MESAĜO DE LA PAPO URBI et ORBI KRISTNASKON 2013
neoficiala traduko en esperanto

La sceno de Kristnasko en la Kripo de 2013 starigita en placo Sankta Petro en Vatikano

 

Arablingve Anglalingve Franclingve Germalingve Hispanlingve
Kroatlingve Itallingve Pollingve Portugallingve

Esperantistoj en placo sankta Petro

 

 

«Gloron al Dio en la altoj

Kaj sur la tero pacon al la homoj de lia favoro» (Luk 2,14).

Karaj fratoj kaj fratinoj de Romo kaj de la tuta mondo, bonan tagon kaj bonan Kristnaskon!

Mi igas mia la kanton de la anĝeloj, kiuj aperis al la paŝtistoj de Betlehemo en la nokto, kiam naskiĝis Jesuo. Ĝi estas kanto, kiu unuigas ĉielon kaj teron, adresante al la ĉielo laŭdon kaj gloron, kaj al la tero de la homoj, la bondeziron de paco.

Mi invitas ĉiujn unuiĝi al ĉi tiu kanto: ĉi tiu kanto estas por ĉiu viro kaj virino, kiu viglas en la nokto, kiu esperas je pli bona mondo, kiu prizorgas la aliulojn, klopodante fari humile sian devon.

Gloron al Dio!

Al tio ĉi, unue, vokas nin Kristnasko: glori Dion, ĉar Li estas bona, Li estas fidela, Li estas mizerikorda. En ĉi tiu tago mi bondeziras al ĉiuj agnoski la veran vizaĝon de Dio, la Patro, kiu donis al ni Jesuon. Mi bondeziras al ĉiuj senti, ke Dio estas proksima, resti je lia ĉeesto, ami Lin, adori Lin.

Kaj ke ĉiu el ni povi glori Dion ĉefe per la vivo, per vivo elspezata pro amo al Li kaj al la gefratoj.

Pacon al la homoj.

La vera paco – ni scias tion – ne estas ekvilibro inter kontraŭaj fortoj. Ĝi ne estas bela “fasado”, malantaŭ kiu estas kontrastoj kaj dividoj. La paco estas ĉiutaga sindevigo, sed ja, la paco estas frukto de metiejo, kiun oni antaŭenportas deirante el la donaco de Dio, de lia graco, kiun Li donis en ni per Jesuo Kristo.

Rigardante la Infanon en la kripo, infano de paco, ni pensu al la infanoj, kiuj estas la pli malfortaj viktimoj de militoj, sed ni pensu ankaŭ al la maljunuloj, al la mistraktataj virioj, al la malsanuloj… La milito dispecigas kaj vundas multajn vivojn!

Tro multajn dispecigis dum la lasta tempo la konflikto en Sirio, provizante malamon kaj revenĝon. Ni daŭre preĝu la Sinjoron, por ke Li ŝparu al la amata siria popolo novajn suferojn kaj por ke la konfliktantaj partioj ĉesigu ĉiu perfortaĵon kaj certigu la alireblecon de la humanecaj helpoj. Ni vidis, kiom potenca estas la preĝado! Kaj mi estas kontenta, ke hodiaŭ unuiĝas al ĉi tiu nia petego por la paco en Sirio ankaŭ kredantoj de diversaj religiaj konfesioj. Ni neniam perdu la kuraĝon de la preĝo! La kuragon diri: Sinjoro, donu vian pacon al Sirio kaj al la tuta mondo. Kaj mi invitas ankaŭ la nekredantojn deziri la pacon, per ilia deziro, tiu deziro, kiu plivastigas la koron: ĉiuj unuigitaj, aŭ per preĝado aŭ per la deziro. Sed ĉiuj, por la paco!

Donu pacon, infano, al Centrafrika Respubliko, ofte forgesata de la homoj, Sed Vi, Sinjoro, neniun forgesas! Kaj Vi volas porti la pacon ankaŭ al tiu tero, ŝirata de spiralo de perforto kaj de mizero, kie multaj personoj estas sen hejmo, akvo kaj nutraĵoj, sen la minumumo por vivi. Faciligu konkordon en Sud-Sudano, kie la nunaj streĉitecoj jam estigis tro da viktimoj kaj minacas la pacan kunvivadon de tiu juna Ŝtato.

Vi, Princo de paco, konvertu ĉie la koron de la perfortuloj, por ke ili deponu la armilojn kaj por ke oni ekiru la vojon de la dialogo. Rigardu al Niĝerio, ŝirata de daŭraj atakoj, kiuj ne ŝparas senkulpulojn nek sendefendulojn. Benu la Teron, kiun Vi elektis por veni en la mondon kaj konduku al feliĉa rezulto la intertraktojn por la paco inter Israelanoj kaj Palestinanoj. Sanigu la plagojn de la amata Irako, daŭre trafita de oftaj atencoj.

Vi, Sinjoro de la vivo, protektu tiujn, kiuj estas persekutataj pro via nomo. Donu esperon kaj konsolon al la fuĝintoj kaj rifuĝintoj, aparte de la Korno de Afriko kaj en la orienta parto de Demokratia Respubliko Kongo. Faru, ke la migrantoj, kiuj serĉas dignan vivon trovu akcepton kaj helpon. Ke tragedioj, kiel tiuj, kiujn ni spektis ĉi-jare, kun la multnombraj mortintoj en Lampedusa, neniam plu okazu!

Ho Infano de Betlehemo, tuŝu la koron de tiuj, kiuj estas implikitaj en la komercado de homaj estuloj, por ke ili konsciu pri la graveco de tia krimo kontraŭ la homaro. Turnu vian rigardon al la multaj infanoj, kiujn oni forkaptas, vundas kaj murdas dum armitaj konfliktoj, kaj al tiuj, kiujn oni transformas en soldatojn, kies infanaĝon oni priŝtelas.

Sinjoro de la ĉielo kaj de la tero, rigardu ĉi tiun nian planedon, kiun ofte la avido de la homoj ekspluatas laŭ sendiskriminacia maniero. Asistu kaj protektu tiujn, kiuj estas viktimoj de naturaj katastrofoj, antaŭ ĉio la karan filipinan popolon, grave trafitan de la ĵusdata tajfuno.

Karaj fratoj kaj fratinoj, en ĉi tiu mondo, en ĉi tiu homaro hodiaŭ naskiĝis la Savanto, kiu estas Kristo la Sinjoro. Ni haltu fronte al la Infano de Betlehemo. Ni lasu, ke nia koro kortuŝiĝu: ni ne timu tion. Ni ne timu, ke nia koro kortuŝiĝu! Ni bezonas, ke nia koro kortuŝiĝu. Ni lasu, ke ĝin varmigu la tenereco de Dio; ni bezonas liajn karesojn. La karesoj de Dio ne vundas: la karesoj de Dio donas al ni pacon kaj forton. Ni bezonas liajn karesojn. Dio estas granda en amo, al Li estu laŭdo kaj gloro eterne! Dio estas paco: ni petu al Li, ke Li helpu nin konstrui ĝin ĉiutage, en nia vivo, en niaj familioj, en niaj urboj kaj nacioj, en la tuta mondo. Ni lasu, ke la boneco de Dio kortuŝu nin.

 

Kristnaska bondeziro post la Mesaĝo Urbo et Orbi

Al vi, karaj fratoj kaj fratinoj, alvenintaj el ĉiu parto de la mondo en ĉi tiun Placon, kaj al vi, kiuj el diversaj Landoj estas kunligitaj pere de la amaskomunikiloj, mi adresas mian bondeziron: bonan Kristnaskon!

En ĉi tiu tago prilumata de la evangelia espero, kiu venas el la humila groto de Betlehemo, mi alvokas la kristnaskan donacon de la ĝojo kaj de la paco por ĉiuj: por la infanoj kaj por la maljunuloj, por la junuloj kaj la familioj, por la malriĉuloj kaj la marĝenigitoj. Jesuo, kiu naskiĝis por ni, konsolu la elprovatojn de malsano kaj suferado; ke Li subtenu tiujn, kiuj sin dediĉas al servado favore al la pli bezonantaj gefratoj. Bonan Kristnaskon al ĉiuj!

 

Por la 25a fojo samkiel dum la antaŭaj benoj Urbi et Orbi, Kristnaske kaj Paske, ankaŭ ĉi-foje grupo de esperantistoj ĉeestis en placo sankta Petro por levi alte la panelojn kiuj konsistigis la vorton "Esperanto". La iniciato estis gvidata, kiel tradicie, de la itala samideano Giovanni Conti.

La tutmonda televida elsendo montris ilin plurfoje (parenteze: ili sufiĉe notiĝis, ĉar ne abundis tolstrioj kaj paneloj en la placo).

 

 

 

NOTO POR REDAKCIOJ:

 

Oni povas libere kopii ĉi tiujn fotojn. sed bonvolu mencii la fonton (www.ikue.org)

 

Se oni deziras ricevi pli alt-kvalitajn fotografiojn

kaj ankaŭ tiujn ne publikigitajn ĉi tie

bv. skribi al

 

 

 

 

  Giovanni Conti....

... Elio Bonomolo....

... kaj Ranieri Clerici (dua de maldekstre) donis klarigojn al petantoj.

 

Ankaŭ ĉi-jare estis ĉeestantoj, kiuj volis fotiĝi fronte al la skribo Esperanto aŭ eĉ man-tenante unu el la literoj.

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Conti, Laura Brazzabeni

kaj Felice Sorosina

(fotografio ŝtelita el la Fejsbuka-konto

de Laura Brazzabeni)

 

 

Ĉeestis Patrizio Cilli, Giovanni Daminelli, Isabel Leňn Fonseca, Felice Sorosina, Filomena Canzano,

Francesco Maurelli, Laura Brazzabeni, Elio Bonomolo, Ranieri Clerici kaj Giovanni Conti.
Carlo Sarandrea realigis la fotografiojn.

 
 
 
 

Al la komenco!