patrino de Eŭropo (Antonio Rudoni)
Kardinalo Ratzinger pri ekumenismo
Unu interesa Esperanta aranĝo (Václav Nosek)
Albert Einstein konfesas kredon je Dio
     (Jaroslava Hamajdová)

Por enpensiĝo (Jaroslava Hamajdová)
Kredo, espero kaj amo (Jaroslava
     Hamajdová)

Anguleto de la eklezia humuro (D-ro Max
     Kašparů)

Vyhodnocení dotazníku (Ing. Jan Kalný)
Artikolo de frato Jan Kalný
Oferto de restado en bela libertempa
     restadejo
Al la junaj (poemo de Jiří Kořínek)


 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Iri
(Episkopo Josef Hrdlička)
1910 - Centjariĝo de IKUE – 2010
El historio de I.K.U.E.
(D-ro Ulrich
    Matthias)

Papa himno
(trad. sac. Jan Filip)
Centjara datreveno de naskiĝo de Patrino
    Tereza
(trad. Imre Szabó H.)
Himno de la vivo
(Patrino Tereza)
Beatproklamo de pastro Jerzy Popiełuszko
   
(trad. Stanisław Śmigielski)
Litanio al beata pastro Jerzy Popiełuszko
   
(trad. Stanisław Śmigielski)
La vizito ĉe Vladimir Iljiĉ Lenin
(Antoni
    Ferdynand Ossendowski)

La lernejo de la saĝo
(D-ro Max Kašparů)
Maria, nia Reĝino
(trad. Józef Zielonka)
Kristanaj aranĝoj en la 95-a Universala
    Kongreso de Esperanto en Havano, Kubo
   
(Marek Blahuš)
Preĝtagoj de la esperantistoj en Ĉenstoĥova
   
(Zofia Śmistek)
Anguleto de la eklezia humuro
(D-ro Max
    Kašparů)

Se mi ne havus kredon, mi havus nenion
   
(Jaroslava Hamajdová)
Bona paŝtisto (televido)
(D-ro Max
    Kašparů)

Ŝlosilo
(D-ro Max Kašparů)
Verdaj bukedoj
(poemo de Zofia
    Kamieniecka)

Gepatra hejm´
(Jan Kubisz)
Li aŭdas
(poemo de Bogusław Sobol)
Betlehemaj reĝoj
(poemo Attila József,
    trad. K. Kalocsay)

Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

JARO 2011 n-ro 1 (81) JARO 2011 n-ro 2 (82) JARO 2011 n-ro 3 (83) JARO 2011 n-ro 4 (84)

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
La vojo (Episkopo Josef Hrdlička)
Decembra vizito de Milano kaj Bergamo
    
(Miloslav Šváček)
Resurekto de la kristanismo en Rusio
     (Alfons Sarach)

Memoraĵo (D-ro Max Kašparů)
Martireco de pastro Johano Brenner
     (Disponigis sac. Lajos Kóbor)

Alteco (D-ro Max Kašparů)
Eble estas tio lasta elirsolvo (Kardinalo
     George Pell)

Saluton, Maria, Patrino de la Mizerikordo!
     (Dispon. Jaromíra Matýsková)

Radio Vatikana - Elsendoj en Esperanto
La Espero - Himno de la esperantistoj
Himno de la katolikaj esperantistoj
     (La Sinjorino de la Espero)
Benita vivjubileo de pastro Josef Xaver
     Kobza (Miloslav Šváček)
Ni kore gratulas kaj bondeziras (Jaroslav kaj
     Jana Chodníček)

La kaŭzo de nia ĝojo (D-ro Max Kašparů)
Ĉu alportas tiutempa Eŭropa Unio pacon en
    la koro? (Mgr. Jan Cibulka)
Ho, sankta Patro Pio! (poemo de Zofia
     Kamieniecka)

Anguleto de la eklezio humuro (D-ro Max
     Kašparů)

Kanti himnojn parkere
Medio kaj ĝia lingva fono antaŭ samideanoj
    kaŝita (Inĝ. Jan Werner)
Asocio de batalantaj ateistoj (Oleg Gerĉikov)
Kuriozaĵo
Přehled o hodpodaření s finančními
    prostředky v roce 2010 (v Kč)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Ni kondolencas - sac. Alojz Dlugi
Monkontribuaĵoj ricevitas por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Neforgeseblaj viv-momentoj
(Miloslav Šváček)
Kun Maria ni kantu haleluja!
(-sks-)
Persekutataj kristanoj
(Mons. Dominik Duka)
Majo – la monato de la Plejsankta Virgulino
    Maria
(P. Andrij Tihány)
Printempaj enpensiĝoj
(poemo de Zofia
      Kamieniecka)

La Virgulino Maria – Patrino de la vokitoj
   
(Ep. Mons. Josef Hrdlička)
Kion ni faris en la eklezio malbone?
   
(Prof. D-ro Ferdinand Holböck)
Kiu ridas lastvice
(Kath-net)
Radio Vatikana – elsendoj en Esperanto
Vantaj frazaĵoj
(Max Kašparů)
„Nur la amo estas kreipova“
(trad. Stanisław
      Śmigielski)

Matĉo
(Max Kašparů)
Bibliaj tagoj en Werl – tre sukcesa aranĝo
    
(Miloslav Šváček)
Hundo
(D-ro Max Kašparů)
Soleno de vivjubileo de pastro Josef Xaver
     Kobza
(Miloslav Šváček)
Benita vivjubileo de Mons. Lionginas
     Vaičiulionis
(Jonas Puodžiūnas)
Senkulpa martiro
(Jaroslava Hamajdová)
Anguleto de la eklezia humuro
(Max Kašparů)
Benitan Paskon en Kristo resurektinta!
    
(DB-Redakcio)
Vizito de jubilea ekspozicio en Olomouc
    
(Václav Nosek)
Interesa vizito de “Harmonikara Reĝejo” en
     Kojetín
(Václav Nosek)
Am´ de Kristo (Láska Kristova)
(kanto trad.
       Josef Cink)

Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
      IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Ni kondolencas - Josef Cink
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
La komuneco (Ep. Mons. Josef Hrdlička)
Mortis ĉefepiskopo Mons. Karel Otčenášek      (Miloslav Šváček)
Karel Otčenášek en Ústí nad Labem-Trmice      (RNDr. Vlastimil Novobilský)
Leteroj de episkopo Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.
Ni kongresis sub ombro de la katedralo
     (Miloslav Šváček)
La 33-a Ĉebalta Esperantista Printempo
     (Marian Łaba)
Eŭropo kaj ĝiaj ideologiaj dioj  (Kath-net )
Malpleniĝis preĝejoj, pleniĝis malliberejoj
     (Miloslav Šváček)
Maja IKUE-Renkontiĝo en urbo Nitra, Slovakio (Miloslav Šváček)
IKUE-Renkontiĝo en Nitra (Zdenka Novotná)
Danko de la ĉefaranĝantino (Mária
      Tomašovičová)

Al jubileulo kara pastro Lajos Kóbor (Zdenka
      Novotná)

Historio de la urbo Nitra  (Pavol Petrík)
Ĉu demokratio aŭ io alia? (Inĝ. Jan Kalný)
Mallonga halto en Hradec nad Moravicí
     (Václav Nosek)
Anguleto de la eklezia humuro (D-ro Max
     Kašparů)

Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Ni kondolencas - Ludvík Chytil
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
La manĝo
(Ep. Mons. Josef Hrdlička)
Dudekjariĝo de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio
      (Miloslav Šváček)
Dua IKUE-Renkontiĝo en Žirovnice

     
(Miloslav Šváček)
Sankta Johano Nepomuk Neumann
    
(Inĝ. Jan Kalný)
Centjara datreveno de naskiĝo de ThDr. Jan
    Filip
(Miloslav Šváček)
Anguleto de la eklezia humuro
(D-ro Max
      Kašparů
)
Ni kore gratulas al D-ro Max Kašparů
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
     IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Ni kondolencas (Sac. Alois Juráň)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio

Dio Benu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARO 2012 n-ro 1 (85) JARO 2012 n-ro 2 (86) JARO 2012 n-ro 3 (87) JARO 2012 n-ro 4 (88)

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
La naturo
(Ep. Mons. Josef Hrdlička)
Krizo de la kredo
(P. Ottavio Michelini)
La eklezio ne estas unu el multaj
(Benedikto
     16-a)

Homilio de episkopa kanceliero sac. Antonín
    Basler
Ŝajnas, ke la mondo ŝanceliĝas
(Episkopo
     Andreas Laun)

La Rifuĝejo de la Pekuloj
(D-ro Max Kaparů)
Mia Kristo ortodoksa, protestanta kaj
    katolika
(S. Antipov-Vasieleviĉ)
Sentenco de Fjodor Dostojevskij
Pilgrimloka juvelo Svatá Hora – Sankta
    Monto
(Jaroslava Hamajdová)
Historia absurdaĵo
(L´ Osservatore Romano)
Komprenemo
(D-ro Max Kašparů)
La plej . . . laŭ Patrino Tereza el Kalkuto
   
(dispon. D-ro Max Kaparů)
La lumo en la mallumo
(Jaroslava Hamajdová)
Alkuras nova jar´
(Sac. Serhij Prudko)
Digna rememoro
(Jaroslava Hamajdová)
Bibliaj Tagoj en Trento
Ĉu antikristo?
(Manfred Seitz)
Jesu-Infano donacita el Betlehemo
(Irena kaj
     Stephan Miller)

Kolbaseto por Eternulo
(D-ro Max Kašparů)
La katolika kredo kaj protestantismo
(sac.
     Konrád Sterniger)

Lukt´ nia
(Bojujte dál) - Kanto
Saluto „Ahoj“
(dispon. Milan Sveda)
Radio Vatikana - elsendoj en Esperanto
Dio ĉiam aŭdas Nian Preĝon
(Celso Martins)
Favore al la tutmonda paco
(Celso Martins)
Profesoro, mi pastriĝos!
(Celso Martins)
Anguleto de la eklezia humuro
(D-ro Max
     Kaparů)

Přehled o hospodaření s finančními
    prostředky v roce 2011
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
La montaro (Ep. Mons. Josef Hrdlička)
Glorkanto de Maria (Benedikto 16-a)
Respondo kaj beno de Episkopo Mons.
     Josef Hrdlička
Beata Zdenka Schelingová (P. Marek Dunda)
„Li, Jesuo, ĉiam staris apud mi“ (Beata Zdenka
       Schelingová)

La rozario malaktivigis murdiston (Domenico
       Bettinelli, Gabriel Gillen)

Unua datreveno de la beatigo de la Papo
     Johano Paŭlo la Granda (Orazio Petroillo)
Pri la scipovo aŭskulti kluzon kaj kompreni
     hundon vorantan herbon
(D-ro Max
       Kašparů)

Bibliaj Ttagoj en koncilia urbo Trento en
     Italio (Miloslav Šváček)
Pasko sur la Placo de Sankta Petro en
     Vatikano
Sanktejo Madonna delle Laste
La legendo pri la urso
Balotoj IKUE 2011
Promeno en la urbo Česká Třebová
     (Václav Nosek)
Bona Dio donis al ni ĉion
Forpasis eminenta samideano (Bohdan
       Wasilewski)

Graca ikono de Mizerikorda Di-Patrino
Maria, Maria (Litova kanto)
Anguleto de la eklezia humuro (D-ro Max
       Kašparů)

Pozor, důležité sdělení! - Atentu, grava
     sciigo!
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
      IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
      Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

 

 

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)

La Helpantino de la Kristanoj (D-ro Max Kašparů)

La supreniro (episkopo Josef Hrdlička)

Se mi ne estus katoliko (Fulton Sheen)

Okazis la 65-a Kongreso de I.K.U.E. en la
     urbo Pécs (Miloslav Šváček)

Ano de Kunviva Rozario el Kongolando petas
     preĝojn (Alphonse Waseka)

Sankta Hostýn prepariĝas por festi gravan
     datrevenon (Jitka Skalická)

La moravia pilgrimloko Sankta Hostýn

Stigmatizita Anna Bohuslava Tomanová
     (Sac. Filip M. Ant. Stajner)

Tre koran gratulon kaj bondeziron

La Diservo por kongresantaj esperantistoj en
     Berlino (Hans Moser)

Tria Renkontiĝo de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio en
     Žirovnice (Miloslav Šváček)

Helpu min, ho Dio – kanto

Renkontiĝo de la ekstendaranoj de la katolikaj
     E-tendaroj en Herbortice post 35 jaroj
     (Zdenka Novotná)

Esperanto gajnis agnoskon (Jaroslava Hamajdová)

Ekologio kaj ekonomio (Jaroslava Hamajdová)

Kion oni neglektas aŭ prisilentas (Episkopo János
      Szákely)

El la letero de la legantino (Marta Kepeňová)

Sen la komento

Anguleto de la eklezia humuro (D-ro Max
      Kašparů)

Ni kondolencas (JUDr. Vladimír Mohapl)

Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
     IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)

Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio

Dio Benu

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
... Kaj dum politika libereco
La malsupreniro (Episkopo Josef Hrdlička)
La tendo (Episkopo Josef Hrdlička)
La Reĝino de ĉiuj sanktuloj (D-ro Max Kašparů)
Enkonduko en la libron de Josef Ratzinger,
     Papo Benedikto la 16a: „ Jesuo de
     Nazareto“
(D-ro Gottfried Noske)
Ĉu sen la kruco? (Fulton Sheen)
Inter bono kaj malbono (D-ro Max Kašparů)
Mia konvertiĝo – longa vojo al la vero
      (Uwe Christian Lay)
Eŭropo – formortanta kulturo (Sac. Paul Marx)
Kiam estas la Kristnasko?
Ĉu ekzistas malbono?
Saluto al Maria – adventa kanto
Pilgrima IKUE-Renkontiĝo maje 2013 en
     Marianka ĉe Bratislava, Slovakio

Plej bela rozo de la mondo
Ateistoj en la mondo
El letero de la leganto (Vjaĉeslav Hromov)
Organizační řád IKUE – Katolické sekce ČES
Tra naskiĝregiono Haná (Václav Nosek)
Anguleto de ne nur eklezia humuro
    
(D-ro Max Kašparů)
Gratulon al la jubileulino (Bohuslava Pelclová)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
     IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

 

 

 

 

 

 

JARO 2013 n-ro 1 (89) JARO 2013 n-ro 2 (90) JARO 2013 n-ro 3 (91) JARO 2013 n-ro 4 (92)

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Beno de la episkopo Josef Hrdlička
La Suno
(episkopo Josef Hrdlička)
Gratulo al novkardinalo Mons. Dominik
     Duka kaj lia respondo kaj beno
Meze de la respubliko moviĝis la kruco
    
(Apostolo de Dia Mizerikordo 3/2012)
Ruando „Nyia wa jambo“ – La Patrino de la
     Vorto
(Renzo Allegri)
Preĝo al Nia Sinjorino de Kibeho
Immaculée Ilibagiza
(Olga Glendová)
La komunisma ateismo
(Grzegorz Kucharczyk)
Tempo de la pendolo
(D-ro Max Kašparů)
Fastaj dankoj
(kanto, tradukis Jiří Kořínek)
Iluzioj anstataŭ idealoj
(D-ro Max Kašparů)
Miraklo en Limpias
Sacerdoto Mgr. Vojtěch Srna
La unua informilo de la 66-a Kongreso de
     I.K.U.E. Kalwaria Zebrzydowska,
     Pollando
Invito al la maja renkontiĝo en Marianka ĉe
     Bratislava
Anguleto de ne nur la eklezia humuro
(D-ro
      Max Kašparů)

Přehled o hospodaření s finančními
     prostředky v roce 2012 (v Kč)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
     IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio benu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankon, amata Papo, Benedikto la Deksesa!
Papon Franciskon benu Dio, gardu lin (kanto)
Alparolo de la prezidanto
(Miloslav Šváček)
Akvo
(Episkopo Josef Hrdlička)
La dankletero sendita al la Papo Benedikto
     nome de Internacia Katolika Unuiĝo
     Esperantista
Ni bezonas la duan Franciskon el Asizo
(D-ro
      Max Kašparů)

Enpensiĝo por la Jaro de la Kredo
(Prof. D-ro
      Georg May
)
Patroj de la slava unueco
(PhDr. Stanislav
      Vejvar
)
La Patrino admirinda
(D-ro Max Kašparů)
La nova papo venas en moralan krizon
(Petr
      Chňoupek
)
La tunelo
(Ĉefepiskopo Jan Graubner)
La senco de la vivo
(D-ro Max Kašparů)
Armilo de Di-Patrino
(Alano de la Roche)
Granda Di´, ni laŭdas Vin
(kanto)
La influo de la preĝo
(El libro de Marin Parodi)
Ien mi apartenas
(Sac. Jakub Berka OPraem)
Fragmento el interparolo kun iama milionulo
     Hubert Liebherr

Forto por trapasi suferon
(Corrie Boom)
El parolo de latina patriarko en Jerusalemo
     Mons. Alberto Gori OFM en la Dua
     Vatikana Koncilio
Estu singardema pri tio, kion vi diras
Bela donaco
(Phil Bosmans)
Neceso de aktiva defendado de la Eklezio
   
 (Sac. ThDr. Czesław Bartnik)
Nei diablon estas nuda absurdaĵo
(Raniero
      Cantalamessa)

La diablo sur la muro
(D-ro Max Kašparů)
El la mesaĝo de Dipatrino en Grub
Protestanto trovas Patrinon de Dio
(Urs
      Keusch)

„Oceano kaj konketo“
(Václav Uhlíř)
Trafo (D-ro Max Kašparů)
Al Vi sonas mia kant´
(kanto)
Du katoj (D-ro Max Kašparů)
Pilgrimloko Hrádek ĉe Vlašim
(Jaroslava
      Hamajdová)

Rememoro
(Jaroslava Hamajdová)
Tre koran dankon al frato Miloslav Pastrňák
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
     IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio

Dio Benu
 

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Aero, vento (Episkopo Josef Hrdlička)
Letero de Papo Francisko okaze de la
     solenoj de la 1150-a jubilea datreveno de
     la sanktaj Cirilo kaj Metodio en Velehrad
Homilio de la papa legato kardinalo Josip
     Bozanić
Kiel ni kongresis en Kalwaria Zebrzydowska
      Miloslav Šváček)
La fiŝbarko (kanto)
Katolikaj esperantistoj renkontiĝis en
      Marianka (Miloslav Šváček)
Super Praga Kastelo ekflagros la flago de
      Eŭropa Unio (Kard. Miloslav Vlk)
La Reĝino de la Familioj (D-ro Max Kašparů)
Por ke al ni ĉio estu egala (D-ro Max Kašparů)
Armado de novaj kavaliroj de vino de la
      Eŭropa Ordeno de Sankta Georgo en la
      Ĉefepiskopa Kastelo en Kroměříž
      (Václav Nosek)
Mi rememoras (Jaroslava Hamajdová)
Ni helpu nin reciproke (Jaroslava Hamajdová)
Forpasis longjara fidela membro de IKUE
      frato František Adamík (Miloslav Šváček)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
      IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
      Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Fajro (Episkopo Josef Hrdlička)
Ne ekzistas vivkruco, en kiu Jesuo Kristo ne
     partoprenus kun ni (Papo Francisko)
La homoj de la arda kredo (Prof. Sac. D-ro
      Karl Wallner OCist.)

Mallonga enpensiĝo pri la preĝo kaj la vivo
     kun Kristo
(Mgr. Th. Tomáš Kiml)
Li volis esti teroristo
La papo foriris, sed lia verko restis
(Peter
      Seewald
)
La nazo (D-ro Max Kašparů)
Sankta Faŭstina Kowalska kaj Dia
     Mizerikordo
(Inĝ. Jan Kalný)
Kiu estas por mi Maria
Kiel eduki huliganon
Sankta Naskintino de Dio
(D-ro Max Kašparů)
Por kuraĝigo
La homo en la puto
Puteto de mia panjo (Kamila Bártlová –
      Lampířová)

Kunveno de demonoj
La preĝo Patro nia (D-ro Max Kašparů)
La naŭ nuksoarboj (Frato Csaba)
Maljuneco (Jaroslava Hamajdová)
Anguleto de ne nur eklezia humuro (prizorgata
      de
D-ro Max Kašparů)
Betlehema stelo (kanto)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
     IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARO 2014 n-ro 1 (93)

JARO 2014 n-ro 2 (94)

JARO 2014 n-ro 3 (95)

JARO 2014 n-ro 4 (96)

Alparolo de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Roko (Episkopo Josef Hrdlička)
La Papo Francisko pri la fina testo de la
     kredo fine de la historio (Papo Francisko)
La plej granda krizo de la eklezio ekde la
     tempo de la reformacio (Kardinalo Walter
      Brandmüller)
Pri la tempo kaj bonaj intencoj (D-ro Max
     Kašparů)

Mono (Jaroslava Hamajdová)
Mi estis gangstero (John Pridmore)
Reformo de reformo
„Sinjoro, ni volas vidi Jesuon“ (Joh 12,21)
     (P. Josef Peňáz)

La kredo estas donaco (Jaroslava
     Hamajdová)

Forto por trapasi suferon
Pozitiva pensado (D-ro Max Kašparů)
Por kuraĝigo
Bela travivaĵo en Sopot (Bohdan Wasilewski)
Mito pri Svatopluk (Jaroslava Hamajdová)
La Patrino de la Bona Konsilo (D-ro Max
      Kašparů)

La tuta mondo atendas respondon de Maria
     (Bernardo el Clairvaux)
Tutmonda milito kontraŭ kristanoj (Jozef
      kardinalo Tomko)

Malgranda ĉina martirino -JVU-
La inferpordegoj ĝin ne venkos
En alt´ ne serĉu (kanto)
Ekumenaj Bibliaj Tagoj en Tuchoměřice
La 20-a Ekunena Esperanto-Kongreso en
    Trento-Cadine
Dio mem faras la eklezion interesan (Andreas
      Laun)

Virkapro – ĝardenisto (D-ro Max Kašparů)
Eduko al terorismo
Sankta Ignaco de Loyola (Jaroslava
      Hamajdová)

Sinjoro Jesuo helpas (Jaroslava Hamajdová)
Anekdotoj kaj humuraĵoj el la vivo de
    Johano Paŭlo la Dua (Trad. Stanisław
     Śmigielski)

Přehled o hospodaření s finančními
    prostředky v roce 2013
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

Kanonizado de du papoj – Johano la Dudektria kaj Johano Paŭlo la Dua
Vortoj de la prezidanto
(Miloslav Šváček)
Arbo
(Episkopo Josef Hrdlička)
Episkopoj el Ĉeĥio ĉe la Papo
(Jitka
      Skalická)

Bibliaj Tagoj unue okazintaj en Ĉeĥio
    
(Miloslav Šváček)
„Ĉi-tie vi konstruu por mi kapeleton“

    
(Esperanto-Societo Krefeld)
La Konsolantino de la Ĉagrenitoj
(Max
      Kašparů)

Ho, Jesuo, benu ĉiujn
(kanto – trad.
      Sac. Józef Zielonka)

Dek jaroj post la Mezeŭropaj Katolikaj
     Tagoj
La pilgrimloko Svatý Kopeček – Sankta
     Monteto
Septembra renkontiĝo en la pilgrimloko Svatý
    Kopeček u Olomouce – Sankta Monteto,
    Ĉeĥio

La Reĝino de Paco
(Max Kašparů)
Dio ne estas mokata
(P. Wiliam Goldschmid,
      Usono)

Preĝo de la Papo Leono XIII-a

Pri mia filo Damiano
(Gian Paolo Riccò)
Mortis fidela IKUE-ano profesoro
     Miloslav Pastrňák
Herooj de la ĉeĥa nacio
(Jaroslava
      Hamajdová)

Nuntempo
(Jaroslava Hamajdová)
Historia momento (Jaroslava Hamajdová)
Sokrates
(Jaroslava Hamajdová)
Sincera gratulo
al Hana Pospíchalová
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
     IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

 

Ĉiuj vojoj direktas ankaŭ al Sankta Monteto
Vortoj de la prezidanto
(Miloslav Šváček)
Vetero
(Episkopo Josef Hrdlička)
Saltado en la fajron
(Max Kašparů)
Abisma diferenco inter du sciencistoj
    
(Mirosław Rucki)
Soleno de Sankta Johano Sarkander en
     Olomouc
(Episkopo J. Hrdlička)
La unua mondmilito kaj nuntempa paco
    
(kardinalo Dominik Duka)
Ĉu Dio ekzistas?
Survoje al eterneco
(Sac. Mieczysław
      Piotrowski TChr)

Juna amiko de Jesuo
(Jitka Skalická)
Templon oni finkonstruis nur post ses
     jarcentoj
(Jitka Skalická)
Forto por trapasi sufero
(Corrie Boom)
La Patrino de la Bona Konsilo
(Max Kašparů)
Per propagando kontraŭ eklezio
(Grzegorz
      Kucharczyk)

Dia Vorto destinita al ĉiuj – ekspozicio pri la
     Biblio en Romo
(Jitka Skalická)
Helpo en la edukado kaj integriĝo de strat-
    Infanoj por lerneja instruado en
    Togolando
Anekdotoj kaj humuraĵoj el la vivo de Johano
    Paŭlo la Dua
(El pola lingvo esperantigis
      Stanisław Śmigielski)

Radio Vatikana - elsendoj en Esperanto
Grava sacerdota jubileo de la pastro prelato
    Stanisław Pawlaczek
(Zdzisława
     Każmierczak)

Internacia konkurso de religiaj kaj laikaj
    kantoj
(Wiesław Mietliński)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu


 

 

 

 

 

 

Du el multaj gravaj aranĝoj de la jaro 2014
Vortoj de la prezidanto (D-ro Max Kašparů)
Nokto (Episkopo Josef Hrdlička)
Semadi dividon ne estas kristaneca, al la
    eklezio apartenas unueco (Papo Franisko)
Okazis Dudeka Ekumena Esperanto-
    Kongreso (Miloslav Šváček)
Pri la aktuala kaj mondvasta t.n. Genrisma
    Ideologio (Stefan Lepping)
Kardinalo jam 20 jarojn (Jitka Skalická)
Renkontiĝo en la pilgrimloko Svatý Kopeček
    (Miloslav Šváček)
Svatý Kopeček u Olomouce – Sankta
    Monteto apud Olomouc
El atesto de kredantaj homoj (Valdonė
      Skujienė)

Paruo (Sándor Cinege)
Ni ne aŭskultadu la diablon (Gerhard Ludwig
     Müller)

Mia konsideraĵo pri Jesuo Kristo (Andrzej
     Kleer)

Sinjorino Zdislava de Lemberk (Jaroslava
     Hamajdová)

Pilgrimo (Jaroslava Hamajdová)
Anekdotoj kaj humuraĵoj el la vivo de Johano
    Paŭlo la Dua (trad. Stanisław Śmigielski)
Radio Vatikana - elsendoj en Esperanto
Gloro sur altoj al Dio (kanto)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARO 2015 n-ro 1 (97)

JARO 2015 n-ro 2 (98)

JARO 2015 n-ro 3 (99)

JARO 2015 n-ro 4 (100)

Renkontiĝon de la Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Vortoj de la prezidanto
(D-ro Max Kašparů)
Dio neniam eraras
2015 Dum ...
(D-ro Max Kašparů)
Kristano sen Patrino de Dio estas orfo
(Papo
     Francisko)

Papo Francisko omaĝis Senmakulan 
    Koncipiĝon de la Virgulino Maria
Konsideroj pri disiĝoj kaj paciĝoj
(Stefan
     Lepping)

La daŭremo de la bildo en Guadalupe estas
    por la scienco neklarigebla
Kristofobio
(Sac. Mieczysław Piotrowski TChr)
Geedzeco estas fundamento de homeco, ne
    kreaĵo de kulturo
(Radio Vatikana)
Digno de pola knabino
(Stanisław Śmigielski)
Junia renkontiĝo en la pilgrimloko Sankta
    Monto ĉe Příbram
Invito al Bibliaj Tagoj kun ADORU
(Stefan
     Lepping)

Seksa edukado kaj fino de libereco
(Stanislav
     Balík
)

Psiĥoanalizo kristana (
Babits Mihály)
ABC - krucmilito de la amo (
Kardinalo Stefan
     Wyszyński
)

La 21-a Ekumena Esperanto-Kongreso
Kavaliroj de la mallumo (
Ludoviko Kóbor)
Pavel Švanda (1959-1981)
(Jaroslava
     Hamajdová)

Amo super ĉio
(Jaroslava Hamajdová)
Nuklea energetiko
(Jaroslava Hamajdová)
Kion ni povas fari hodiaŭ,  tion ni ne
    prakrastu al morgaŭo!
Jaroslava
     Hamajdová)

Anekdotoj kaj humuraĵoj el la vivo de Johano
    Paŭlo la Dua
(tr. Stanisław Śmigielski)
Radio Vatikana - Elsendoj en Esperanto
Přehled o hospodaření s finančními
    prostředky v roce 2014
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Ni kondolencas – Drahomiř Budinská
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu
 

Bibliaj Tagoj okazintaj en Vroclavo
Vortoj de la prezidanto
(D-ro Max Kašparů)
Kristo el mort´ leviĝis
(sac. Serhij Prudko kaj
     sac. Valentino Matijaš)

Bondeziro al la sekcia prezidanto

Gratulo al nova episkopo Mons. Vlastimil
    Kročil
Sankta Monto ĉe Příbram atendas vin
Bibliaj Tagoj kun Adoru en Vroclavo,
    Pollando, 2015
(Miloslav Šváček)
Konvertiĝo de la roma ĉefrabeno
Antaŭ 70 jaroj la fino de la dua mondmilito
Ateismo aŭ renversita vizio de la homo
(Sac.
      D-ro M. Dziewieck
i)

Famkonata pola aktorino centjariĝis
(Marek
     Jurek
)

Venezuelo
(Jaroslava Hamajdová)
65 jaroj de miraklo en Číhošť
Ne serĉu kriston sen kruco
(Miloš Doležal)
Turzovka, Slovakio
(viziulo Matúš Lašut)
La lulilo de la kristanismo malpleniĝas
(prilab.
     Jitka Skalická)

La Sinjorino kaj Patrino de ĉiuj popoloj
Rememoroj el mia ekslaborloko
(Valdone
     Skujienė)

Ne serĉu prudenton ĉe aliulo
(Jaroslava
     Hamajdová)

Babilemeco
(Jaroslava Hamajdová)
Junaj homoj
(Jaroslava Hamajdová)
La homa vivo estas mallonga
(Jaroslava
     Hamajdová)

Eduko
(Jaroslava Hamajdová)
Anekdotoj kaj humuraĵoj el la vivo de
    Johano Paŭlo la Dua
(trad. Stanisław
     Śmigielski)

Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Ni kondolencas - Otilie Adamíková, Karel
    Krejčí
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio

Dio Benu

 

La sudbohemia urbo Třeboň gastigos la
     renkontiĝon de la katolikaj esperantistoj
Enkondukaj vortoj
(D-ro Max Kašparů)
La feliĉo sub la sojlo
(D-ro Max Kašparů)
La papo Francisko dum vizito de Sarajevo
     instigis al paco
Kion diras katekismo
Vivigu flamon
(Episkopo Josef Hrdlička)
Mi kredas je Dio...
Danko kaj gratulo al kara frato Max Kašparů
Nacia Eŭkaristia Kongreso en Ĉeĥa
     Respubliko
Pie mi adoras
(kanto)
Antikristo kaj antieklezio
(Mons. Fulton J.
      Sheen)

Interparolo kun teroristo
(A. Mertensacker)
La Virgulino Maria Rozaria
(Miriam Liptovská)
La Patrino la Plejpura
(D-ro Max Kašparů)
La renkontiĝo de la esperantistoj en la urbo
     Třeboň
„Reformistoj“ kaj reformistoj
(sac. Pavel
      Zahradníček OMI)

Orgeno – reĝo de la muzik-instrumentoj iame
     kaj nun
(Marek Bochniak)
Ordo ab chao (Ordo el kaoso)
(Milan Glaser)
Vizito de la surmonta pilgrimloko Svatý
     Hostýn
Ĉu ankaŭ bestoj apartenos al belego, kiu
     ekzistos?
(Mons. Andreas Laun)
Li vidis, aŭdis kaj skribis
(Jaroslava
      Hamajdová)

La plej juna abato de Želiv
(Jaroslava
      Hamajdová)

Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
     IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj
ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

 


 

 

Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Por enpensiĝo (D-ro Max Kašparů)
Laboratorio de la kredo (Episkopo Josef
      Hrdlička)

La ponto (B. Ferrer)
Sankta Jaro de Mizerikordo eksterordinara
     (Jitka Skalická)
Eksterordinara Sankta Jaro de Dia Mizerikordo (Alain Pilote)
Renkontiĝo en la sudbohemia urbo Třeboň
     (Miloslav Šváček)
Sub vian protekton (poemo de Bogusław Sobol)
Rozario (poemo de Bogusław Sobol)
21-a Ekumena E-Kongreso en Strasburgo
     (Pavol Petrík)
Konvertiĝo de framasono (Jan Pluta)
Sacerdotiĝo de nia sekcia eksprezidanto
Suspektinda vizitanto de la preĝejo (James
      Feehan)

Ĉu islamo estas minaco? (D-ro Emanuel Tanay)
Komplekso de malplivaloreco (D-ro Max
      Kašparů)

Ekde nun ne plu peku! (Sac. Miloslav Fiala
      Opraem)

Reenkarniĝo, ezoterismo, gnostiko ... kaj
     kristanismo (Ĉefepiskopo Mons. Jan
      Graubner)

Dio, pli apud Vin - kanto
Litanio al la sankta Pio la Deka
69-a Kongreso de IKUE en Nitra, Slovakio
La Kesto de Interligo (D-ro Max Kašparů)
Rememoro pri Praha-Kobylisy (Jaroslava
      Hamajdová)

Kardinalo František Tomášek (Jaroslava
      Hamajdová)

Kristnaska letero de Jesuo por vi
Kaftaneto por Infaneto (Pietro Barbellini)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

 

 

JARO 2016 n-ro 1 (101)

JARO 2016 n-ro 2 (102)

JARO 2016 n-ro 3 (103)

JARO 2016 n-ro 4 (104)

Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)
La vivo plena da frakcioj (D-ro Max Kašparů)
Mistero de fotosintezo
(Episkopo Josef
      Hrdlička)

La sekvado de Kristo estas ĉiam
     malfacila 
(Kardinalo Mauro Piacenza)
Kontraŭkulturaj defioj
(Marie Anne Jacques)
Tra sufero de nenieco al lumo de la amo
    
(Mariela Ryšková)
Adaptiĝemo ne estas vojo de la mizerikordo

   
(La ĉefepiskopo Chaput)
Demandu tiujn, kiuj legas la biblion
(Mario
      Joseph)

Miaj rimarkoj pri la epidemio de sinmortigoj
   
(Valdonė Skujienė)
Forportu tiun Nazaretanon
(P. M. Olszewski)
„Mi ne toleras geedzojn, kiuj sin amas“

    
(www.radiovaticana.cz)
La Pordego de la Ĉielo 
(D-ro Max Kašparů)
Duonluno kaj kruco
(Marcin Wolski)
Kardinalo Koch: La islama ŝtato estas
     satanisma terorisma organizaĵo
Nova kultura revolucio
(esperantigis Stanisław
      Śmigielski
)

Pli da kristanoj ol komunistoj 
(Hanna Shen)
Kongregacio por Kredinstruo:
    Transseksemuloj ne povas esti baptopatroj
La 95-jara Di-benita vivo de pastro Jozefo
    Ksavero Kobza
(Miloslav Šváček)
Dum serena kaj trankvila (kanto)
Islama terorista grupo minacas
    amaskomunikilojn, kiuj donas laboron al
    virinoj
Diamanta geedziĝo en Klokoty
(Jitka Vrbová)
Absoluta antagonismo al la kristanismo
Soleca Kristo
(Józef Śmietanko)
La libro
(Jaroslava Hamajdová)
Konkurso de la Esperanta kanto
Vi estas polvo
(Jaroslava Hamajdová)
Ĉu ni ankoraŭ estas normalaj homoj?
    
(Jaroslava Hamajdová)
Přehled o hospodaření s finančními
    prostředky v roce 2015
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu
 

Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Donacoj de la Sankta Spirito
Kampo de forto (Episkopo Josef Hrdlička)
La Patrino Virga (D-ro Max Kašparů)
Invito al Septembra Renkontiĝo de la IKUE-
    Katolika Sekcio de ĈEA en Vranov u
    Brna
Pilgrimloko Vranov apud Brno (Libor Churý)
Sankta Francisko el Paola
Alexis Carrel (esp. Stanisław Śmigielski)
La preĝo estas la plej potenca formo de
    energio (Alexis Carrel)
La  potenco de la  preĝo (esp. Stanisław
      Śmigielski)

La Turo Ebura (D-ro Max Kašparů)
Mahometo renkontas Jesuon (esp. Andrzej
     Kler)
Venko de la kruco (Imran)
Kvar virinoj. Parabolo. (El interreto Emil
     Morav)
La nombro da kristanoj mortigitaj pro kredo
    pasinjrare duobliĝis (Gzetara Centro de Ĉeĥa
     Episkopara Konferenco
)
Dio elektis Pollandon (Grzegorz Górny)
Ĉu la Mizerikorda Dio povas damni
    poreterne? (Sac. Alain Bandelier)
Fatima himno (kanto)
Novaj prezoj por la 69-a Kongreso de
     IKUE
69-a Kongreso de IKUE 16-a ĝis 23-a de
     julio 2016, Nitra, Slovakio
Soleco (Jaroslava Hamajdová)
Titanic kaj fieraĉo (Jaroslava Hamajdová)
La rasismo (Jaroslava Hamajdová)
Malĝoja mesaĝo (Valdonė Skujienė)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
     IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu

 

 

 

 

 

Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)

Pri la virto (D-ro Max Kašparů)

Vojo al supro (Episkopo Josef Hrdlička)

La Patrino de la Dia Graco (D-ro Max
      Kašparů
)

Per donacado ni ricevas, per helpado ni
     kreskas (Ĉefepiskopo Mons. Jan Graubner)

La slovakia urbo Nitra iĝis la ĉefurbo de
     Esperantujo en la jaro 2016
(Miloslav
      Šváček)

La postmortaj aventuroj de Andreo Bobola
    
(Grzegorz Górny)

Kvin jaroj de monstrecaj mensogoj pri Sirio
     (
Patro Daniel Maes)

Potenco de la preĝo (Fratino Yana Wang)

Amiko (Jaroslava Hamajdová)

Senbezona timo (Jaroslava Hamajdová)

Malatento malutilas (Jaroslava Hamajdová)

La Eklezio ĉiam bezonas sanktulojn, precipe
     nuntempe

Ĉu la rilato de islamo kaj kristanismo al
     perforto estas komparebla? (prof. Rémi
      Brague)

Nur la viva kredo povas bremsi ismalon
   
(Tomasz P. Terlikowski)

Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)

Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio

Dio Benu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Mariakulta kredkonfeso
Rigardo el la supro
(Episkopo Josef Hrdlička)
Kristanaj valoroj
(Ĉefepiskopo Jan Graubner)
Preĝo al Maria
(Patrino Tereza)
Ami kaj agi fidante
(Prof. Endre Dudich)
Fidu al mi!
(Di-Servanto Dolindo Ruotolo)
Resonanco
(D-Ro Max Kašparů)
La Virgulino Plej Prudenta
(D-Ro Max
       Kašparů)

Renkontiĝo de IKUE-anoj sub la ŝirma
      mantelo de la Virgulino Maria en Vranov
      apud Brno
(Miloslav Šváček)
Episkopo Abu Khazen: La interveno de
      Usono en Sirio estis farso
     
(www.radiovaticana.cz)
Elementa matematiko
Kial okazas repaciĝo kun Dio pere de
      pekkonfeso kaj sacerdoto?
     
(Sac. François  Zannini)
La plej grava momento de la surtera vivo
     
(Sac. M. Piotrowski Tchr)
Kelkaj nombroj
(Jitka Skalická)
Festo de ĉiuj aanktuloj
(Mons. Rudolf Graber)
Ĝoju vere
(Kristnaska kanto)
Post niaj mortintoj
(Sac. Marek Vácha)
Esperanto-Tago en Saaremaa, Estonio
    
 
(Vjaĉeslav Hromov)
Liturgia celebro de Kristnasko estas mistero
     
(Benedikto la 16-a)
Zdeněk Rotrekl
(Jaroslava Hamajdová)
Ignác Stuchlý
(Jaroslava Hamajdová)
Václav Renč
(Jaroslava Hamajdová)
Tre kora danko
(Miloslav Šváček)
Saĝaj vortoj de ĉeĥa eksdiplomato
     
(Jiří Kobza)
Ni kondolencas
Vortoj Adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
      IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
      Ĉeĥa IKUE-Sekcio
Dio Benu
 

 

 

 

JARO 2017 n-ro 1 (105)

JARO 2017 n-ro 2 (106)

JARO 2017 n-ro 3 (107)

JARO 2017 n-ro 4 (108)

Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Ĉiu, iu, kiu ajn kaj neniu (Sac. Prokop
      Siostrzonek)
Matematiko inspiranta la vivon de la kristano
   
(Episkopo Josef Hrdlička)
La papo Francisko pri genocido de la
    armenoj (Radiovaticana.cz)
La vivo estas ŝanĝo (Max Kašparů)
Maja renkontiĝo en la pilgrimloko Svatá
    Hora u Příbrami
La Virgulino Potenca (Max Kašparů)
La prefekto de la papa domo: la eklezio ne
    rajtas orientiĝi laŭ spirito de la tempo
   
(Radiovaticana.cz)
La siria ĉefepiskopo pri sangelverŝo en
    Bruselo: Eŭropo rikoltas, kion ĝi semis
   
(Radiovaticana.cz)
La ĉeestanta momento: la ununura reala kaj
    jam nun eterna (Daniel Ange)
Homamaso de la liberuloj, homamaso de la
    subpremitoj (Esp. Andrzej Kler)
Ĉu Hitler kulpas ĉion ĉi? (Esp. Andrzej Kler)
Pollando solene proklamis Jesuon Kriston la
    Reĝo kaj la Sinjoro de la lando kaj la
    nacio (Radiovaticana.cz)
Kardinalo Koch: la datrevenon de reformacio
    ne eblas bone soleni. Temas pr
    manifestado de ĉagreno kaj pento
   
(Radiovaticana.cz)
La civilizado de la amo kaj la morto nun en la
    teknike evoluintaj landoj de la mondo
   
(MUDr. Štefan Grenda)
Antaŭ ol venos islamo (Witold Gadowski)
Surterene de lando finbruligita per ateismo
   
(Esp.  Andrzej Kler)
Mia ĝojo el tio, ke mi povas esti katolikino
   
(Christa Meves)
El atesto de kredantaj homoj (Valdonė
     Skujienė)
El la rememoro de Malvina Gr... pri diabla
    aktivado (Valdonė Skujienė)
Atesto de Janina Railienė (Valdonė Skujienė)
Jen vespero proksimiĝas (kanto)
Jen ankoraŭ unu tago (kanto)
Augustin Antonín Machalka (Jaroslava
     Hamajdová)
Superflua bedaŭro (Jaroslava Hamajdová)
Salamono (Jaroslava Hamajdová)
Klaĉulino (Jaroslava Hamajdová)
Fanatismo
(Jaroslava Hamajdová)
Přehled o hospodaření s finančními
    prostředky v roce 2016

Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
 (Miloslav Šváček) 
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 1.11.2016 ĝis
    la 20.1.2017
Dio Benu
Centjara jubileo de la aperoj de la Virgulino
    Maria en Fatimo
Esperantlingva sankta meso en la preĝejo de
    la sankta Pankracio en Prago okazinta la
    18-an de januaro 2017
 

Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Dio atendas siajn infanojn (Jean Baptiste Marie
     Vianney
)
Hejma tasko el matematiko (Episkopo Josef
     Hrdlička)

Kun Maria dum ĉiu momento (Sankta Bernardo)
Rememoro pri kardinalo Miloslav Vlk
   
(Miloslav Šváček)
Eŭropo direktas al la pereema interfaco
   
(Kard. Bagnasco)
La Virgulino Fidela (D-ro Max Kašparů)
La Movado „Eŭropa Christi“ (Wojciech
     Reszczyński)

La tradicia IKUE-Renkontiĝo en la Sankta
    Monto
(Miloslav Šváček)
La valoro de la Sankta Meso (Dienst am
     Glauben
)
Centjara jubileo de Fatima (Inĝ. Jan Kalný)
La papo Francisko pilgrimis al Fatimo
Ho Dipatrino (kanto)
Kategorio (D-ro Max Kašparů)
El rakonto de Ona Karosaitė-Sriubienė, Litovio (Valdonė Skujienė)
Monsinjoro Vincentas Jalinskas rememoras
  
 (Valdonė Skujienė)
Korpo kaj animo (Christoph Schönborn)
Timo (Jaroslava Hamajdová)
Honesto (Jaroslava Hamajdová)
Monavido (Jaroslava Hamajdová)
Saluto (Jaroslava Hamajdová)
Tradicio (Jaroslava Hamajdová)
Ni kondolencas
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 21.1.2017 ĝis la
    30.5.2017
Dio Benu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Kontraŭvole ni spiras doktrinojn, kiuj detruas
    la homon
(Kardinalo Sarah)
Instruado per ludo
(Episkopo Josef Hrdlička)
Falsa trompilo
(D-ro Max Kašparů)
La spegulo de la justeco
(D-ro Max Kašparů)
Mons. Josef Nuzík kaj Antonín Basler novaj
    helpepiskopoj de Olomouc
Fatima jarcento en trarigardo
(Katolika
    Semajngazeto)

Kanonizo de la beatuloj Francisko kaj
    Hiacinta Marto
(Presagentejo)
Benedikto la 16-a naŭdekjariĝis
La protestantismigo de la katolika eklezio nin
    kun la protestantoj ne pacigos
(Kardinalo
     Müller)

Kiu rezignas pri sia kulturo kaj religio, tiu
    estas kondamnita al neniiĝo
(Kardinalo
     Sarah)

Tra la apogeo de amo al ĉielo
(Magdalena
     Buczek)

Maljuna avo rakontis al sia nepo
Tiam antaŭ kvardek jaroj
(Miloslav Šváček)
La lasta tendara fajro
(Sac. Jan Filip)
Peto al Sankta Spirito
(kanto)
Kermesa festeno en Zahrádka
(Jaroslava
     Hamajdová)

Povo de la amo
(Patro Giuseppe Inveradi IMC)
Atesto pri aŭdo de voĉoj – helpo kontraŭ
    minaco de sinmortigo
(Valdonė Skujienė)
Kelkaj sentencoj
La malgranda banloko en la regiono Haná,
    Ĉeĥio
(Václav Nosek)
Beno de la fontoj de la kuracakvo en la
    banloko Skalka
(Václav Nosek)
Al Dio por gloro kaj al homoj por utilo

     (
Esp: Stanisław Śmigielski)
Ĉu ni ankoraŭ estas normalaj homoj?

   
(Jaroslava Hamajdová)
Timo de politikistoj (Jaroslava Hamajdová)
Humanisma edukado
(Jaroslava Hamajdová)
Riĉeco ne estas ĉio
(Jaroslava Hamajdová)
Vi estas polvo
(Jaroslava Hamajdová)
Infanoj
(Jaroslava Hamajdová)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-sekcio de la 1.6.2017 ĝis la
    23.7.2017
Dio Benu


 

 

 

 

 

 

 

Du novaj episkopoj en la ĉefdiocezo de
    Olomouc
Vortoj de la prezidanto
(Miloslav Šváček)
Vazo kaj ŝtonoj

Pri amikeco kun Dio
(Episkopo Josef Hrdlička)
La homa libereco estas absolutigata
   
(Kardinalo Parolin)
La Loĝejo Elektita
(Sac. D-ro Max Kašparů)
Fatima kaj islamo
(Prof. dr hab. Maciej Giertych)
Se islamanoj konvertiĝas al Jesuo
   
(Famille Chrétienne)
Sen la amo
(Thomas van Kempens)
Thomas Van Kempens
La 22-a Ekumena Esperanto-Kongreso
    2018
Maja tradicia IKUE-renkontiĝo en Sankta
    Hostýn, Ĉeĥio
„Mi kredas je la reviviĝo de la mortintoj...!"
   
(Sac. Bernhard Speringer ORC)
Per morto ĉio finiĝas
(S-ta Alfons Maria el
     Liguori)

La itala ekzorcisto pri la fenomeno Halloween
(Jana Gruberová)
La „civila” montara savanto
(Geedza paro el
     Hungario)

Lasta lukto okazos pro geedzeco kaj familio
   
(Viziulino Lucia)
Ne imitu seninteligente en la vivo
(Honoré
     Sebuhoro)

Persekutataj kaj forgesitaj
   
(www. radiovaticana.cz)
Difino
(D-ro Max Kašparů)
La indiferenteco
(Jaroslava Hamajdová)
Luboš Hruška (1927-2007)
(Jaroslava
     Hamajdová)

Ĉeĥoj
(Jaroslava Hamajdová)
Iom da religia humuro
(D-ro Max Kašparů)
Dio ne venis en potenco kaj gloro
(Mons.
    Andreas Laun)

Aŭdu, aŭdu, ho paŝtantoj
(kristnaska kanto)
Ni kondolencas - Sac. Ladislav Škrňa,
    Fratulino Marie Hedvika Duřpeková kaj
    Zdenka Novotná
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
     IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 1.9.2017 ĝis la
      31.10.2017

Dio Benu

 

 

 

 

 

 

 

 

JARO 2018 n-ro 1 (109)

JARO 2018 n-ro 2 (110)

JARO 2018 n-ro 3 (111)

JARO 2018 n-ro 4 (112)

Tradicia IKUE-Renkontiĝo 2018 okazos en
   Svatý Hostýn  
Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)   
Okuloj (Sac. Jan Sadowski)  
Paradizo ‒ la celo de nia espero  
    (Papo Francisko)
 

La vivo estas valora! (Episkopo Andreas Laun)
Pri revolucio de Luther   
     (Kardinalo Gerhard Ludwig Müller)

La novtempaj revoluciuloj klopodas neniigi
    kristanan familion (Kardinalo Sarah)
Laika filino de la eklezio vekiĝas (Andrzej
     Rafał Potocki)

La ĉielo kaj la infero
La Templo se la Sankta Spirito (Sac. D-ro  
     Max Kašparů)

Maja tradicia IKUE-Renkontiĝo en Svatý
    Hostýn
Maja tradicia IKUE-Renkontiĝo en Sankta
    Hostýn, Ĉeĥio
Tragika situacio de la infanoj en la mondo  
Tra la kruca vojo (Inĝ. Josef Vojáček)
La romano »La Gefianĉoj«
Franca batala aviadistino oferis sian vivon
    (Sac. Pavel Martinka)  
Kie estas Dio dum suferado de homoj?  
     (Urs Keusch)

En mia koro vi trovos Jesuon!  
     (ww.st-antonius.at)

Kial mi iĝis katoliko? (Michael Schneider)
Kongreso de katolikoj – esperantistoj de
    Litovio (Algimantas Piliponis)
Přehled o hospodaření s finančními
    prostředky v roce 2017
Salve Reĝino - kanto
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 1.11.2017 ĝis la
    2.1.2018
Dio Benu
 

 

 

 


 

 

 

Tradicia IKUE-Renkontiĝo okazis en Svatý
    Hostýn
Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Pri kolektado (Sac. D-Ro Max Kašparů)
Kial dimanĉe partopreni la sanktan meson?
    (Papo Francisko)

La praa mensoganto provas redukti la
    kristanismon je nedamaĝanta etika
    kodekso
(Kardinalo Piacenza)
La tradicia IKUE-Renkontiĝo okazis en
    Svatý Hostýn (Miloslav Šváček)
El la lasta prediko en baziliko de Praha-
    Strahov (Kardinalo Beran)
Tra la Kruca Vojo (Ing. Josef Vojáček)
Malliberejo de Brno “Na Cejlu” post ekrego
    de komunistoj en la tiama Ĉeĥoslovakio
    (Jaroslava Hamajdová)
La monumento de nenaskita infano (Trad.
     Stanisław Śmigielski)
Kvindek jaroj ekde la unua komuna IKUE /
    KELI kongreso en la jaro 1968 (Miloslav
     Šváček)
Mi ne scipovas preĝi...
Tragiaj konsekvencoj de la divido de antaŭ
    kvincent jaroj (Ĉefepiskopo Marek
     Jędraszewski)
La opono kontraŭ mitoj (D-Rino Aldona
     Ciborowska)

Trans la fera kurteno, eklezio de katakomboj
    (Sac. Battista Cadei)
Himno (Prof. A. Dombrovski)
Serĉado de optimismo kontraŭ skeptikismo
    en interlingva k ulturo (Algimantas Piliponis)
Printempo (Bogusław Sobol)
Malbono (Jaroslava Hamajdová)
Kial al Germanio? (Jaroslava Hamajdová)
Eŭropa Unio (Jaroslava Hamajdová)
Miraklo (Jaroslava Hamajdová)
Pastro Josef Xaver Kobza 97-jariĝis
Mortis sacerdoto Lajos Kóbor
Vortoj adresitaj al la membroj se la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 13.1.2018 ĝis la
    12.5.2018
Dio Benu 

La 22-a Ekumena E-Kongreso okazis en

    Poděbrady

Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Pri kolektado (Sac. D-ro Max Kašparů)

Homilio de la Ĉefepiskopo Mons. Jan

    Graubner en Velehrad
La pilgrimuloj al Velehrad diris “Jes” al

    Dio kaj al Virgulino Maria

     (www.cirkev.cz)
Kardinalo Sarah al gejunuloj en Chartres
La 22-a Ekumena Esperanto-Kongreso

     (Miloslav Šváček)
Nova martirino de la ĉasteco Anna

    Kolesárová
Hindaj episkopoj pri neakordigeblo de

    jogo kun kristanismo
En la lando antaŭ ekstermo (Sac. Waldemar

     Chrostowski)

Judoj kaj savo (Prof. Grzegorz Kucharczyk)

Spirito la Sankta (Litova kanto)
Maljuna avo rakontis al sia nepo ĉi tiun

    rakonton

Eĉ sur kruco fidu Dion

      Ciborowska)
Akceptado de la sankta komunio sur la

    manon devus esti rifuzita (Dietrich von

      Hildebrand)

Hostio Sankta (Litova kanto)
Fino de iluzio pri Eŭropa Unio

    (www.radiovaticana.cz)
La Stelo Matena (Sac. D-ro Max Kašparů)

Jan Evangelista Urban (1901 - 1991)

    (Jaroslava Hamajdová)

Mensogis, ŝtelis, torturis, murdis (Jaroslava

      Hamajdová)

Ni ne timu! (Jaroslava Hamajdová)

Stanislav Broj (1901 - 1950) (Jaroslava

      Hamajdová)

Žofie Bohumila Langrová (1896 - 1979)

    (Jaroslava Hamajdová)

Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa

    IKUE-Sekcio
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la

    Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 13.5.2018 ĝis

    la 12.8.2018

Dio Benu

 

Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček) 
La malamiko en ni (Sac. D-ro Max Kašparů)  
"Beataj mortintoj, kiuj mortas en la Sinjoro" 
     (Papo Francisko)
Malrapida vekiĝo (S. Bachlová)            
Ĉefepiskopo de Olomouc mons. Jan
    Graubner 70-jariĝis
Homilio de Jan Graubner en la 48-a
    Kongreso de I.K.U.E. 1995
„Donu al mi tiun armilon“ (P. Marcellino
     Iasenzaniro)
Komuneco en Dio limojn ne konas
    (Ep. Antonín Basler)
Kardinalo Sarah: en eŭkaristia kulto imitu
    sanktajn Johanon Paŭlon la 2-an kaj
    Patrinon Tereza
En la lando antaŭ ekstermo (Sac. Waldemar
     Chrostowski)
La Reĝino de la Sankta Rozario (Sac. D-ro
     Max Kašparů)
Bonvenon, fidela servanto, denove inter ni
Pri koloniigo de la homa natureco fare de
    gender-ideologio
Ankaŭ en la eklezio disvastiĝas duboj pri
    ekzisto de diablo
Kiu estas Kristo? (Kard. Jozef Tomko)      
Tento de Kristo (Sac. Gerd Heumesser)     
Atesto de eksmahometanino: Jesuo min    
    liberigis
Ĉu azilo por bapto aŭ bapto por azilo?
     (Krystyna Grzybowska)
      
Psalmo de la Dia Mizerikordo (Mgr. Daniel
     Dehner)
Romanco de kristnaska tago (Jan Neruda)   
Sonĝu, dormu, ho Jesuo (kristnaska kanto)  
Jan Zemánek (1925 - 2012) (Jaroslava   
     Hamajdová)
   
Jan Šrámek (1870 - 1956) (Jaroslava  
     Hamajdová)
   
Karel Fořt (1921 - 2014) (Jaroslava   
     Hamajdová)   
Johano Nepomuka Neumann (28.3.1811 -
    5.1.1860) (J. Hamajdová)   
D-ro Alois Rašín (1867 - 1923) (Jaroslava
     Hamajdová)
   
Sangofragoj. Rakonto de virino, kiu transvivis
    gulagon (J. S. Kupka)    
Ni kondolencas   
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa   
    IKUE-Sekcio
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 13.5.2018 ĝis la
    12.8.2018
Dio Benu
 

JARO 2019 n-ro 1 (113)

JARO 2019 n-ro 2 (114)

JARO 2019 n-ro 3 (115)

JARO 2019 n-ro 4 (116)

Tiam antaŭ kvindek jaroj, en la jaro 1969 Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Pri la respondeco (Sac. D-ro Max Kašparů)
Homilio de la papo Francisko en la 10-a
   ordinara dimanĉo (papo Francisko)
Preĝo al la sankta Pio la Deka
La kristnaska bondeziro de la episkopoj al
   nia sekcio
Ĉu ekzistis Jesuo Kristo?
Ŝlosilo (Sac. D-ro Max Kašparů)
La turo de Davido (Sac. D-ro Max Kašparů)
“Mi rigardas Lin kaj Li rigardas min.”
    (el Der fels 6/2017)
La sakramento de la bapto
    (Sac. Marek Dunda)
Senlima valoro de la sankta meso per okuloj
   de sanktuloj (sanktaj Bernardo kaj Hieronimo)
La mistero de la savo de la animo
    (Sac. Prof. Tadeusz Guz)
La artisto (s. Bachlová)
Amo neniam pasas
Se mi ne havus amon (kanto)
Eĉ ne iom mi timis (J. Feehn)
Ĉu plagoj de Dio? Hodiaŭ cenzurita!
    (PhDr. Radomír Malý)
Ekzorcistoj asertas (www.reflex.cz)
Sankteco (Jitka Skalická)
Sen Kristo ne estas eklezio (-sks- 4/2008)
Kristo jes ‒ eklezio ne
Kiom kostas multlingveco?
    (Algimantas Piliponis)
Monologo pri Toto (Honoré Sebuhoro)
Sankta Johano Bosco (Jaroslava Hamajdová)
Sankta Adalberto – Vojtěch  
    (Jaroslava Hamajdová)
Serĉo de nia deveno (Jaroslava Hamajdová)
Ni kondolencas (Jaroslav Karhan)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Přehled o hospodaření s finančními
    prostředky v roce 2018
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
   Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 13.11.2018 ĝis
   la 31.1.2019
Dio Benu

 

 

 

 

 

Forpasis la prezidanto de I.K.U.E. D-ro
   Giovanni Daminelli
Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Pri la kapablo miregi (Sac. D-ro Max Kašparů)
“La ŝtonoj ekkrios...” (Kard. Jozef Tomko)
Ĉiu sepa kristano estas persekutata pro la
   kredo
Kristanoj estas plej multe persekutataj en
   Okcidento (Kard. Sarah)
La ideologio de morto (Sac. Prof. Dariusz Oko)
La sciencistoj kontraŭ gender-ideologio
   (www.radiovaticana.cz)
La mano (B. Ferrer)
La nova eŭropa „religio“ (Christof Gaspari)
„Tio estas mia korpo“
Vivon por tridek arĝentaj moneroj
    (Jan Titěra)
Kulpulo jam estas trovita! (Presmisio de Brno)
Beatulo Jerzy Popiełuszko
Tio, kio validis dumil jarojn, ne povas
    nuntempe esti (Kard. Walter Brandmüller)
Kredo kaj scienco (Filia)
Kara amiko (Jesuo)
El la komenco de la novtempa historio de nia
    sekcio (Miloslav Šváček)
Bibliaj Tagoj 2019 okazis en Majenco,
    Germanio
Apud la kruco - La krucvojo
     (Bogusław Sobol)
„Pardonu, Nataŝa!“ (Sergej K. Dakov)
Bohuslav Burian (1919-1960)
    (Jaroslava Hamajdová)
La ĉeĥa nacio vekiĝas (Jaroslava Hamajdová)
Mia kuzo Karolo (Jaroslava Hamajdová)
Nigra princo (Jaroslava Hamajdová)
Al ĉieloj flugu kante (kanto)
Paskaj bondeziroj
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
     IKUE-Sekcio
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 1.2.2019 ĝis la
     10.4.2019
Dio Benu


 

 

 

 

 

Belega sabata tago de la ekstendaranoj en
    Herbortice kaj Cotkytle
Vortoj de la prezidanto (Miloslav Šváček)
Inter la linioj (Sac. D-ro Max Kašparů)
Homilio de la episkopo Mons. Antonín
    Basler

Neniam tion forgesu! (Papo Francisko)
La mirakloj de Kristo (Kard. Jozef Tomko)
Marŝo por la vivo kaj familio (Václav Ondřej
     Loučka)

Kvietanima en angoroj de la mondo (Wilfrid
     Stinissen)

La katedralo Notre-Dame de Parizo
La nuntempa krizo estas krizo de la kredo
  
 (Kardinalo Sarah)
Belega travivaĵo en la 50-a datreveno de
    KET en Herbortice
(Miloslav Šváček)
Memore pri la 50-a jubileo de la Libertempa
    Esperanto-Tendaro en Herbortice (Sac.
     Battista Cadei)

Saĝulo (kanto)
Kreu foje silenton ĉirkaŭ vi (Phil Bosmans)
La Surmonta Prediko de Jesuo en la
    instruadoj de Johano Paŭlo la Dua kaj
    Benedikto la Dek Sesa
(Sac. Prof.
     Waldemar Chrostowski)

Internacia konkurso de la esperantlingvaj kantoj kaj kanzonoj (Wiesław Mietliński)
Kiuj ili estas? (Jaroslava Hamajdová)
La homo (Jaroslava Hamajdová)
La akvo (Jaroslava Hamajdová)
Ni kondolencas (RNDr. František Nosek)
Vortoj adresitaj al la membroj de la ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-S de la 11.4.2019 ĝis la
    6.7.2019
Dio Benu

 

 

 

 

 


 

La anunciacio
Vortoj de la sekcia prezidanto (Miloslav
    Šváček)

La koro kaj la racio (Sac. D-ro Max Kašparů)
La ĉefa problemo de la nuntempa eklezio
   estas timo
(Kardinalo Sarah)
La profetaĵoj pri Kristo kaj lia resurekto

    (
Kard.  Jozef Tomko)

La celo de la framasonismo estas likvido de
   la kristanaj kredo kaj moralo, diras
   eksframasono
(Radio Vaticana)
Framasonoj plu restas ekskomunikigitaj
     (Episkopo Antonio Staglianò)

La eklezio en Afriko defendas sin kontraŭ
    framasonaj infiltradoj
(www.vaticannews.va)
Instruu al mi la amon (Patrino Tereza)
La Helpantino de la kristanoj (Sac. D-ro Max
     Kašparů)

„Poste ni senĉese estos kun Sinjoro“ (Herbert
     Madinger)

Inter vivo kaj morto (Sac. Mieczysław
     Piotrowski TChr)

Saĝeco en historietoj pri bestoj (El revuo
    Milujte se)

Interparolo sur ĉielo (Aŭtoro nekonata)
Petu, kaj estos donite al vi (Miloslav Šváček)
Homilio de lia eminenco Miloslav kardinalo
   Vlk
Ĉu hazardoj aŭ signoj?
(Sac. Prof. Paweł
    Bortkiewicz)

Repacigaj petoj (Anonima laiko)
Vespero antaŭ kristnasko 1945 en Germanio
   
(Lidija Ryndina)
La kristnaska vigilia kredkonfeso (Societo
   de la Dia Vorto)

Forviŝu, Infano Jesuo (Patrino Tereza)
Josef Zvěřina (1913-1990) (Jaroslava
     Hamajdová)

Sankta Laŭrenco
(Jaroslava Hamajdová)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio
(Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 7.7.2019 ĝis la
    20.10.2019
Preĝo de P. Cirilo de Dipatrino, la adoranto
    de Jesu-Infano de Praha
Historia standardo de Ligo de Katolikaj
    Esperantistoj en Ĉehoslovakio
Koregan gratulon kaj bondeziron al MVDr.
    František Rytíř
Kristnaska mesaĝo
(Antoni Grabowski)
Paŝtistar´ maldormu (kanto)
Dio Benu

JARO 2020 n-ro 1 (117)

JARO 2020 n-ro 2 (118)

JARO 2020 n-ro 3 (119)

JARO 2020 n-ro 4 (120)

Tridek jaroj post kanonizo de Agnesa Ĉeĥa
Vortoj de la sekcia prezidanto (Miloslav
     Šváček)
La reklamoj por la vivo (Sac. D-ro Max
     Kašparů)
La sankta Agnesa Ĉeĥa
La nacia pilgrimo el Ĉeĥa Respubliko en
    Romo
La nacia pilgrimo kulminis per diservo en la
    baziliko de la Sankta Petro
La emerita papo Benedikto 16-a akceptis
    ĉeĥajn episkopojn (Vatican News)
Rememoro pri la vizito de la papo Benedikto
    la Deksesa en Ĉeĥa Respubliko en la jaro
    2009
La mistero de Kristo (Kardinalo Jozef Tomko)
Sankta Jozefo, patrono de la feliĉa morto
Vortoj de la „nova“ landa reprezentanto de
    IKUE por Ĉeĥoslovakio (Miloslav Šváček)
Dio ne demandos vin (Sac. D-ro Max Kašparů)
Ni iom rememoru (Miloslav Šváček)
La unua episkopo - esperantisto en la
    mondo mons. D-ro Antonio Eltschkner
Sankta Helena (255-330) (Jaroslava
     Hamajdová)
„La mirakla medalioneto“ de la Virgulino
    Maria
Skarabo Pytlík (Sac. D-ro Max Kašparů)
Ŝtona kruco (poemo de Jiří Kořínek)
La vera konscienco (Ĉefepiskopo Johannes
     Dyba)
Dio Benu tridekjariĝis
Festo de la jubilea 40-jariĝo de la
    Esperanto-grupo Lietzensee en Berlino
    (Johannes Moser)
Thomas Keneally (*1935) (Jaroslava
     Hamajdová)
Balado (de Paul Claudel) (disponigis
     Jaroslava Hamajdová)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 21.10.2019 ĝis
    la 10.01.2020
Přehled o hospodaření s finančními
    prostředky v roce 2019
La unua episkopo - esperantisto en la
    mondo D-ro Antonio Eltschkner
Dio Benu
 

 

 

 


 

Cent jaroj ekde la naskiĝo de la papo sankta
   Johano Paŭlo la Dua en la 18-a de majo
   1920
Vortoj de la sekcia prezidanto (Miloslav
    Šváček)

La duobla memoro (Sac. D-ro Max Kašparů)
La preĝo en tempo de la angoro
   (Ĉefepiskopo Jan Graubner)
La Eŭropo de Maria (Grzegorz Górny)
Francaj episkopoj pri eŭtanazio (Episkopo
    Olivier de Germay)

Alaho ne estas Dio de la biblio (El Vision
    2000)

Ekologia balasto ne estas infanoj, sed
    konsumismo (Fabrice Hadjadj)
Spuroj en la sablo aŭ ne timu, mi konstante
    estas kun vi (M. Powers)
Centjara datreveno de naskiĝo de la
    ĉefepiskopo Karlo Otčenášek (Miloslav
     Šváček)

La kredo estas mia fortika kastelo (Miloslav
     Šváček)

Episkopo Pascal Roland: Ĉu epidemio de
     koronaviruso aŭ epidemio de timo?
Resurekto estas nia kredo, revidiĝo nia
    espero (Schweizerisches Katholisches
      Sonntagsblatt)

Kristo, neperforta Reĝo (Schweizerisches
      Katholisches Sonntagsblatt)

Dek paŝoj al ĝojo (Max Kašparů)
Amu kaj pardonu (Max Kašparů)
La tutmonda paroĥo (Grzegorz Górny)
Prediko pri la vera ĉeestado (Sankta Johano
      Maria Vianney)

Johano Hus pri la Virgulino Maria
Citaĵoj de Max Kašparů
Konsumisma kristnaska kredsimbolo en
    aranĝo de Max Kašparů
Elkore ni bondeziras al Max Kašparů
Hebrea anekdoto por enpensiĝo
Ni iom ridu  
El la redakcia leterkesto (Stanisław
      Śmigielski)

La manoj de Maria (Jan Zahradníček)
Paskaj bondeziroj
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
     IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
     Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 11.1.2020 ĝis
     la 30.3.2020
Dio Benu

 

 

 

 

Sankta Francisko: Kanto de la kreitaro
Vortoj de la sekcia prezidanto (Miloslav
     Šváček)

“Impresologio” (Sac. D-ro Max Kašparů)
La Sinjoro nin vokas el sia kruco, por ke ni
    denove trovu la vivon (Papo Francisko)
Dio konfidis taskon ŝirmi kreitaĵaron al la
    homoj, ne al la mono (Papo Francisko)
Radioj de la amo de Dio (Patrino Tereza)
Centjariĝo de la naskiĝo de la sankta Johano
    Paŭlo la Dua (El Nasz Dziennik esperantigis
     Stanisław Śmigielski)
Nia sanktulo Johano Sarkander
Unusola moravia sanktulino - sankta Zdislava
     (Sac. C. Šíma)

Ĉu kronviruso estas Dia puno?
    (PhDr. Radomír Malý)
La plej malbona epidemio estas perdo de la
    kredo (Grzegorz Górny)
Preĝo al Ĉefanĝelo Miĥaelo
Dipatrino de Aŭrora Pordego en Vilno,
    Litovio (Stanisław Śmigielski)
Ni iom ridu
Gregor Mendel (Jiří Kořínek)
Epigramoj (Bogusław Sobol )
Sendu al mi iun por ami (Patrino Tereza)
Indas enpensiĝi (trad. Valdonė Skujienė)
La dua paŝo: Forŝovu ĝis la profundo
    (Sac. D-ro Max Kašparů)
Nekapablo pardoni estas granda malhelpo
    por preĝo (P. Elias Vella)
Vi, katolikoj, tion havas malpermesite
    (Michal)
Pri lamentadoj (Jitka Krausová )
Karoto, ovo kaj kafo (Bruno Forrero)
Al la sankta Zdislava (sac. Cyril Šíma)
Saluton Reĝinˊ (H. J. F. Wansink)
Formiko en sitelo (Bruno Ferrero)
Danku la Sinjoron (kanto: Franko Luin)
Gratulo al Vjaĉeslav Hromov el Estonio
Al la sankta Johano Sarkander (poemo kaj
    kanto: Wiesław Tomaszewski)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 31.3.2020 ĝis la
    30.6.2020
Dio Benu

 

 

 

La monato oktobro estas dediĉita al la
    Virgulino Maria Rozaria
Vortoj de la sekcia prezidanto (Miloslav
     Šváček)
Pri la decidado (Sac. D-ro Max Kašparů)
La papo: Eŭkaristio estas memoraĵo, kiu
    resanigas nian memoron
Eŭkaristia miraklo en la pola urbo Legnica
    kondukas al multaj konvertiĝoj
La demandoj (D-ro Max Kašparů)
Sperto de unu kuracistino (MUD-rino Christa
     Wiesenberg)
Pri la prelego de la iama framasono (sac. Josef
     Faiter)
La sovetia ateisto, kiu okaze de pasko faris
    preĝon al Dio (Battista Cadei)
Vi, mia lumo ... (Patrino Tereza)
La estona eklezio post kvardek jaroj festas la
    sacerdotan ordinon (vatican news)
Jesuo demandis siajn disĉiplojn: „Kiu vi diras,
    ke mi estas?“ (www.vira.cz)
De kie aperis novtempa sklaveco? (D-ro
     Radomír Malý)
La morto estas la tago de la naskiĝo por la
    dua, la plej grava parto de la vivo (M.
     Svatošová)
Festo de Ĉiuj Sanktuloj kaj rememoro de la
    Fidelaj Mortintoj (www.katolik.cz)
Rememoro pri la sacerdoto Cyril Vrbík,
    IKUE-ano, martiro de la nuna tempo
     (Miloslav Šváček)
Konfido (sac. Jan Sadowski, OMI)
Dediĉu la tempon (anonima aŭtoro)
Virtualaj renkontiĝoj de la katolikaj
    esperantistoj (Miloslav Šváček, Marija
     Belošević)
Reveno de la abieto al la arbaro (Bruno
     Ferrero)
Vánoční přání - kristnaska bondeziro (Josef
     Suchý)
La matena preĝo (Jaroslava Hamajdová)
Danko (Jaroslava Hamajdová)
Poemo de la ĉeĥa poeto František Kožík
La kulereto (B. Ferrero)
Ni iom ridu
Ni ekiros Betlehemon (kanto)
Vortoj adresitaj al la membroj de la Ĉeĥa
    IKUE-Sekcio (Miloslav Šváček)
Monkontribuaĵoj ricevitaj por IKUE kaj la
    Ĉeĥa IKUE-Sekcio de la 31.6.2020 ĝis la
    15.9.2020
Dio Benu

JARO 2021 n-ro 1 (121)

JARO 2021 n-ro 2 (122)

JARO 2021 n-ro 3 (123)

JARO 2021 n-ro 4 (124)

Forpasis nia karega frato pastro Josef Xaver Kobza
Vortoj de la sekcia prezidanto (Miloslav Šváček)
Pri bona distingado (Sac. D-ro Max Kašparů)
La 13-an de oktobro 2019 la papo
     Francisko proklamis kardinalon John
     Henry Newman sankta (Jitka Skalická)
Ĉu feliĉo? Ĉu malfeliĉo? (Jitka Krausová)
Fino de profanadoj, pri la Eŭkaristio oni ne
     traktas (Kardinalo Robert Sarah)
Anonco pri morto de la pastro Xaver Josef
    Kobza
La biografio de pastro Josef Xaver Kobza
Kio utilas al mi, se mi kredas je Dio?
     (Wilhelm Busch)