MESAĜO DE LA PAPO POR LA PASKO 2015

(neoficiala traduko en Esperanto)

(Placo Sankta Petro, 2015. 04. 05)

 

Arablingve Anglalingve Franclingve Germalingve Hispanlingve
Kroatlingve Itallingve Pollingve Portugallingve

 

Kristo resurektis!

La amo venkis la malamon, la vivo venkis la morton, la lumo forpelis la mallumon!

Jesuo Kristo, pro amo al ni, forigis de si sian dian gloron; li sin malplenigis, alprenis la formon de sklavo, kaj sin humiligis ĝis morto, kaj la morto per kruco. Pro tio Dio lin altigis kaj faris lin Sinjoro de la universo. Jesuo estas Sinjoro!

Per sia morto kaj resurekto Jesuo indikas al ĉiuj la vojon de la vivo kaj de la feliĉo: ĉi tiu vojo estas la humilo, kiu kuntrenas la humiliĝon. Ĉi tiu estas la vojo, kiu kondukas al la gloro. Nur tiu kiu humiligas sin povas iri al “tio, kio estas supre”, al Dio (kp Kol 3,1-4). Fierulo rigardas “de supre malsupren”, humilulo rigardas “de malsupre supren”. 

Je la mateno de Pasko, sciigite de la virinoj, Petro kaj Johano kuris al la tombo kaj trovis ĝin malfermita kaj malplena. Tiam ili alproksimiĝis kaj “kliniĝis” por eniri en la tombon. Por eniri en la misteron oni devas “kliniĝi”, malaltiĝi. Nur tiu kiu malaltiĝas komprenas la gloradon de Jesuo kaj povas sekvi Lin sur Lia vojo.

La mondo proponas atingi sukceson ĉiurimede, konkurenci, respektigi sin… Sed la kristanoj, pro la graco de Kristo mortinta kaj resurektinta, estas la burĝonoj de alia homaro, en kiu ni klopodas vivi je la servo unuj de la aliaj, esti ne arogantaj sed disponaj kaj respektemaj.

Ĉi tio ne estas malforteco, sed vera forto! Kiu portas en si mem la forton de Dio, Lian amon kaj Lian justecon, ne bezonas utiligi perforton, sed parolas kaj agas per la forto de la vero, de la belo kaj de la amo. 

De la Sinjoro resurektinta ni petegas la gracon ne cedi al la orgojlo kiu nutras la perforton kaj la militojn, sed havi la humilan kuraĝon de l’ pardono kaj de la paco. De Jesuo venkinta ni petas la mildigon de la suferoj de tiom multe da niaj gefratoj persekutataj pro Lia nomo, samkiel de ĉiuj kiuj maljuste trasuferas la sekvojn de la okazantaj konfliktoj kaj perfortoj. Da ili estas multaj!

Pacon ni petas antaŭ ĉio por Sirio kaj por Irako, por ke ĉesu la bruego de la armiloj kaj restariĝu la bona kunvivado inter la diversaj grupoj kiuj konsistigas ĉi tiujn amatajn Landojn. La internacia komunumo ne restu senaga fronte al la senlima homeca tragedio interne de ĉi tiuj Landoj kaj al la dramo de la multenombraj rifuĝintoj.

Pacon ni petegas por ĉiuj loĝantoj de Sankta Lando. Povu kreski inter Israelanoj kaj Palestinanoj la kulturo de renkontiĝo kaj rekomenciĝi la procezo de paco, tiel ke estu metata fino al jaroj da suferoj kaj disiĝoj.

Pacon ni petas por Libio, por ke haltu la absurda okazanta sangelverŝo kaj ĉiu barbara perforto, kaj ĉiuj kiuj havas al sia koro la sorton de al lando faru klopodojn por favori la repaciĝon kaj konstrui fratecan socion, kiu respektu la homan dignon. Ankaŭ en Jemeno ni petdeziras ke venku komuna volo de repaciĝo por la bono de la tuta loĝantaro.

Samtempe kun espero ni konfidas al la kompatema Sinjoro la interkonsenton atingitan en ĉi tiuj tagoj en Laŭzano, por ke ĝi estu definitiva paŝo direkte al mondo pli sekura kaj frateca.

De la Sinjoro Resurektinta ni preĝpetas la donacon de la paco por Niĝerio, por Suda Sudano kaj por diversaj regionoj de Sudano kaj de Demokrata  Respubliko Kongolando. Komuna preĝo leviĝu el ĉiuj bonavolaj homoj por tiuj kiuj perdis la vivon – mi pensas aparte pri la gejunuloj murditaj pasintan ĵaŭdon en la Universitato de Garissa, en Kenio –, por tiuj kiuj estis forrabitaj, por tiuj kiuj devis forlasi sian hejmom kaj siajn amataĵojn.

La Resurekto de la Sinjoro alportu lumon al la amata Ukrajnio, precipe al tiuj kiuj trasuferis la perfortojn de la konflikto de al lastaj monatoj. Povu al lando retrovi pacon kaj esperon danke al la sindevigo de ĉiuj koncernataj partioj.

Pacon kaj liberon ni petas por multaj viroj kaj virinoj submetitaj al novaj kaj malnovaj formoj de sklaveco fare de krimaj personoj kaj organizoj. Pacon kaj liberon por la viktimoj de la fikomercistoj de narkotaĵoj, multfoje aliancitaj kun la povoj kiuj devus defendi la pacon kaj la harmonion en la homa familio. Kaj pacon ni petas por ĉi tiu mondo submetita al la fikomercistoj de armiloj.

Al la marĝenigitoj, al la malliberuloj, al la malriĉuloj kaj al la migrantoj kiuj tre ofte estas rifuzataj, mistraktataj kaj forĵetataj; al la malsanuloj kaj al la suferantoj; al la infanoj, precipe al tiuj kiuj trasuferas perforton; al tiuj kiuj hodiaŭ estas funebrantaj; al ĉiuj bonavolaj viroj kaj virinoj alvenu la konsola voĉo de la Sinjoro Jesuo: «Pacon al vi!» (Luk 24,36) «Ne timu, mi estas resurektinta kaj ĉiam estos kun vi!» (kp Roma Meslibro, Enira Antifono de la Paska tago).

********

Karaj fratoj kaj fratinoj,

mi deziras adresi miajn bondezirojn de Bona Pasko al vi ĉiuj kiuj kunvenis en ĉi tiun placon el diversaj Landoj, kiel ankaŭ al ĉiuj kiuj estas kunligitaj per la amasaj komunikiloj. Portu en viajn hejmojn kaj al tiuj kiujn vi renkontas la ĝojan anoncon ke resurektis la Sinjoro de la vivo, kunportante kun si amon, justecon, respekton kaj pardonon!

 Dankon pro via ĉeesto, pro via preĝado kaj pro la entuziasmo de via fido. Apartan kaj dankeman penson pro la donaco de la floroj, kiuj ankaŭ ĉijare venas el Nederlando. Bonan Paskon al ĉiuj!

 

tradukis d-ro Antonio De Salvo

 

 

 

Al la komenco!

 -----