AZ ESZPERANTÓ NEMZETKÖZI NYELV

AZ EGYHÁZ ÉS A KERESZTÉNYEK SZOLGÁLATÁBAN


Az emberek kapcsolatában már ősi-dők óta nehézséget jelentenek a külön-böző nyelvek és ez a tény bonyolulttá teszi az egyén és közösségek, sőt a nemzetek viszonyát is. A világon be-szélt nyelvek számát több mint 6000-re becsülik. A nyelvek különbözősége eredményezi a meg nem értést, egé-szen a gyűlöletig. Kiváltképpen foko-zza ezt még a nemzetek beképzeltsége is. A hatalmasok uralmát a gyengék felett mindig kísérte az a szándék, hogy rájuk erőltessék nyelvüket is. Ezért ki nem mondott szabály: "Aki uralkodik, annak a nyelvét kell elfogadni." Ez bizonyos diszkriminációt jelent, továb-bá a jogok és a kulturális önazonosság elnyomását. Különösen a kicsi népek esetében, még egyéniségük  elvesztését is. Korunkban ez a nyelvi uralom sok-kal rafináltabb formát ölt, hiszen ezt most mindenek előtt anyagi érdekek vezérlik és a technikai eredmények is támogatják. A globalizációt nyilván-valóan kíséri a világméretű angolosítás. Bármelyik nyelvnek mint közös nyel-vnek elfogadása, súlyos diszkriminációt jelentene.  

Történelmi tapasztalatok mutatják, hogy az emberi társadalmak igénylik a nemzetközi nyelvet. De az valóban le-gyen semleges és könnyű, mely lehe-tővé teszi ép az egyenjogúság alapján az emberi kapcsolatokat. Ennek a sür-gető szükségnek a felismerése indította el már az előző két évszázadban a nyelvtervezetek sorát. Közülük életre-valóságával csak egy került ki győz-tesen az Eszperantó. Alkotója a len-gyel szemorvos Dr. Zámenhof Lázár Lajos (1859-1917). Mély meggyőző-dése volt, hogy az emberiségnek szük-sége van egy egyszerű, érthető és való-ban semleges eszközre, amely lebontja a nyelvi korlátokat, sőt minden diszkri-minációt. És ugyanakkor könnyen elér-hető minden nép számára. A nyelv létrejötte után hamarosan sok hívő is felismerte ennek a nagyszerű elgondo-lásnak jelentőségét és elkezdték a nyelvet tanulni.

Prezidanto de IKUE

Az IKUE elnöke Duilio Magnani atya a 48. IKUE Kongresszuson Olmüc-ben (1995) köszönetet mond Miloslav Vlk kardinális úrnak,hogy elvállalta az IKUE védnökségét.  

Az Eszperantó vitathatatlanul zseniális mű, mely a logika elvein alapszik, írása fonetikus, nemzetközileg ismert szó-gyököket használ, a szavak leleményes tovább alkotásával; ugyanakkor egé-szen szabályos és egyszerű nyelv-tanával. De nyitott új szavak befoga-dására és folyamatos fejlődésre is. Az Eszperantót napjainkban sikeresen használják már szerte a világon.  Gaz-dag az eredeti irodalma, de nagy az  eszperantóra fordított művek száma is. Legújabban Kertész Imre Sorsta-lanság c. Nóbel-díjas regénye jelent meg eszperantóul. És számos újság is eszperantó nyelven. Mindez bizonyára elég, hogy életképességét és hasznos-ságát igazolja. Mégis mivel egyetlen nemzetnek vagy államnak sem sajátja és érdekcsoportokhoz sem kapcso-lódik hátrányos helyzetben van a többi nyelvekkel szemben, amiknek pro-pagálására   és   tanítatására   hatalmas

Az IKUE Képviselői átadják II. János Pál pápának az eszperantó nyelvű Misekönyvet 1997-9.3-án Rómában az általános kihalgatáson.

összegeket adnak. Az eszperantó azért van előnytelen helyzetben, mert nem támogatják sem politikai sem gazdasági hatalmak. Ellenkezőleg, az uralkodó kormá-nyok érdekei éppen a nyelvi Bábelből húznak hasznot, hogy fenntartsák uralmukat a nemzetközi küzdőtéren.

Az Eszperantó sikeresen távolítja el az emberek közti nyelvi barrikádokat és építi a megértés hídjait: a népek és a fajok közti barátságot. Éppen ebben van lényeges különbözősége a nemzeti nyelvekhez képest. És nem lényegtelen, hogy hiányoznak a nehéz tanulás, meg a tolmácsolás magas költségei. Bizonyított tény, hogy az eszperantó hatszor  gyorsabban lehet megtanulni mint más idegen nyelvet. Praktikusan ez azt jelenti, hogy egy közepes képességű tanuló egy év után már annyira tudja, mint más nyelvet csak hat év után. Sajnos a nagy nyilvánosság nem kapott erről felvilágosítást, ezért nagy előnyeit nem ismeri.

Zámenhof találmánya nem csak kommunikációs eszköz, de gondolatainak mélyebb és sokrétűbb jelentősége is van. Az eszperantisták a közös nyelv eszménye alapján valamennyi ember testvériségén fáradoznak. Az eszpe-rantó nyelv használói az egész földön, mint egy nagy családot alkotnak. Az eszperantó nem akarja megszün-tetni vagy elnyomni a nemzeti nyelveket.

Az egyház mely egyetemes, közvetlenül nem kötődik egyetlen nemzethez vagy nyelvhez a II.Vatikáni Zsinatig a latint használta, mint hivatalos közös nyelvet. Hasznos-sága abban állt, hogy un. "holt nyelvről" volt szó, és éppen ezért semleges volt. Elméletileg ez ma is fenn áll, de a latin a gyakorlatban már nem tudja ezt a szerepet betölteni. Ennek okai nyilvánvalók: széles használatának akadálya bonyolultsága és fejlődésképtelensége. Az űrt, ami így létre jött különböző módokon próbálják betöl-teni. A Vatikáni Hivatalok leggyakrabban az olaszt használják sok fordítással, de a különböző szinoduso-kon és más nemzetközi találkozókon nyelvi csoportok-ban tárgyalnak, ahol természetesen előnyt élveznek az un. világnyelvek. De mint ismeretes így számos nehézség adódik különösen a kisebb nemzetek képviselői részé-ről. Ez a módozat, nem csak nem praktikus, de hátrányt jelent egyes testvéreknek. Valljuk meg titkolózás nélkül, hogy gyakran nem csak a papok, de még a püspökök is képtelenek egymással szót váltani. Az ilyen bonyo-dalmakról bizony hallgatunk.

Isten Népe, ahogy azt a II. Vatikáni Zsinat nevezte, minden tagja számára könnyen elérhető közös nyelvet igényel. Ha az Egyház egyetemes - és ebben senki sem kételkedik-, akkor sürgősen létre kell hozni mind belső, mind külső használatra ezt az egyedül álló nyelvi "közös nevezőt". Az Eszperantó az Egyház új latinja.

A keresztények sajá tos helyet foglalnak el az eszpe-rantisták közösségében, mert a népek közti barátság eszméjén kívül az eszperantó által az Evangélium öröm-hírének terjesztésén is fáradoznak az egész világon. A Nemzetközi Katolikus Eszperantó Egyesület (Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista - IKUE), melynek szék-helye Rómában van, együtt működik az Egyetemes Eszperantó Szövetséggel (Uni-versala Esperanto Aso-cio - UEA). Az IKUE fővédnöki tisztét Prága érseke Miloslav Vlk Kardinális vállalta fel. Égi pátronusok: Szűz Mária a remény csillaga, Szent X. Pius pápa, Szent Maximilián Kolbe atya, és Boldog Brandsma Titus. A Laikusok Pápai Tanácsa 196/92/S -61/B-25 számú, 1991 debr. 11-én kelt dekrétumával, mint a hivők nemzetközi társaságát ismerte el az IKUE-t.  

Az IKUE egész világra kiterjedt szervezet 1910-ben alakult. Már 1903-tól jelenik meg folyóirata az ESPE-RO KATOLIKA. Hasonlóan a többi keresztények is közösséget alkotnak a Keresztyén Eszperantisták Nem-zetközi Ligájában (Kristana Esperantista Ligo Internacia


- KELI) újságjuk a DIA REGNO. Ökumenikus téren együtt dolgozunk. A keresztény eszperantisták két szer-vezete minden második évben közös kongresszust tart. A különböző nemze-tekhez tartozó hittestvérek közössége, nyelvi akadályok nélkül. A hét foly-amán olyan élményre tesznek szert, ami mindegyikük számára lelki buz-dítást jelent. A közbeeső években pe-dig külön tartjuk kongresszusunkat.

Az eszperantó hivatalosan is a Katoli-kus Egyház liturgikus nyelvei közé tar-tozik. A Szertartások és Szentségek vatikáni Kongregációja CD 181/89 számon adta meg 1991.11.08-án jóváhagyását. 1997-ben az IKUE kül-döttsége átadta a Szentatyának a jóvá-hagyott Misekönyvet. A katolikus és protestáns eszperantisták találkozóikon közös imakönyvet használnak: benne a szertartások szövegei, imák és énekek eszperantóul. A könyv cime: ADORU.

A teljes Bibliát eszperantóul olvashat-juk. Az Ó-szövetséget maga Zámenhof fordította, és ez egyben az első eszpe-rantó nyelvű irodalmi mű. A katolikus eszperantisták első kongresszusára 1910-ben X. Pius pápa apostoli áldását küldte, amit a következő szavakkal fejezett be: "Az eszperantó elött nagy jövő áll". II. János Pál pápa ugyancsak támogatta e nyelvet. 1994 óta az Urbi et Orbi áldások alkalmával a többi nyelvek mellett eszperantóúl is küldte üdvözletét. A mostani pápa 16. Benedek is folytatja ez a hagyományt.

 A Vatikáni Rádió már több mint 25 éve ad eszperantó nyelven. Most heti három alkalommal. Vasár-nap 21,20-tól az 527 kHz és 1530 kHz középhullámon, valamint a 7250 és 9465 kHz rövidhullámokon. Ked-den és csütörtökön pedig az 1260 és az 1611 kHz középhullámon és a 7250 és 9645 kHz rövidhullámon.

Karel Otčenášek érsek úr gyakori vendég a katolikus eszperantisták táborában, Sebranicén, Csehországban


Mi katolikus eszperantisták az Egyház rendelkezésére bocsát-juk szolgálatunkat az Evangé-lium hirdetésében minden nép között. ökumenikus viszonylat-ban is. De miden jóakaratú em-ber felé is, áthidalva a nyelvi ne-hézségeket. Meggyőződésünk, hogy a nemzetközi nyelv haszná-lata fontos szerepet tölt be az Egyház életében. Ahogyan azt már Szent X. Pius pápa mondta. Az a vágyunk, hogy az eszperan-tó az egész világon váljon min-den keresztény számára az egy-másközti megértés eszközévé. Hisszük, hogy ennek legjobb előjelei megvannak. Tevékeny-ségünkre Isten áldását kérjük.


További információk:
Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, Via Porta Fabbrica 15, I-00165 Roma RM
Telefon: +39 03963812, villámposta:
ikue@ikue.org   http://www.ikue.org

Magyarországon:
Kóbor Lajos, 9484 Pereszteg. Telefon: +36 99 360 877, villámposta: esperanto1937@gmail.com