IKUE-Katolika Sekcio de Ĉeĥa Esperanto-Asocio

IKUE-Katolická sekce Českého esperantského svazu
Ĉeĥa Sekcio de Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

 

VÍTEJTE

NA STRÁNKÁCH KATOLICKÝCH ESPERANTISTŮ


  BONVENON

SUR LA PAĜOJ DE LA KATOLIKAJ ESPERANTISTOJ


Bazaj informoj por ĉeĥaj vizitantoj

Základní informace pro české návštěvníky
 

ESPERANTO je mezinárodní jazyk plánovitě vytvořený, který je několikrát snazší než kterýkoliv národní jazyk. Jeho autorem je polský lékař a znalec jazyků Dr. Ludvík L. Zamenhof.

Slovník esperanta využívá nejznámějších kmenů, především z latiny. Mluvnice je velmi jednoduchá a vychází z logiky, nemá nepravidelnosti. Esperanto má přitom bohaté vyjadřovací schopnosti a zní libozvučně. Tento jazyk je neutrální, nemá dialekty, je všem svým uživatelům stejně vlastní jako i stejně cizí. Při jeho používání jsou všichni zcela rovnoprávní, příslušníci žádného národa nejsou zvýhodněni.

Esperantisté na celém světě patří do jedné velké rodiny a jsou si vzájemně přáteli. Scházejí se v klubech, jsou organizováni v národních svazech a v celosvětové asociaci (Universala Esperanto Asocio). Sdružují se i podle zájmů a zaměření. Pořádají také různé společné akce, tábory a kongresy.

Esperantismus je zároveň hnutí, které usiluje nejen o dorozumění, ale i o sbratření všech lidí a spravedlivý mír mezi národy.
V esperantu existuje mnoho časopisů a knih originálních i přeložených. Počet všech knih napsaných v esperantu převyšuje 40 000.

Máte-li zájem o esperanto, požadované informace naleznete na internetových stránkách: http://www.esperanto.cz/

Zajímáte-li se o činnost katolických esperantistů, použijte níže uvedeného kontaktního spojení.

 

 


Prezidanto: Miloslav Šváček, Tršická ul. 6, 75127 Penčice, Ĉeĥa Respubliko
Tel.: +420 732 420 675, E-poŝto: m.svacek@seznam.cz       www.ikue.org/cz/