Papo Benedikto la 16a

 

06.07.2005 - Je la ĝenerala aŭdienco

 

“LA HOMAJ RIĈAĴOJ NE VALORAS KIOM LA AMO DE DIO”

 

“Kiu estas riĉa krom la nura Dio, kreanto de ĉiuj aĵoj?". Benedikto la 16a reeĥigis en placo sankta Petro ĉi tiun faman demandon, kiun faris sankta Ambrozo al la loĝantoj de sia diocezo Milano. La citadon de la granda episkopo de Milano faris papo Benedikto la 16a komentante, dum la ĝenerala aŭdienco, la vortojn de sankta Paŭlo apostolo al Efezanoj kaj aparte la tekston de la kristologia kantiko komence de tiu letero. “Ĝi substrekas antaŭ ĉio - klarigis la Papo al la pli ol 20mil pilgrimuloj ĉeestantaj dum la aŭdienco - la superabundan gracon per kiu Dio igis nin siaj adoptaj filoj en Kristo Jesuo”. “Ne necesas tial dubi - konkludis la Papo - ke la membroj estas unuigitaj kun sia kapo, ĉefe ĉar dekomence ni estis antaŭdestinitaj al la adopto kiel filoj deDio, pere de Jesuo Kristo".

La Papo ankaŭ instigis al pli kaj pli malavara sindevigo por atesti en Eŭropo la kristanajn valorojn.

   

 

Ĝi estis la lasta ĝenerala aŭdienco antaŭ la forveturo de Benedikto la 16a (11.07.2005) por feriado en Aosta-Valo. Ĝoja svingado de flagoj, tolstrioj, koloraj ĉapoj aldone al festantaj ĥoroj akompanis lian alvenon kaj ĉirkaŭiradon en placo Sankta Petro per la sentegmenta ĵipo. Same, fine de la aŭdienco, la Papo restis longtempe por saluti la fidelulojn antaŭ ol reveni al la Apostola Palaco.

Aparta emocio estiĝis ĉirkaŭ la “benediktana Fajrujo”, alportita el Moskvo, kiun la Papo akceptis kun entuziasmo: “Karegaj - li diris - ke ĉi tiu sugestodona iniciato povu estigi pli kaj pli malavaran sindevigon por la atesto en Eŭropo de la kristanaj valoroj”. La “Fajrujo por la paco” alvenis la antaŭan vesperon al Romo, post la ĉi-jara starto el Moskvo, kie ĝi portis simbole al la rusa ortodoksa Eklezio la mesaĝon de solidareco, dialogo kaj amikeco de Sankta Benedikto el Norĉa. Post etapoj en Germanio, unue en la monaĥejo de Ottobeuren kaj poste en vilaĝo Marktl am Inn kie naskiĝis Benedikto la 16a, la Fajrujo, akompanata de delegacio gvidata de la ĉefepiskopo de Spoleto-Norĉa, Riccardo Fontana, haltis hodiaŭ kiel “simbola signo de paco” ĉe la tomboj de la Apostoloj, por poste daŭrigi la itineron laŭ la lokoj karaj al la benediktana spiritualeco, ĝis Norĉa, kie ĝi alvenos la 10an de julio.

 

La paŝtista instruo de la Papo, dediĉita al la Kantiko “Dio la Savanto”, komentis la Leteron de Sankta Paŭlo al Efezanoj, aparte pritraktante la konceptojn pri “sankteco” kaj “filadopto”, etapoj de la savodona plano, kiu konigas “la grandan sekretan projekton kiun la Patro antaŭdecidis en Si deeterne”

 

Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu benis nin per ĉia beno spirita en la ĉielejoj en Kristo; kiel Li elektis nin en li antaŭ la fondo de la mondo, por ke ni estu sanktaj kaj senmakulaj antaŭ Li en amo; antaŭdestininte nin por filadopto per Jesuo Kristo al Si mem, laŭ la aprobo de Sia volo, al la laŭdo de la gloro de Lia graco, per kiu Li favoris nin en la Amata; en kiu ni havas la elaĉeton per lia sango, la pardonon de niaj pekoj, laŭ la riĉo de lia graco, kiun li abundigis al ni en ĉia saĝeco kaj prudento, sciiginte al ni la misteron de Lia volo, laŭ Lia bonvolo, kiun Li antaŭdecidis en li, por dispono en la pleneco de la tempo, por sumigi en Kristo ĉion, kio estas en la ĉieloj kaj sur la tero; en li, en kiu ni fariĝis heredaĵo, destinite laŭ la antaŭdecido de Tiu, kiu ĉion faras laŭ la intenco de Sia volo; por ke ni estu por la laŭdo de Lia gloro, ni, kiuj antaŭe esperis en Kristo; en kiu vi ankaŭ esperas, aŭdinte la vorton de la vero, la evangelion de via savo; al kiu ankaŭ kredinte, vi estas sigelitaj per la Sankta Spirito de promeso, kiu estas antaŭgarantiaĵo de nia heredaĵo, por la elaĉeto de la posedaĵo, por laŭdo de Lia gloro. (Efe 1,3-12)

 

La unua dia gesto estas sekve la “elekto de la kredantoj”, “libera kaj senpaga iniciato” de la Sinjoro, pere de kiu ni estas “translokitaj en la sanktan kaj vivodonan horizonton de Dio mem”, kun la posta “nia antaŭdestino” esti “filoj de Dio”, kio implicas “la fratecon kun Kristo”, kaj la “intimecon” kun la ĉiela Patro, kiu faris al ni “senmezuran donacon”, substrekis la Papo, memorigante mediton de Sankta Ambrozo: “Kiu estas riĉa krom la nura Dio, kreanto de ĉiuj aĵoj? Sed Li estas tre pli riĉa je mizerikordo, ĉar Li elaĉetis ĉiujn kaj - kiel aŭtoro de la naturo - transformis nin, kiuj, laŭ la naturo de la karno, estis filoj de la kolerego kaj submetitaj je punado, por ke ni estu filoj de la paco kaj de la karitato”.

 

Okaze de la tradiciaj plurlingvaj salutoj, ferme de la aŭdienco, la Papo adresis apartan benon al la multnombraj polaj fideluloj ĉeestantaj en la placo, por emfazi la malfermon, pasintsemajne, de la proceso por beatproklamo de Johano Paŭlo la 2a.

 

Fine, aludo pri la somera tempo, “tempo de sana distriĝo kaj de meritita ripozo”, memorigis Papo Ratzinger.