Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE


Hejmpagxo
Kion faras IKUE
Konciza historio de IKUE
Espero Katolika
Junulara movado
Aliaj katolikaj pagxoj

  "LA VIRETO KIU SURGRIMPIS ARBON"
n-ro 39

Kiu rajtas pardoni pekojn?

LA VIRO ENIRINTA TRA LA TEGMENTO 
(Luk 5, 17-26)

Iun tagon Jesuo estis instruanta, kaj kun li sidis fariseoj kaj leĝo-majstroj venintaj el ĉiuj vilaĝoj de Judeo kaj Galileo kaj el Jerusalemo. Jesuo havis povon mirakle sanigi malsanulojn. Subite alvenis viroj portantaj sur kuŝejo paralizulon. Ili strebis lin enporti, por lin prezenti al Jesuo, sed pro la homamaso ili ne trovis spacon por tion fari. Tiam ili suriris la domon kaj trainter la tegmenteroj ili desuprigis lin kun la liteto mezen de la ĉambro, antaŭ Jesuo (Luk 5, 17-19).

Homoj renkontas Jesuon en plej diversaj situacioj: Zaĥeo sur arbo, Samarianino ĉe puto, Nikodemo dumnokte, malsanulino tra densa homamaso, demonhavanto en tombejo... kaj handikapulo tra tegmento. La afero okazis jene: la domo, kie Jesuo sidis, estis tute plena de homoj, tiel ke ne eblis enirigi tra la pordo tiun handikapulon, kiun kvar homoj portis sur liteto. Ili tamen nepre volis lin enporti, kaj tial ili elpensis originalan elturniĝon: ili suriris la tegmenton (ĝenerale temis pri unuetaĝaj dometoj kun terasoj), disigis kelkajn tegmenterojn, kaj tra la estigita aperturo ili desuprigis la paralizulon, en la ĉambron, ĝuste antaŭ Jesuo.Sanigo de la paralizulo - nekonata aŭtoro Flandra Skolo - 16a jc.

Vidinte ilian kredon, Jesuo diris: ''Homo, viaj pekoj estas forigataj''. Tiam la leĝo-majstroj kaj la fariseoj komencis sin demandi: ''Kiu estas tiu blasfemanto? Kiu povas forigi pekojn krom Dio sola?''. Jesuo divenis iliajn pensojn, kaj diris al ili: ''Kion vi pensas en viaj koroj? Ĉu pli facilas diri: Viaj pekoj estas forigataj; aŭ diri: Stariĝu kaj marŝu? Nu mi pruvos al vi, ke la Filo de homo havas surtere la povon forigi la pekojn''. Tiam li diris al la paralizulo: ''Al vi mi ordonas: leviĝu, surprenu vian liteton, kaj foriru hejmen''. Tuj li leviĝis kaj surprenis la kuŝejon fronte al ĉiuj, kaj foriris hejmen, laŭdante Dion. Mirego trafis ĉiujn, kaj ili gloris Dion kaj pleniĝis de timo kaj diris: ''Hodiaŭ ni vidis eksterordinarajn aferojn (Luk 5, 20-26).

La frazo de Jesuo: ''Viaj pekoj estas forigataj'' kaŭzis skandalon inter la ĉeestantoj, kiuj pensis, ke nur Dio rajtas pardoni pekojn. Sed Jesuo, diveninte iliajn pensojn, kaj por pruvi, ke li povas pardoni pekojn, sanigis tiun handikapulon.

* * *

Se oni vere serĉas Jesuon, oni ne pretekstas, ke estas malfacile, ke mankas tempo ktp. Se ne eblas eniri tra la pordo, oni faru aperturon en la tegmento...

* * *

''Vidinte ilian kredon...''. Kio instigis Jesuon al pekpardono? La kredo ne nur de la handikapulo, sed ankaŭ de liaj helpantoj.

* * *

''Nur Dio rajtas pekpardoni!''. Jes ja; sed Dio povas igi la homon Jesuon peranto de lia pardono. En la Evangelio ni legas, ke Jesuo transdonis tiun peradon ankaŭ al sia komunumo.

Battista CADEI

Al la cxefpagxo de Espero Katolika! Al la komenco!

p>