Internacia Katolika Unuigxo Esperantista

Emblemo de IKUE

 

 

22an de aprilo 2005

 

LA UNUA AŬDIENCO DE BENEDIKTO LA 16a

 

LA VENONTAJ OKUPOJ DE PAPO BENEDIKTO LA 16a

 

LA DIALOGO INTER KATOLIKOJ KAJ HEBREOJ

 

60.000 RET-POŜTAJ LETEROJ AL LA PAPO

 

 

 

LA UNUA AŬDIENCO DE BENEDIKTO LA 16a

En etoso de granda ĝojo kaj amemo, la Papo akceptis ĉi-matene la kardinalojn en la Salono Klementa kaj petis ilian subtenon por plenumi la mision de paŝtisto de la universala Eklezio. La Sankta Patro rakontis la emocion de la renkontiĝo kun la fideluloj post la elekto kaj memorigis per kortuŝitaj vortoj Johanon Paŭlon la 2an
Ĝojo kaj kortuŝiĝo estis la sentoj, kiuj, ĉi-matene, karakterizis la aŭdiencon de Benedikto la 16a kun la kardinaloj: la unua aŭdienco de la papado de Joseph Ratzinger. La Sankta Patro dankis la kardinalojn pro ilia elekto, kiel Episkopo de Romo kaj Paŝtisto de la universala Eklezio kaj petis al ili ilian malavaran kunlaboron por plenumi la mision al li konfiditan. Antaŭ la parolado de la Papo, okazis la saluto de la kardinalo ŝtatsekretario, Angelo Sodano.

 

“Mi deziras partoprenigi al vi “la animstaton, kiun mi travivas dum ĉi tiuj tagoj”. Tiel, per ĉi tiuj vortoj “simplaj kaj fratecaj”, Benedikto la 16 adresiĝis al la kardinaloj, kiuj pasintmarde elektis lin al la Katedro de Petro, kaj al la aliaj kardinaloj neelektantoj, kiuj ariĝis en la Salono Klementa por la unua aŭdienco de la 264a Posteulo de Petro.

Benedikto la 16a dankis Dion, kiu konfidis al li la taskon regi la Eklezion, malgraŭ la “granda homa malforteco”, konvinkita ke “estas la eterna Paŝtisto, kiu kondukas per la forto de sia Spirito sian ŝafaron”. Poste li rakontis la “intensajn emociojn” elprovitajn okaze de la morto de lia “honorata antaŭulo Johano Paŭlo la 2a” kaj dum la konklavo. Momentoj dum kiuj la Papo - li malkaŝis - sentis “intiman bezonon de silento” kaj al kiuj aldoniĝis “du sentoj inter si kompletigaj: vigla deziro de la koro danki” kune kun sento de “homa senpoveco fronte al la granda tasko” kiu staras fronte al li. Kaj tiel li malkaŝis la sentojn elprovitajn je la momento de la unua ĉirkaŭbrako kun la popolo de Dio, post la elekto: “Dum ĉi tiuj tagoj leviĝis unuvoĉa la preĝado de la kristana popolo por la nova Papo kaj vere emocia estis la unua renkonto kun la fideluloj, antaŭ du tagoj, en placo Sankta Petro”.

La ago de konfido, kiun vi donis al mi, daŭrigis la Papo “konsistigas kuraĝigon ekkomenci ĉi tiun novan mision per pli da trankvilo, ĉar mi estas konvinkita, ke mi povas kalkuli, aldone al la nemalhavebla helpo de Dio, ankaŭ je via malavara kunlaboro”. Sekve, Benedikto la 16a adresis ameman instigon al la kardinaloj: “Mi petas vin, neniam mankigu al mi ĉi tiun vian subtenon! Se unuflanke mi konscias pri la limoj de mia persono kaj de miaj kapabloj, aliflanke mi bone scias kia estas la naturo de la misio, kiu estas konfidita al mi, kaj kiun mi komencas plenumi per sinteno de interna sindediĉo. Ne temas, ĉi tie, pri honoroj, sed pri servado, kiun oni devas plenumi per simpleco kaj memdispono, imitante nian Majstron kaj Sinjoron, kiu ne venis por esti servata, sed por servi”.

“Via spirita proksimeco, viaj saĝaj konsiloj kaj via aganta kunlaboro - aldonis Benedikto la 16a - estos por mi donaco pro kiu mi estos ĉiam dankema al vi kaj instigo konduki al plenumo la taskon konfiditan al mi per tuteca fideleco kaj sindediĉo”. Poste, Benedikto la 16a reliefigis la profundan unuecon de la Papo kun siaj kardinaloj: “Ĉiu nun revenos al sia respektiva Sidejo por redaŭrigi sian laboron, sed spirite ni restos unuigitaj en la kredo kaj en la amo de la Sinjoro, en la ligilo de la eŭkaristia celebro, en la insista preĝado kaj en la kundivido de la ĉiutaga apostola paŝtista servado”.

Benedikto la 16a ankaŭ adresis specialan penson al siaj antaŭuloj: Johano la 23a, Paŭlo la 6a, Johano Paŭlo la unua kaj aparte al Johano Paŭlo la 2a, kiu - li diris - per sia atesto “nin subtenis kaj kies ĉeeston ni daŭre sentas ĉiam viva”. La lumo kaj la forto de la resurektinta Kristo, li deklaris, “estis disradiitaj en la Eklezion fare de tiu speco de lasta Meso”, kiun Papo Wojtyła “celebris en sia agonio, kulmininta en la “Amen” de vivo komplete oferita, pere de la Senmakula Koro de Maria, por la savo de la mondo”.

Benedikto la 16a finis sian paroladon konfidante al Maria, Mater Ecclesiae (Patrino de la Eklezio) ĉiujn “sopiratendojn, esperojn kaj zorgojn de la tuta komunumo de la kristanoj”.

En sia saluto, ennome de ĉiuj kardinaloj, kard. Angelo Sodano parolis pri la elekto de la nomo Benedikto fare de Papo Joseph Ratzinger, bondezirante al la Papo imiti “la agadon de Sankta Benedikto por la bono de la Eklezio kaj de la mondo”. “Patro Sankta, ni kardinaloj ĝojas, ke tiu kiu donas forton al la arbo de la Eklezio estas hodiaŭ Papo Benedikto la 16a. Al Vi nian tutan devotecon, nian kompletan kunlaboron kaj nian fratan amemon en Kristo Jesuo”.

Post sia parolado la Sankta Patro restis kun la kardinaloj kiuj unuope omaĝis al li, en etoso de videbla ĝojo kaj sincera amemo. La Papo foje ekstaris por helpi  la kardinalojn maljunajn, kaj je la fino li donis rendevuon al ĉiuj, al la Meso por la komenco de la papado: “Bondezirojn! Dankon, ni revidos nin dimanĉe”.

La aŭdienco finiĝis per la kanto “Oremus pro Pontifice” (ni preĝu por la Pontifiko), kantata de ĉiuj kardinaloj.

revenu supren

 

 

 

LA VENONTAJ OKUPOJ DE PAPO BENEDIKTO LA 16a

Densa aferlisto da okupoj dum la venontaj tagoj por Benedikto la 16a. Morgaŭ je la horo 11a li renkontos la ĵurnalistojn kaj agantojn de soci-komunikiloj en la Aŭlo Paŭlo la 6a. Dimanĉe estos la tago de la solena inaŭguro de la Papado. Je la horo 10a Benedikto la 16a gvidos la eŭkaristian celebron; tiuokaze la Papo ricevos la “Fiŝkaptistan ringon” kaj la “Petran Paliumon”. Poste, la Papo renkontos en la vatikana Baziliko la oficialajn delegaciojn kiuj partoprenis en la Meso. Lunde matene li renkontos la germanajn pilgrimulojn.

Posttagmeze de la 25a de aprilo la Papo iros al la roma Baziliko de sankta Paŭlo ekster la muregoj por omaĝi al la tombo de la Apostolo kaj por esprimi la nedisigeblan ligilon de la Eklezio de Romo kun la Apostolo de la Gentoj kune kun la Fiŝkaptisto de Galileo.

revenu supren

 

 

 

SUB LA SIGNO DE LA DAŬRIGO LA DIALOGO INTER KATOLIKOJ KAJ HEBREOJ

Mesaĝo de Benedikto la 16a al la Ĉefrabeno de Romo, Di Segni

“Mi fidas je la helpo de la Plejaltulo por daŭrigi la dialogon kaj plifortigi la kunlaboron kun la filoj kaj filinoj de la hebrea popolo”. Tion skribis Benedikto la 16a en sia mesaĝo sendita hieraŭ al la Ĉefrabeno de Romo, Riccardo Di Segni, kiu, pasintmerkrede, siavice, sendis gratultelegramon al la nova Papo. Granda estis la kontento de la hebrea komunumo, kiel deklaris Riccardo Di Segni al Radio Vatikana: “Ĝi estis por mi plaĉa surprizo. Ĝi estas tre grava signo, kiu forigas la nubojn, kiujn iuj klopodis starigi en la ĉielo. Ĝi komprenigas al ni, ke la problemo de la dialogo kun la hebreoj por ĉi tiu nova Papo konsistigas neceson kaj ankaŭ urĝon.

Antaŭ tri jaroj - aldonis interalie Ĉefrabeno Di Segni - mi havis eblecon renkonti lin nepublike. Ni longe parolis pri diversaj aspektoj ligitaj kun la problemo de la rilato inter katolika Eklezio kaj hebrea mondo kaj ni konfrontis nin ankaŭ per personaj spertoj. La bildo, kiun mi ricevis, estas tiu de personeco grandega en saĝeco kaj doktrino”.

Dum la Meso por la komenco de la Papado ne ĉeestos oficiala delegacio de la hebrea komunumo de Romo. “La problemo estas” deklaris Ĉefrabeno Di Segni, ankoraŭ al Radio Vatikana “ke tiu dimanĉo koincidas kun la unua tago de nia Pasko. Por ni ĝi estas treege solena tago, dum kiu ni estas devigataj de niaj ritoj. Ni havas plie problemojn por moviĝi. Pro ritaj motivoj, sekve, ni ne povos ĉeesti fizike, sed, ĉiuokaze, ni estos tiaj en la spirito”.

revenu supren

 

 

 

60.000 RETPOŜTAJ LETEROJ AL LA PAPO

Dum apenaŭ 48 horoj estis preskaŭ 60.000 la retpoŝtaj leteroj adresitaj al la nova Papo. La plejmulto el ili estis verkitaj en la angla (iom malpli ol 31.000), sekvas tiuj en la itala (preskaŭ 13.000), hispana (6.000). Tiuj en la germana, la denaska lingvo de la Papo, estas iom malpli ol 3.000. La retpoŝtaj leteroj alvenis el la tuta mondo. La adreso estas benedettoxvi HELIKO vatican.va

revenu supren