MESAĜO DE LA PAPO POR LA PASKO 2018

(neoficiala traduko en Esperanto)

(Placo Sankta Petro, 2018. 04. 01)

 

Arablingve Anglalingve Franclingve Germalingve Hispanlingve
Kroatlingve Itallingve Pollingve Portugallingve

 

Karaj fratoj kaj fratinoj, bonan Paskon!

Jesuo releviĝis el la mortintoj.

Resonas en la Eklezio en la tuta mondo ĉi tiu anonco, kune kun la kanto de Haleluja: Kristo estas la Sinjoro, la Patro relevis Lin, kaj Li estas viva por ĉiam meze de ni.

Jesuo mem estis antaŭanoncinta sian morton kaj releviĝon per la bildo de la tritika grenero. Li diris: «Se la tritika grenero ne falas en la teron kaj ne mortas, ĝi restas sola; sed se ĝi mortas, ĝi donas multe da frukto» (Joh 12,24). Jen, ĝuste tio okazis: Jesuo, la tritika grenero semita de Dio en la sulkoj de la tero, mortis murdita de la peko de l’ mondo, restis du tagojn en la tombo; sed en tiu lia morto estis entenata la tuta potenco de la amo, kiu senĉeniĝis kaj manifestiĝis la trian tagon, en tiu, kiun ni hodiaŭ celebras: la Pasko de Kristo Sinjoro.

Ni kristanoj kredas kaj scias, ke la releviĝo de Kristo estas la vera espero de l’ mondo, tiu kiu ne seniluziigas. Ĝi estas la forto de la tritika grenero, tiu de la amo kiu malaltiĝas kaj sin donas ĝis la fino, kaj kiu vere renovigas la mondon. Ĉi tiu forto portas frukton ankaŭ en la sulkoj de nia historio, markita de multaj maljustaĵoj kaj perfortoj. Ĝi portas fruktojn de espero kaj de digno kie estas mizero kaj ekskludo, kie estas malsato kaj mankas laboro, meze de la forkurintoj kaj de la rifuĝintoj - multfoje repuŝitaj de la nuna kulturo de forĵeto -, de la viktimoj de drogtrafiko, de forrabo de personoj kaj de la sklavecoj de niaj tempoj.

Kaj ni hodiaŭ petas fruktojn de paco por la tuta mondo, ekde la amata kaj turmentata Sirio, kies loĝantaro estas elĉerpita de milito kiu ne vidas finon. En ĉi tiu Pasko, la lumo de Kristo Releviĝinta lumigu la konsciencojn de ĉiuj politikaj kaj armeaj responsuloj, por ke oni tuj ĉesigu la okazantan ekstermon, oni respektu la humanecan juron kaj oni plifaciligu la aliron al la helpoj, kiujn ĉi tiuj niaj fratoj kaj fratinoj urĝe bezonas, samtempe certigante taŭgajn kondiĉojn por la reveno de la elloĝigitoj.

Fruktojn de repaciĝo ni petegas por la Sankta Lando, ankaŭ en ĉi tiuj tagoj vundita de apertaj konfliktoj, kiuj ne ŝparas la nearmitojn, por Jemeno kaj por tuta Meza Oriento, por ke la dialogo kaj la reciproka respekto venku super la disiĝoj kaj la perforto. Povu niaj gefratoj en Kristo, kiuj ne malofte trasuferas ĉikanojn kaj persekutojn, esti lumaj atestantoj de la Releviĝinto kaj de la venko de bono super malbono.

Fruktojn de espero ni plorpetas en ĉi tiu tago por tiuj, kiuj sopiras pli indan vivon, precipe en tiuj partoj de la afrika kontinento turmentataj de malsato, de endemiaj konfliktoj kaj de terorismo. La paco de la Releviĝinto sanigu la vundojn en Suda Sudano: ĝi malfermu la korojn al la dialogo kaj al la reciproka interkompreno. Ni ne forgesu la viktimojn de tiu konflikto, precipe la infanojn! Ne manku la solidaro por la multaj personoj devigitaj forlasi siajn terojn kaj senigitaj je la minimumo necesa por vivi.

Fruktojn de dialogo ni plorpetas por la korea duoninsulo, por ke la okazantaj interparoloj antaŭenigu la harmonion kaj la pacigon de tiu regiono. Tiuj, kiuj havas rektajn respondecojn, agu kun saĝo kaj distingokapablo por antaŭenigi la bonon de la korea popolo kaj konstrui rilatojn de konfido ene de la internacia komunumo.

Fruktojn de paco ni petas por Ukrainio, por ke plifortiĝu la demarŝoj favore al la konkordo, kaj estu plifaciligitaj la homecaj inciatoj, kiujn la loĝantaro bezonas.

Fruktojn de konsolo ni preĝpetas por la venezuela popolo, kiu – kiel skribis ĝiaj Paŝtistoj – vivas en iuspeca “fremda lando” en sia Lando mem. Ĝi povu, per la forto de la Releviĝo de Sinjoro Jesuo, trovi la vojon justan, pacan kaj homan por eliri kiel eble plej baldaŭ el la politika kaj homa krizo, kiu turmentas ĝin, kaj ne manku akcepto kaj helpo al tiuj, el ĝiaj gefiloj, kiuj estas devigitaj forlasi sian patrujon.

Fruktojn de nova vivo Kristo Releviĝinta portu por la infanoj kiuj, pro la militoj kaj la malsato, kreskas sen espero, senigitaj je instruado kaj je sanitara asisto; kaj ankaŭ por la pliaĝuloj forĵetitaj de la egoisma kulturo, kiu flankenmetas tiujn, kiuj “ne estas produktivaj”.

Fruktojn de saĝo ni petegas por tiuj kiuj, en la tuta mondo, havas politikajn respondecojn, por ke ili ciam respektu la homan dignon, sindone klopodu je la servo  de la komuna bono kaj certigu evoluon kaj sekurecon al siaj kuncivitanoj.

Karaj fratoj kaj fratinoj,

ankaŭ al ni, kiel al la virinoj alkurintaj al la tombo, estas adresita ĉi tiu vorto: «Kial vi serĉas la vivanton inter la mortintoj? Li ne estas ĉi tie, sed leviĝis!» (Luk 24,5-6). Morto, soleco kaj timo ne plu estas la lasta vorto. Estas iu vorto, kiu preteriras, kaj kiun nur Dio povas eldiri: ĝi estas la vorto de la Releviĝo (kmp Johano Paŭlo la dua, vortoj ĉe la fino de la Krucvojo, 18-an de aprilo 2003). Per la forto de la amo de Dio, ĝi  «venkas la malbonon, lavas la kulpojn, redonas la senkulpecon al la pekintoj, la ĝojon al la afliktitoj, forpelas malamon, fleksas la malmolecon de la potenculoj, antaŭenigas la konkordon kaj la pacon» (Paska Anonco).

Bonan Paskon al ciuj! 

********

Karaj fratoj kaj fratinoj,

mi renovigas miajn bondezirojn de Bona Pasko al vi ĉiuj, venantaj el Italio kaj el pluraj Landoj, samkiel al ĉiuj, kiuj estas konektitaj per televido, radio kaj la aliaj komunikiloj. La ĝojo kaj la espero de Jesuo releviĝinta donu konsolon al la familioj, precipe al la pliaĝuloj, kiuj estas la altvalora memoro de la socio, kaj al la gejunuloj, kiuj konsistigas la estonton de la Eklezio kaj de la homaro.

Mi dankas vin pro via ĉeesto en ĉi tiu tago de Pasko, la plej grava festo de nia fido, ĉar gi estas la festo de nia savo, la festo de la amo de Dio al ni. Specialan dankon pro la donaco de la floroj, kiuj ankaŭ ĉi-jare venas el Nederlando.

En ĉi tiuj tagoj de Pasko anoncu, per la vortoj kaj per la vivo, la belan sciigon, ke “Jesuo releviĝis!”. Kaj, mi petas, ne forgersu preĝi por mi. Bonan paskan tagmanĝon, kaj ĝis revido!

 

tradukis d-ro Antonio De Salvo

 

 

 

Al la komenco!

 -----