Dankletero de IKUE al Papo Benedikto la 16a

(25.02.2013)

 

Alilingvaj tradukoj

 

AnglaĈeĥa Franca Germana Hispana

Itala Kroata Pola PortugalaRusa  Slovaka —  Ukraina

 
               
 

Altestimata Sankta Patro Benedikto la 16a,

dum ĉiu tiuj tagoj niaj koroj pleniĝas per danko al la Dia providenco, kiu donis al ni eblecon dum ok jaroj kunpaŝi kun Vi.

Ni direktas nian humilan dankon al la Ĉiela Patro, ke Li en ĉiuj tempoj donas al Sia popolo kuraĝajn gvidantojn.

Ni deziras al Vi eldiri simplan homan vorton: "Dankon"!

Ni dankas, ke Vi kiel "humila laboranto en la vinberejo de la Sinjoro" estis kuraĝa atestanto dum ĉi tiu malfacila epoko, donante al ni ekzemplon, profundigante kaj fortigante nian fidon, kuraĝigante nin en nia respondeco kaj en kaj por la Eklezio. Dankon por Viaj preĝoj, eldirita kaj verkita vorto, speciale por la trilogio pri la vivo de Jesuo Kristo. Dankon, ke Vi instruis nin pri la neceso aŭskulti, sed ankaŭ silenti. Dankon por Via vizia instigo de la Eklezio de la 21a jarcento, ke ĝi estu preta je memrenoviĝo, por tiel renovigita povi renovigi la mondon. Dankon por la proksimeco al la familioj, infanoj kaj junuloj, maljunuloj kaj malsanuloj, pastroj, monaĥoj kaj monaĥinoj, al suferantoj. Dankon por malfermo al la laikoj, kaj al la novaj teknologioj. Kaj fine: dankon por elparolita vorto en Esperanto.

Sankta Patro, ni volonte aliĝas al Via invito: ni restu ligitaj en la preĝo. Jes, ni preĝos por Vi, kaj ni petas, ke Vi preĝu por ni, ke la "Dia vorto vivigu en ni... kuraĝon, memfidon kaj entuziasmon en la proklamo kaj atestado de la Evangelio" (komp. Angelus, 10.2.2013)

Kun profunda respekto kaj unueco en Kristo,

Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

 

 

 

Heiliger Vater Benedikt XVI!

In diesen Tagen erfüllt uns Dankbarkeit für die göttliche Vorsehung, die uns acht Jahre hat mit Ihnen gehen lassen.

Wir danken dem Himmlischen Vater, dass er in dieser Zeit seinem Volk mutige Anführer geschenkt hat.

So möchten wir Ihnen das einfache Wort „Danke“ sagen. Dank dafür, dass Sie als „demütiger Arbeiter im Weinberg des Herrn“ in diesen schwierigen Zeiten ein mutiger Zeuge waren, der uns ein Vorbild gegeben, unseren Glauben vertieft und gestärkt und uns in unserer Verantwortung in der Kirche und für sie ermutigt hat. Danke für Ihre Gebete, die Sie gesprochen, und für die schriftlichen Botschaften, besonders für die Trilogie über das Leben Jesu Christi. Dank dafür, dass Sie uns die Notwendigkeit, hinzuhören und auch zu schweigen, gelehrt haben. Danke für Ihr weitsichtiges Bestehen darauf, dass die Kirche des 21. Jahrhunderts zur Erneuerung bereit sein muss, damit sie – selbst erneuert – auch die Welt erneuern kann. Danke für Ihre Nähe zu den Familien, Kindern und Jugendlichen, Alten und Kranken, Priestern und Ordensleuten und zu allen Leidenden. Und schließlich: Dank auch für das, was sie uns auf Esperanto gesagt haben.

Heiliger Vater, wir folgen gerne Ihrer Einladung, im Gebet verbunden zu bleiben. Ja, wir beten für Sie, und wir bitten auch Ihr Gebet für uns, damit das „Wort Gottes in uns den Mut, das Vertrauen und die Begeisterung in der Verkündigung und Bezeugung des Evangeliums belebe“ (vgl. Angelus vom 10. Februar 2013).

Mit großer Hochachtung und einig in Christus,

die Internationale Katholische Esperantisten-Vereinigung (IKUE)

 

 

 

Santo Padre Benedetto XVI,

in questi giorni i nostri cuori sono ricolmi di gratitudine alla Provvidenza divina, che per otto anni ci ha dato la possibilitŕ di camminare insieme a Vostra Santitŕ.

Rivolgiamo un umile ringraziamento al Padre Celeste, che in ogni tempo dona al suo popolo guide coraggiose.

Desideriamo dire a V.S. una semplice parola umana: "Grazie!"

Ringraziamo V.S. per essere stato, quale "umile operaio nella vigna del Signore", testimone coraggioso in questa difficile epoca, dandoci l'esempio, approfondendo e fortificando la nostra fede, incoraggiandoci nella nostra responsabilitŕ nella e per la Chiesa.

Grazie per le preghiere di V.S., parola pronunciata e scritta, in modo speciale per la trilogia sulla vita di Gesů Cristo.

Grazie per averci insegnato la necessitŕ di ascoltare, ma anche di rimanere in silenzio.

Grazie per la profetica sollecitazione alla Chiesa del 21-esimo secolo perché essa sia pronta al rinnovamento, per potere, cosě rinnovata, rinnovare il mondo.

Grazie per la vicinanza alle famiglie, ai bambini e ai giovani, agli anziani e ai malati, ai sacerdoti, ai frati e alle suore, a chi soffre.

Grazie per l'apertura ai laici, ed alle nuove tecnologie.

Ed infine: grazie per le parole dette in Esperanto.

Santo Padre, aderiamo volentieri all'invito di V.S.: restiamo uniti nella preghiera.

Sě, noi pregheremo per V.S., e chiediamo che V.S. preghi per noi, affinché "la Parola di Dio ravvivi in noi... il coraggio, la fiducia e lo slancio nell'annunciare e testimoniare il Vangelo" (cfr Angelus, 10.2.2013)

Con profondo rispetto ed unitŕ in Cristo

IKUE

 

 

 

 

Mnogopoštovani Sveti Oče Benedikte XVI.,

Ovih dana nasa su srca ispunjena zahvalnom Božjoj providnosti, koja nam je dala mogućnost da tijekom osam godina možemo koračati uz Vas.

Upućujemo našu poniznu zahvalu Nebeskom Ocu, što On u sva vremena Svome
narodu daje hrabre vođe.

Želimo Vam izreći jednostavnu ljudsku riječ: „Hvala“!

Hvala Vam što ste kao „ponizni radnik u vinogradu Gospodnjem“ hrabro svjedočili u ovom našem nemirnom vremenu, dajući nam primjer, produbljujući i osnažujući našu  vjeru, potičući nas na našu odgovornost u i za Crkvu.

Hvala za Vašu molitve, izgovorenu i napisanu riječ, posebno u trilogiji o životu Isusa Krista.

Hvala Vam, što ste nas učili o potrebi slušanja, ali i šutnje.

Hvala Vam za Vaš vizionarski poticaj da Crkva 21. stoljeća bude spremna prihvatiti vlastitu obnovu, kako bi obnovljena mogla obnovi svijet.

Hvala Vam za blizinu obiteljima, djeci i mladima, starima i bolesnima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, patnicima.

Hvala Vam za otvorenost prema vjernicima laicima, i spremnost ići u korak s novim tehnologijama.

I na kraju: hvala Vam za izgovorenu riječ na esperantu.

Sveti Oče, rado se odazivamo Vašem pozivu: ostanimo povezani u molitvi.

Da, mi ćemo moliti za Vas, a Vi molite za nas, da  „Božja riječ oživi u nama... hrabrost, pouzdanje i zanos u naviještanju i svjedočenju evanđelja“ (usp. Angelus 10. veljače 2013.).

S dubokim poštovanjem i zajedništvu u Kristu,

Međunarodna udruga katolika esperantista

 

 

 

 

Velectěný Svatý Otče Benedikte XVI.,

v těchto dnech jsou naše srdce naplněna díkem Boží Providenci, která nám dala možnost během osmi let kráčet s Vámi.

Obracíme se s poděkováním nebeskému Otci, že ve všech dobách dává svému lidu odvážné vůdce.

Je naší touhou říci Vám naše prosté: „Děkujeme!“

Děkujeme, že jste jako „pokorný dělník na vinici Páně“ byl odvážným svědkem v této obtížné době, ve které jste nám byl příkladem prohlubujícím a posilujícím naši víru, povzbuzujíce nás v naší odpovědnosti za Církev a v Církvi.

Děkujeme za Vaše modlitby, za vyřčená i napsaná slova, zvláště za trilogii o životě Ježíše Krista.

Děkujeme Vám, že jste nás učil potřebě naslouchat, ale také mlčet.

Děkujeme za Vaši vybízející vizi pro Církev 21. století, aby byla připravena k obrodě světa.

Děkujeme za Vaši blízkost rodinám, dětem a mládeži, lidem starým a nemocným, kněžím, řeholníkům a řeholnicím, trpícím.

Děkujeme za Vaši otevřenost laikům a novým technologiím.

A nakonec: děkujeme za pronesená slova v Esperantu.

Svatý Otče, rádi se připojujeme k Vaší výzvě: buďme spojení v modlitbě.

Ano, budeme se modlit za Vás, a prosíme také Vás o modlitbu za nás, aby „Boží Slovo oživilo v nás odvahu, sebevědomí a nadšení při hlásání a dosvědčování Evangelia“ (srov. Agelus, 10.2.2013).

V hluboké úctě a jednotě v Kristu

Mezinárodní jednota katolických esperantistů.

 

 

 

Najdôstojnejší Svätý Otec Benedikt XVI.,

v týchto dňoch sa naše srdcia plnia vďakou Božej prozreteľnosti, ktorá nám dala možnosť osem rokov kráčať s Vami.

Vyjadrujeme pokornú vďaku nebeskému Otcovi, ktorý v týchto časoch dáva svojmu ľudu odvážnych vodcov.

Chceme Vám povedať jednoduché ľudské slovo: „Ďakujeme!“

Ďakujeme, že ste „ako pokorný služobník vo vinici Pánovej“ boli odvážnym svedkom v tejto ťažkej dobe, dávali ste nám príklad, prehlbovali a posilňovali ste nám vieru, dodávali ste nám odvahu v našej zodpovednosti v Cirkvi a pre Cirkev.

Ďakujeme za Vaše modlitby, vyslovené a napísané slovo, najmä za trilógiu o živote Ježiša Krista.

Ďakujeme, že ste nás učili o nevyhnutnosti počúvať, ale aj mlčať.

Ďakujeme za Vašu vizionársku podporu pre Cirkev v 21. storočí, aby bola pripravená na obnovu a takto obnovená mohla obnovovať svet.

Ďakujeme za blízkosť rodinám, deťom a mladým, starým a chorým, kňazom, rehoľníkom a rehoľníčkam i trpiacim.

Ďakujeme za otvorenosť pre laikov a nové technológie.

A napokon: ďakujeme za vyslovené slovo v esperante.

Svätý Otec, ochotne prijímame Vaše pozvanie:  Chceme byť spojení v modlitbe.

Áno, budeme sa modliť za Vás a prosíme, aby ste sa modlili za nás, aby „Božie slovo v nás oživovalo... odvahu, sebadôveru a nadšenie pri ohlasovaní a svedectve o evanjeliu“ (porov. Anjel Pána, 10. 2. 2013).

S hlbokou úctou a zjednotení v Kristu

Medzinárodná katolícka únia esperantistov

 

 

 

Jego Świątobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI,

dzień w dzień nasze serca przepełnia wdzięczność dla Bożej Opatrzności, która dała nam możliwość przez osiem lat podążać razem z Tobą.

Kierujemy nasze pokorne wyrazy wdzięczności Ojcu Niebieskiemu za to, że na każdy czas daje Swemu ludowi odważnych przewodników.

Pragniemy okazać Ci proste ludzkie słowo: "Dziękujemy".
 

Dziękujemy za to, że Ty jako "skromny robotnik winnicy Pana" jesteś odważnym świadkiem w tej trudnej epoce, dając nam przykład, pogłębiając i umacniając naszą wiarę, dodając nam odwagi w naszej współodpowiedzialności w Kościele i za Kościół.

Dzięki za Twe modlitwy, za słowo wypowiedziane i za to napisane ale też i za wymowne milczenie.

Dzięki za Twą charyzmatyczną inspirację Kościoła dwudziestego pierwszego wieku, aby był gotów do odnowy własnej, tak aby sam odnowiony, był w stanie odnawiać Świat.

Dzięki za bliskość wobec rodzin, dzieci i młodzieży, ludzi starszych i chorych, kapłanów, ojców i siostry zakonne, wobec cierpiących.

Dzięki za otwarcie na potrzeby laikatu i wobec osiągnięć nowoczesnej techniki.

W końcu, dziękujemy za obwieszczane słowo: Esperanto.

Ojcze Święty, chętnie przyłączymy się do Twego upraszania: połączymy się w modlitwie. Tak, będziemy modlić się za Ciebie i prosimy, abyś i Ty modlił się za nas, aby "Słowo Boże ożywiało w nas...odwagę, wiarę w siebie i entuzjazm w głoszeniu Ewangelii i w świadczeniu dla Niej" (por. Anioł Pański, 10-02.2013).

Z głęboką czcią i w jedności z Chrystusem.

Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE)
Międzynarodowe Zrzeszenie Katolików-Esperantystów

 

 

 

Caríssimo Santo Padre Bento XVI,

durante estes dias nossos coraçőes se enchem de agradecimento ŕ Divina
Providęncia, que nos deu a possibilidade de caminhar por oito anos em
Vossa companhia.

Nós direcionamos nosso humilde agradecimento ao Pai Celeste, que em
cada tempo dá guias corajosos ao Seu povo.

Desejamos dizer-lhe uma simples palavra humana: "Obrigado"!

Agradecemos-lhe por ter sido, como "humilde trabalhador na vinha do
Senhor", uma testemunha corajosa durante esta época difícil, dando-nos
um exemplo, fortalecendo e aprofundando nossa fé, encorajando-nos em
nossa responsabilidade dentro da Igreja e em favor dela.
Obrigado por Vossas preces, pela obra pronunciada e escrita,
especialmente pela trilogia sobre a vida de Jesus Cristo.
Obrigado por nos instruir sobre a necessidade de escutar, mas também
de silenciar.
Obrigado por Vosso impulso visionário na Igreja do século XXI, para
que ela esteja pronta para a própria renovaçăo, e assim renovada ela
possa renovar o mundo.
Obrigado pela proximidade ŕs famílias, crianças e jovens, idosos e
enfermos, padres, religiosos e religiosas, e aos que sofrem.
Obrigado pela abertura aos leigos e ŕs novas tecnologias.
E, por fim, obrigado por cada palavra pronunciada em Esperanto.

Santo Padre, de coraçăo nos unimos ao Vosso convite: devemos
permanecer unidos em oraçăo.
Sim, nós rezaremos por vocę, e pedimos que reze por nós, e que a
"palavra de Deus faça viver em nós... a coragem, a confiança e o
entusiasmo na proclamaçăo e testemunho do Evangelho" (cf. Angelus,
10-02-2013).

Com profundo respeito e uniăo em Cristo,

Uniăo Católica Internacional Esperantista

 

 

Querido Papa Benedicto XVI,

estos días nuestros corazones están llenos de gratitud a la divina
Providencia, que nos dio la posibilidad de caminar durante ocho ańos
junto a Usted.

Dirigimos nuestra humilde gratitud a nuestro Padre Celestial, que
siempre da guías valientes a su pueblo.

Queremos decirle una sencilla palabra humana: "ˇGracias!"

Gracias por ser, como "humilde trabajador en la vińa del Seńor", un
testimonio valiente en estos momentos difíciles, dándonos un ejemplo,
fortaleciendo y profundizando nuestra fe, animándonos en nuestra
responsabilidad en la Iglesia y para la misma.
Gracias por sus oraciones, por su obra hablada y escrita,
especialmente la trilogía sobre la vida de Jesucristo.
Gracias por educarnos sobre la necesidad de escuchar, sino también al
silencio.
Gracias por su impulso visionario en la Iglesia del siglo XXI, para
que ella esté lista para renovarse, y así poder renovar el mundo.
Gracias por su proximidad a las familias, a los nińos y los jóvenes, a
los ancianos y enfermos, a los sacerdotes, religiosas y religiosos, y
a los que sufren.
Gracias por abrirse a los laicos y a las nuevas tecnologías.
Y, por último, gracias por cada palabra hablada en Esperanto.

Santo Padre, nos unimos de corazón a su invitación: debemos permanecer
unidos en la oración.
Sí, vamos a orar por usted y le pedimos que ore por nosotros, y que la
"palabra de Dios vivifique en nosotros... el valor, la confianza y el
entusiasmo en el anuncio y testimonio del Evangelio" (cf. Ángelus,
10-02 -2013).

Con profundo respeto y unidad en Cristo,

Unión Católica Internacional Esperantista

 

 

 

Trčs Saint Pčre,

Pendant tous ces  jours, nos cśurs sont remplis de gratitude envers la Divine Providence qui nous a permis d’accompagner les pas de Votre Sainteté pendant huit ans.

Nous sommes humblement reconnaissants au Pčre Céleste de ce qu’il donne ŕ son peuple, en tout temps, des guides courageux.

Nous souhaitons déclarer ŕ Votre Sainteté une simple parole d’homme : « Merçi »

Nous sommes reconnaissants de ce que, en tant qu’«humble simple travailleur dans la vigne du Seigneur », Votre Sainteté fut un témoin courageux dans cette époque difficile, étant pour nous un exemple, rendant notre foi plus profonde et plus forte, nous encourageant ŕ ętre responsables dans l’Eglise et pour l’Eglise.

Merçi pour les pričres de Votre Sainteté et pour la parole que Votre Sainteté a exprimée verbalement ou  par l’écriture, spécialement pour la trilogie de la vie de Jésus-Christ.

Merçi de nous avoir éclairés sur la nécessité de l’écoute mais aussi du silence.

Merçi pour l’instigation visionnaire de Votre Sainteté pour l’Eglise du vingt-et-uničme sičcle, afin qu’elle soit pręte ŕ se renouveler elle-męme pour pouvoir ensuite renouveler le monde. 

Merçi d’avoir été proche des familles, des enfants et des jeunes, des personnes âgées et des malades, des religieux et des religieuses, et de ceux qui souffrent. 

Merçi pour la place faite aux  laďcs et pour l’ouverture aux nouvelles technologies.

Et enfin, Merçi pour la parole énoncée en Espéranto.

Trčs Saint Pčre, nous répondons volontiers ŕ cette invitation formulée par Votre  Sainteté, que nous soyons unis dans la pričre.

Oui, nous prierons pour Votre Sainteté, et nous sollicitons de Votre Sainteté des pričres en notre faveur,  pour que « la parole de Dieu ravive aussi en nous et dans nos communautés chrétiennes le courage, la confiance et l’élan pour annoncer et témoigner de l’Évangile. »

Avec notre profond respect et unis dans le Christ.

L’Union Internationale Catholique Espérantiste

 

 

Святейший Отец,

Все эти дни наши сердца исполнены благодарности к Господу, который Своим Божественным Провидением позволил нам в течение восьми лет идти вместе с Вами.

Мы смиренно благодарим нашего Небесного Отца за то, что во все времена Он даёт Своему народу смелых руководителей.

Мы хотим сказать Вам простое человеческое слово: "Спасибо"!

Мы благодарны, что Вы, как "смиренный работник в винограднике Господнем" были отважным свидетелем в эту сложную эпоху, давая нам пример, углубляя и укрепляя нашу веру, ободряя нас в нашей ответственности перед Церковью.

Благодарим за Ваши молитвы, сказанные и написанные Вами слова, особенно за трилогию о жизни Иисуса Христа. Спасибо, что Вы учили нас слушать, а порою и молчать.

Благодарим за вдохновение к обновлению, которое Вы дали Церкви XXI века, чтобы обновившись сама, она смогла обновить мир.

Благодарим Вас, что Вы были близки к семьям, детям и молодёжи, пожилым и больным, священникам и монашествующим, ко всем страдающим. Благодарим за вашу открытость к мирянам, и за новые технологии. Наконец, благодарим за слова, сказанные Вами на эсперанто.

Святейший Отец, мы охотно отвечаем на Ваше приглашение: всегда оставаться едиными в молитве. Мы обещаем молиться о Вас, и просим Ваших молитв о нас, чтобы "Слово Божие оживило в нас смелость, уверенность в себе и энтузиазм в провозглашении и свидетельстве Евангелия".

С глубоким уважением и единением во Христе,

Международный Союз католиков-эсперантистов (IKUE).

 

 

Вельмишановний Святіший Отче Венедикте 16-й,

упродовж  усіх цих днів наші серця наповнені вдячністю до Божого Провидіння, яке дало нам можливість протягом восьми років йти разом з Вами.

Ми скеровуємо нашу скромну подяку Небесному Отцеві за те, що Він у будь-який час дає своєму народові хоробрих керівників.

Ми бажаємо сказати Вам просте людське слово: "Спасибі!"

Ми дякуємо, що Ви як "скромний працівник у винограднику Господньому" були хоробрим свідком у цей важкий час, даючи нам приклад, поглиблюючи та зміцнюючи нашу віру, заохочуючи нас у нашій відповідальності в Церкві й для Церкви. Спасибі Вам за Ваші молитви, усне та написане слово, особливо для трилогії про життя Ісуса Христа. Спасибі, що Ви навчали нас про необхідність слухати, але й мовчати. Спасибі за Ваше далекоглядне заохочення церкви 21-го століття, щоб вона була готова до самооновлення, і так оновлена могла оновити світ. Спасибі за близькість до родин, дітей і молоді, людей похилого віку і хворих, священиків, монахів і монахинь, до знедолених. Спасибі за відкритість до мирян, і нових технологій. І, нарешті, спасибі за промовлене  слово на Есперанто.

Святіший отче, ми охоче приєднуємось до Вашого запрошення:  залишаймося зʼєднаними в молитві. Так, ми молитимемось за Вас, і ми просимо Вас молитися за нас, що "слово Боже відродило в нас  сміливість, впевненість та ентузіазм у проповіді та свідченні Євангелія" (пор. Ангел Господній, 10.2.2013 )

З глибокою повагою і єдністю в Христі,

Міжнародний католицький союз есперантистів 

 

 

 

Most Holy Father,

At this time our hearts are filled with gratitude to Divine Providence,
which has enabled us to walk with you for eight years.

We give our humble thanks to the Heavenly Father for always giving his
people courageous leaders.

We wish to simply say to you: "Thank you!"

We are grateful that you, as a "humble worker in the vineyard of the Lord",
were a courageous witness during this difficult time, setting us an example,
deepening and strengthening our faith, and encouraging us in our
responsibilities both in and for the Church.

Thank you for your prayers and your spoken and written words, especially for
the trilogy on the life of Jesus Christ.

Thank you for teaching us about the need to listen, but also to be silent.

Thank you for your visionary call to the Church of the 21st century to be
ready for self-renewal, so that having been renewed it may renew the world.

Thank you for your closeness to families, children and young people, the
elderly and sick, priests, monks and nuns and those who suffer.

Thank you for your openness to the laity and to the new technologies.

And finally, thank you for speaking in Esperanto.

Holy Father, we willingly accept your invitation to remain united in prayer.
Yes, we will pray for you, and we ask that you pray for us, that "God's word
may revive in us ... courage, confidence and enthusiasm in proclaiming and
witnessing to the Gospel" (cf. Angelus, February 10 2013).

With deep respect and unity in Christ,

The International Catholic Esperanto Union

 

   -----