MESAĜO DE LA PAPO POR LA PASKO 2011

(Placo Sankta Petro, 2011. 04. 24)

 

TEKSTO DE LA PAPA MESAĜO (KUN LIGO AL LA PLURLINGVAJ BONDEZIROJ)
Anglalingve Portugallingve
Germalingve Franclingve
Itallingve Hispanlingve

Voĉo:

Benedikto la 16a bondeziras en Esperanto

Esperantistoj en Placo Sankta Petro

 

NE OFICIALA TRADUKO EN ESPERANTO

 

“In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur – En via resurekto, ho Kristo, ĝoju ĉieloj kaj tero” (Lit. Hor.).

Karaj fratoj kaj fratinoj de Romo kaj de la tuta mondo!

La mateno de Pasko reportis al ni la anoncon malnovan kaj ĉiam novan: Kristo resurektis! La eĥo de ĉi tiu evento, ekirinta el Jerusalemo antaŭ dudek jarcentoj, daŭre resonas en la Eklezio, kiu portas viva en sia koro la vibrantan fidon de Maria, la Patrino de Jesuo, la fidon de Magdalena kaj de la aliaj virinoj, kiuj kiel unuaj vidis la tombon malplena, la fidon de Petro kaj de la ceteraj Apostoloj.

Ĝis hodiaŭ - eĉ en nia epoko de ultrateknologiaj komunikoj - la fido de la kristanoj baziĝas sur tiu anonco, sur la atesto de tiuj fratinoj kaj de tiuj fratoj kiuj vidis unue la ŝtonon renversita kaj la tombon malplena, poste la misterajn heroldojn kiuj atestis ke Jesuo, la Krucumito, estis resurektinta; sekve Lin mem, la Majstron kaj Sinjoron, vivanta kaj tuŝebla,  aperintan al Maria de Magdala, al la du disĉiploj de Emaus, fine al ĉiuj dek unu, kunvenintaj en la Vespermanĝejo (kp Mar 16,9-14). 

La resurekto de Kristo ne estas frukto de elpensaĵo, de mistika sperto: ĝi estas okazintaĵo, kiu certe preterpasas la historion, sed kiu okazas en iu preciza momento de la historio kaj lasas en ĝi neforviŝeblan spuron. La lumo kiu duonblindigis  la gardistojn metitajn je gardado de la tombo de Jesuo trairis la tempon kaj la spacon. Ĝi estas lumo alia, dia, kiu disŝiris la mallumon de la morto kaj portis en la mondon la brilegon de Dio, la brilegon de la Vero kaj de la Bono. 

Samkiel la radioj de la suno, je printempo, naskigas kaj malfermigas la burĝonojn sur la branĉoj de la arboj, tiel la disradiado kiu eliĝas el la Resurekto de Kristo donas forton kaj signifon al ĉiu homa espero, al ĉiu atendo, deziro, plano. Pro tio la tuta universo hodiaŭ ĝojas, implikita en la printempon de la homaro, kiu iĝas interpretanto de la senvorta himno de laŭdo de la kreitaro. La paska haleluja, kiu resonas en la Eklezio pilgrimanta en la mondo, esprimas la silentan ĝojegon de la universo, kaj precipe la sopiron de ĉiu homa animo sincere malfermita al Dio, eĉ, dankema pro Lia senfina boneco, beleco kaj vero. 

“En via resurekto, ho Kristo, ĝoju ĉieloj kaj tero”. Al ĉi tiu  invito al la laŭdo, kiu leviĝas hodiaŭ el la koro de la Eklezio, la “ĉieloj” respondas plene: la vicoj de la anĝeloj, de la sanktuloj kaj de la beatuloj kuniĝas unuanime al nia ĝojego. En Ĉielo ĉio estas paco kaj ĝojo. Sed ne estas tiel, bedaŭrinde, sur la tero! Ĉi tie, en ĉi tiu nia mondo, la paska haleluja ankoraŭ kontrastas kun la veoj kaj krioj kiuj venas el tiom multaj dolorigaj situacioj: mizero, malsato, malsanoj, militoj, perfortoj. Kaj tamen, ĝuste pro tio Kristo mortis kaj resurektis! Li mortis ankaŭ pro niaj hodiaŭaj pekoj, Li resurektis ankaŭ por la elaĉeto de  nia hodiaŭa historio. Tial, ĉi tiu mia mesaĝo volas atingi ĉiujn kaj, kiel profeteca anonco, precipe la popolojn kaj la komunumojn kiuj trasuferas horon de turmentego, por ke Kristo Resurektinta malfermu al ili la vojon de libero, de justeco kaj de paco. 

Povu ĝoji la Lando kiu, kiel unua, estis inundita de la lumo de la Resurektinto. La brilego de Kristo atingu ankaŭ la Popolojn de Mezoriento, por ke la lumo de la paco kaj de la homa digno venku la mallumon de la dividiĝo, de la malamo kaj de la perfortoj. En Libio la diplomatio kaj la dialogo anstatauŭ la armilojn kaj oni plifaciligu, en la nuna milita situacio, la aliron de la homamaj helpoj al tiuj kiuj trasuferas la sekvojn de la kunpuŝiĝo. En la Landoj de Norda Afriko kaj de Mezoriento, ĉiuj civitanoj - kaj aparte la gejunuloj - klopodu akceli la komunan bonon kaj starigi sociojn, kie la malriĉeco estu venkita kaj ĉiu politika elekto estu inspirata de la respekto al la homa digno. Al la multenombraj forfuĝintoj kaj rifuĝintoj, kiuj venas el diversaj afrikaj Landoj kaj estis devigitaj forlasi siajn plej karajn amataĵojn, alvenu la solidareco de ĉiuj; la bonvolaj homoj estu iluminataj malfermi sian koron al la akcepto, por ke en maniero solidara kaj interkonsentita oni povu helpi la neprajn bezonojn de tiom multaj gefratoj; al tiuj kiuj sindonas en malavaraj streboj kaj proponas ekzemplodonajn atestojn en ĉi tiu direkto, alvenu nia subteno kaj aprezo. 

Povu restariĝi la civila kunvivado inter la loĝantaroj de Ebura Bordo, kie urĝas ekiri laŭ vojo de repaciĝo kaj de pardono por kuraci la profundajn vundojn kaŭzitajn de la ĵusaj perfortoj. Povu trovi konsolon kaj esperon la Japana Lando, dum ĝi alfrontas la dramoplenajn sekvojn de la ĵusa tertremo, kaj la Landoj kiuj en la ĵus pasintaj monatoj estis trafitaj de naturaj katastrofoj kiuj semis doloron kaj korpremon. 

Ĝoju ĉieloj kaj tero pro la atesto de tiuj kiuj trasuferas kontraŭstarojn, aŭ eĉ persekutojn, pro sia kredo je Sinjoro Jesuo. La anonco de Lia venka resurekto  enmetu en ilin kuraĝon kaj fidon. 

Karaj fratoj kaj fratinoj! Kristo resurektinta iras antaŭ ni al la novaj ĉieloj kaj al la nova tero (kp Apo 21,1), kie fine ni vivos ĉiuj kiel ununura familio, gefiloj de la sama Patro. Li estas kun ni ĝis la fino de la mondaĝo. Ni iru post Li, en ĉi tiu mondo vundita, kantante haleluja. En nia koro estas ĝojo kaj doloro, sur nia vizaĝo ridetoj kaj larmoj. Tia estas nia surtera realo. Sed Kristo resurektis, estas viva kaj iras kun ni. Pro tio ni kantas kaj iras, fidelaj al nia sindevigo en ĉi tiu mondo, kun la rigardo turnita al la Ĉielo.  

Bonan Paskon al ĉiuj!

(traduko de d-ro Antonio De Salvo)

 

 

ESPERANTISTOJ EN PLACO SANKTA PETRO

Post la mesaĝo, Papo Benedikto la 16a adresis bondezirojn en 65 lingvoj.

En Esperanto li diris: Feliĉan Paskon en Kristo Resurektinta

(klaku sur la frazo por aŭskulti la papan voĉon)

 

La bondeziron en Esperanto (post la samoa kaj antaŭ la guarani'a kaj la latina) akceptis  ĝojoplena kriego de la esperantistoj kiuj ĉeestis en placo sankta Petro por la 20a sinsekva fojo.

 

NOTO POR REDAKCIOJ:

ONI POVAS LIBERE KOPII ĈI TIUJN FOTOJN. SED BONVOLU MENCII LA FONTON (WWW.IKUE.ORG):

La flanko de la paneloj kun blankaj literoj....
... kaj tiu kun la flavaj literoj
Ĉeestis:

 

 

 

 

 

 

Felice Sorosina (E) kaj

Gianni Conti (S)

 

 

 

 

 

 

Giovanni Daminelli  (P) kaj

Patrizio Cilli (E)

 

 

 

 

 

 

 

Vittorio Orlandini (R)

Jitka Skalická (A),

Filomena Canzano (N)

Isabel León Fonseca (T)

kaj

Renato Corsetti (O)

 

 

 

 

 

 

 

 

La sekvajn fotojn faris d-ro Ranieri Clerici

Elio Bonomolo

Ranieri Clerici

Anna Löwenstein (centre)

Muntado de la paneloj

 

Ĉi-jare, la samtempa monda televida elsendo ne montris

la esperantistojn dum la Esperant-lingva bondeziro de la Papo, sed dufoje, tre fone, dum la fina beno:

 

Alklaku kaj rigardu maldekstre

 

Kelkaj el la antaŭaj ĉeestoj de la esperantistoj en placo sankta Petro
KRISTNASKO:

2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

PASKO:

 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010

Al la komenco!