IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu
Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

IKUE – Katolické sekce ČES

Článek 1

Základní ustanovení

Český esperantský svaz (dále jen Svaz) zřídil 7.4.1990 sekci katolických esperantistů (dále jen Sekce). Sekce sdružuje na dobrovolném základě členy Svazu, kteří souhlasí s úkoly a cíli Sekce.
Na výborové schůzi Svazu v Praze dne 10.12.1994 byl schválen organizační řád a název a sídlo Sekce.
Rozhodnutím výboru Svazu ze dne 5.1.2005 byl Sekci vydán Registrační list o její právní subjektivitě s následnými registracemi u Českého statistického úřadu a Finančního úřadu.

Článek 2

Název a sídlo

Název:              - česky:                              IKUE – Katolická sekce ČES
                         - esperantsky:                    IKUE – Katolika Sekcio de ĈEA

Sídlo:                   PŘEROV XIII - PENČICE, Tršická ul. 6, PSČ 751 27

Článek 3

Úkoly a cíle Sekce

      Sekce plní tyto úkoly:
1.   Propaguje esperanto jako vhodný dorozumívací prostředek a rozšiřuje jeho znalost mezi katolíky.
2.   Svojí činností se podílí především na duchovní a morální obnově společnosti.
3.   Usiluje o jednotu církve používáním mezinárodního jazyka v liturgii a pastorační činnosti.
4.   Zvyšuje jazykové a odborné znalosti členů Sekce.
5.   Rozvíjí myšlenku soužití a bratrství mezi národy v duchu křesťanské lásky.
6.   Vydává esperantskou literaturu a tiskoviny v oblasti převážně náboženské.
7.   Vydává časopis s názvem Dio Benu.
8.   Informuje o své činnosti v tisku a jiných sdělovacích prostředcích.
9.   Podporuje tvůrčí činnost členů Sekce a vytváří podmínky pro společenský život v rámci své činnosti.
10. Propaguje zavádění esperanta do mezinárodních jednání církví a křesťanských organizací.
11. Používá esperanta při šíření evangelia Ježíše Krista a usiluje o to, „aby všichni jedno byli“
(Jan 17,21).
12. Pořádá kurzy esperanta, setkání a výroční členské schůze a organizuje tábory s duchovní náplní a jazykovou
      výukou esperanta s mezinárodní účastí.

Článek 4

Metody a prostředky

1.  Sekce pracuje podle ročního plánu.
2.  Pečuje o vydávání literatury konformní s cíli Sekce a vydává časopis s názvem Dio Benu.
3.  Úzce spolupracuje se Slovenskou sekcí IKUE a je současně odbočkou Mezinárodní katolické jednoty
     esperantistů (Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista – dále jen IKUE) se sídlem v Římě, v rámci které se podílí
     na organizování společných akcí.
4.  K dosažení svých cílů rozšiřuje Sekce časopis IKUE Espero Katolika a časopis Dio Benu, který Sekce vydává.
5.  Stará se o duchovní vyžití členů prostřednictvím bohoslužeb, poutí, biblických a modlitebních setkání v esperantu.
6.  Spolupracuje na poli ekumenickém, zejména se Sekcí křesťanských esperantistů ČES (KELI).
7.  Členové Sekce společně s nečleny, kteří platí příspěvky pro IKUE, předplatné Espero Katolika a za časopis Dio
     Benu, tvoří společně Českou sekci IKUE (Ĉeĥa Sekcio de IKUE), za kterou vystupují stejné orgány a ve
     stejném složení jako orgány Sekce.

Článek 5

Členství

1.  Členství v Sekci je dobrovolné.
2.  Členem Sekce se může stát každý, kdo souhlasí s cíli Sekce.
3.  Členové se přijímají na základě písemné přihlášky.
4.  Členství v Sekci zaniká vystoupením ze Sekce nebo vyškrtnutím na základě rozhodnutí výboru Sekce, pokud
     člen svým jednáním vědomě poškozuje Sekci nebo jedná v rozporu s organizačním řádem.
5.  Činnosti Sekce se mohou zúčastňovat i nečlenové svazu bez práva hlasování a funkcí v Sekci.

 Článek 6

Orgány Sekce

1.     Nejvyšším orgánem Sekce je výroční členská schůze, která se koná obvykle jednou ročně, nejméně však jednou
      za tři roky. O termínu konání a programu členské schůze je informován Svaz. Výroční členské schůze se mohou
      zúčastnit všichni členové Sekce, i nečlenové Svazu, avšak  bez práva hlasování.

Úkolem výroční členské schůze je:
a)   Projednání a schválení zprávy výboru Sekce o činnosti a hospodaření za uplynulé období.
b)   Schválení programu činnosti Sekce na další období.
c)   Zvolení předsedy, výboru Sekce a kontrolní skupiny na tříleté funkční období.
d)   Projednání změn a doplňků organizačního řádu Sekce.
e)   Právem výroční členské schůze je navrhnout zánik a likvidaci Sekce. Zánik Sekce je platný z rozhodnutí
      dvoutřetin přítomných členů.

2.  Výbor je nejvyšším orgánem Sekce v době, kdy nezasedá výroční členská schůze. Je minimálně tříčlenný:
      předseda, místopředseda a hospodář – účetní. Výboru přísluší vykonávat všechny úkoly, které nejsou vyhrazeny
      výroční členské schůzi nebo předsedovi Sekce. Výbor Sekce se schází podle potřeby. K plnění určitých úkolů
      může výbor Sekce jmenovat dočasné nebo trvalé komise Sekce. Výbor také rozhoduje o členství Sekce v
      tuzemských a zahraničních organizacích. Tato rozhodnutí předkládá výboru Svazu

Za výbor Sekce jedná navenek předseda Sekce nebo jím pověřený člen výboru.
Předseda je statutárním orgánem a za svoji činnost je odpovědný výboru Sekce a výroční členské schůzi.

Článek 7

Hospodaření

1.   Sekce vede řádnou účetní agendu dle platných zákonných předpisů.
2.   Sekce hospodaří na základě rozpočtu.
3.   Finanční prostředky obhospodařované Sekcí jsou:
      –   prostředky přidělené Svazem
      –   členské příspěvky Sekce
      –   dobrovolné dary
      –   zisk z pořádaných akcí.

Článek 8

Závěrečné ustanovení

Na základě návrhu výboru Sekce byl organizační řád schválen výborem Svazu na výborové schůzi 26.9.2012
a tímto datem nabývá platnosti.

V Břeclavi, 27.9.2012                                                                       Souhlas výboru Svazu:

                                                                                               Ing. Vladimír Dvořák, předseda Svazu

 


Prezidanto: Miloslav Šváček, Tršická ul. 6, 75127 Penčice, Ĉeĥa Respubliko
Tel.: +420 732 420 675, E-poŝto: m.svacek@seznam.cz       www.ikue.org/cz/