Papo Benedikto la 16a

 

01.01.2006 - 39a monda tago de la paco: prediko kaj Anĝeluso

 

Necesas “ekskuiĝo” de kuraĝo kaj konfido
je Dio kaj je la homo, por konstrui la pacon en la vero

 

Ekskuiĝo de kuraĝo kaj de konfido je Dio kaj je la homo por konstrui la pacon, en la vero: ĝi estis la forta instigo de Benedikto la 16a en la unua tago de 2006, 39a monda tago de la paco. La Papo celebris, ĉi-matene, en la Baziliko de sankta Petro, la Meson por la soleno de Maria sanktega Patrino de Dio. Ĝuste Maria, diris la Papo, nin subtenas en la sindevigo fervore labori en la “konstruejo de la paco”. Je la Anĝeluso la Papo redeklaris ke nur lasante sin esti lumigataj de la vero oni povas fariĝi paco-farantoj. En kunligo kun placo sankta Petro el Rovereto (Trentolando, Italio) sonorilo Maria Dolens sonoris por la frateco inter la popoloj.

 

 

“Kiam la homo lasas sin esti lumigata de la brilego de la vero, li ekiras preskaŭ nature la iradon de la paco”. En la unua tago de la jaro, dediĉita al Maria kaj al la paco, Benedikto la 16a preĝe alvokis la benon de la Sinjoro sur la jaron 2006, por ke ĝi estu jaro “de prospero kaj de paco”. Li tiel instigis ĉiujn bonavolajn homojn sekvi la ekzemplon de la paŝtistoj irantaj al Betlehemo por adori la Infanon. Viroj, li substrekis, kiuj, en sia simpleco, montriĝis obeemaj je la volo de Dio, lasis sin esti lumigataj de la vero, iĝante tiel kapablaj “konstrui la pacon en la mondo”. La paco estas petsopiro de ĉiu homo, diris la Papo dum la prediko, memorigante la instruon de “Gaudium et spes” (ĝojo kaj espero - konstitucio de la dua vatikana Koncilio):

“La paco! Ĉi tiun grandan aspiron de la koro de ĉiu viro kaj virino oni konstruas tagon post tago per ĉies kontribuo, ankaŭ zorge sekvante la mirindan heredaĵon liveritan al ni de la dua vatikana Koncilio per la paŝtista konstitucio Gaudium et spes, en kiu oni deklaras - interalie - ke la homaro ne sukcesos konstrui “mondon vere pli homan por ĉiuj homoj kaj sur la tuta tero se la homoj ne turniĝos ĉiuj per renovigita animo al la vero de la paco”. “

Ankoraŭ hodiaŭ, samkiel antaŭ 40 jaroj, kiam oni promulgis Gaudium et Spes, atentigis la Papo, “diversaspecaj streĉitecoj” aperas je la monda horizonto, sed oni ne devas senkuraĝiĝi:

“Fronte al la daŭro de situacioj de maljusteco kaj perforto kiuj daŭre subpremas plurajn regionojn de la tero, fronte al tiuj kiuj aperas kiel novaj kaj pli insidaj minacoj kontraŭ la paco - terorismo, nihilismo, kaj fanatika fundamentismo - fariĝas pli ol iam necese kune agi por la paco! Necesas “ekskuiĝo” de kuraĝo kaj konfido je Dio kaj je la homo, por elekti trairi la irejon de la paco”.

Ekskuiĝo, aldonis la Papo, petata al ĉiuj, unuopuloj kaj popoloj, samkiel al la internaciaj organizaĵoj. Sekve, citante sian Mesaĝon por la 39a monda tago de la paco, li alvokis al Unuiĝintaj Nacioj “surpreni renovigitan konscion pri siaj respondecoj en la akcelo de la valoroj de justeco, solidareco kaj paco, en mondo pli kaj pli markita de la vasta fenomeno de globalizado”. Aliflanke, Benedikto la 16a invitis ĉiun kristanan komunumon fariĝi “fermentilo de homaro renovigita en la amo”.

“Se la paco estas aspiro de ĉiu bonavola persono, por la disĉiploj de Kristo ĝi estas konstanta ordono kiu devigas ĉiujn: ĝi estas postulema misio kiu puŝas ilin anonci kaj atesti ‘la Evangelion de la Paco’, proklamante ke la agnosko de la plena vero de Dio estas antaŭa kaj nemalhavebla kondiĉo por la plifirmigo de la vero de la paco”.

Ĝuste Maria, Patrino de Patrino de Dio, kiun Luko priskribas “en konstanta aŭskulto de la eterna parolo” povas helpi nin fariĝi konstruantoj de paco. “Je ŝia skolo - redeklaris Benedikto la 16a - ni volas lerni, ankaŭ ni, fariĝi atentaj kaj obeemaj disĉiploj de la Sinjoro. Per ŝia patrineca helpo ni deziras engaĝi nin por vigle labori en la “konstruejo” de la paco, je la sekvantaro de Kristo, Princo de la Paco”.

 

01.01.2005 - Anĝeluso

 

Ankaŭ je la Anĝeluso, fronte al placo sankta Petro svarma je fideluloj malgraŭ insista pluvo, la Papo pritraktis la temon de la paco kaj ĝian striktan kunligon kun Maria, patrino de la “Princo de Paco”. Benedikto la 16a memorigis Paŭlon la 6an, iniciatinton de la Monda tago de la paco, kaj la memorindan enciklikon Pacem in terris (la surtera paco) de Beata Johano la 23a. Poste li parolis pri la temo elektita por la hodiaŭa 39a Tago, la unua de Benedikto la 16a: “En la vero la paco”: ĝi estas la slogano kiun mi proponas al la meditado de ĉiu bonavola homo. Kiam la homo lasas sin esti lumigata de la brilego de la vero, li fariĝas intime kuraĝa pacofaranto”.

“El la liturgia tempo kiun ni travivas - li aldonis - venas al ni granda leciono: por akcepti la donacon de la paco, ni devas malfermiĝi je la vero kiu revelaciiĝis en la persono de Jesuo, kiu instruis al ni la “enhavon” kaj samtempe la “metodon” de la paco, tio estas, la amo”. Kaj Dio, kiu estas “la perfekta Amo”, li daŭrigis, “revelaciiĝis en Jesuo alprenante nian homan kondiĉon. Tiel li ankaŭ indikis al ni la vojon de la paco: dialogo, pardono, solidareco.en la unika vojo kiu kondukas al la vera paco”. La Papo fine preĝe alvokis al Maria, por ke Ŝi donacu pacon al la mondo:

“Kun konfido ni preĝalvoku Ŝian potencan propeton, por ke la homa familio, malfermante sin al la evangelia mesaĝo, povu pasigi la jaron, kiu hodiaŭ komenciĝas, en frateco kaj paco”.

Post la Anĝeluso, la Papo reciprokis la bondezirojn de bona jaro al la Prezidanto de la itala respubliko, Carlo Azeglio Ciampi, kiu estis adresinta la siajn al la Papo dum la jarfina mesaĝo al la italoj. La Papo, kiu certigis siajn preĝojn por la itala popolo, adresis poste specialan penson al tiuj, kiuj dum la nunaj tagoj aranĝis momentojn de preĝado kaj sindevigo por la paco. Aparte li memorigis la paŝadon aranĝitan de la itala episkoparo kaj de movado Pax Christi, en Trento, kaj tiun akcelitan de la Komunumo de sankta Eĝidio en Romo. Je la fino de la salutoj, placo sankta Petro estis kunligita kun urbo Rovereto (Trentolando, Italio), kie la granda sonorilo Maria Dolens (Maria Dolorplena - la plej granda en la mondo, fandita en 1924 per la bronzo de pafilegoj de la unua mondmilito) sonoris por la paco en la mondo. Ĝiajn batadojn akompanis speciala petdeziro de Benedikto la 16a: “Ke ili povu esti aŭspicio de paco kaj frateco inter la popoloj! Bonan jaron al ĉiuj!”.